Generalforsamling

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 16. NOVEMBER 2017 KL. 17.00

Til stede:
Fra bestyrelsen: Nathalie Melbye, Knirke Madelung, Pernille Jensen, Eva Holten, Anja Wessel, Steffen Aarfing og Michael Breiner
Øvrige: Anette Hansen, Linda Varmer, Sigrid Bennike, Martin Sælan, Lise Klitten, Inge-Golf Schmidt, Raphael Solholm, Bjarne v H.H. Solberg, Gustav Pontoppidan, Lone Ernst, Silje Aune Dammen, Lars Juhl, Günther Rossen, Lisbeth Burian, Rikke Juellund, Tim Spangsberg, Franciska Zahle, Christian Friedländer, Rebekka Bentzen og Josephine Farsø.  
Fra sekretariatet: Charlotte Eeg, Ina Ellermann og Jakob Pelch (referent).

Dagsorden:
Valg af dirigent.
1.    Bestyrelsens beretning (bilag).
2.    Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte revisorpåtegnede regnskab for 2016 samt gennemgang og godkendelse af gennemsigtighedsrapport (bilag)
3.    Status over Sammenslutningens regnskab pr. 30. september 2017 (bilag)
4.    Forslag fra bestyrelsen:
a) Vedtægtsændringer (bilag)
b) Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for scenografer (bilag)
c) Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for lysdesignere (bilag)
5.    Indkomne forslag: Intet
6.    Budget og forslag til kontingent for det kommende år (bilag)
7.    Valg af bestyrelse med eventuelle suppleanter (se fodnote)
8.    Valg af 2 medlemmer til Scenografernes Rettighedsfond
9.    Valg af kritisk revisor
10.     Eventuelt

Nathalie Melbye fra bestyrelsen bød velkommen og foreslog Sarah Fritsche som dirigent.
Sarah Fritsche blev valgt med akklamation, takkede for valget og bad alle om at lave et navneskilt og sætte foran sig, da der var mange, der ikke kendte hinanden. Herefter konstaterede hun, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, og hun efterspurgte eventuelle fuldmagter.
Der var i alt 7 fuldmagter: 3 til Michael Breiner, 2 til Knirke Madelung, 1 til Nathalie Melbye og 1 til Linda Varmer. Der var herefter 30 stemmeberettigede medlemmer repræsenteret.
Hun bad den nuværende bestyrelse om kort at præsentere sig og påbegyndte så den udsendte dagsorden.

Ad 1.
Bestyrelsens beretning blev gennemgået punkt for punkt med nedenstående kommentarer:
Ad pkt. 9) Eva Holten fortalte, at vi efter flere afslag nu stod over for en retssag for at kunne bevare vores mulighed for fortsat at leje lejligheden ud til medlemmerne. Imidlertid har en gruppe på 29 andre danske udlejere i deres retssag fået skabt tvivl om den Berlinske lovs legalitet, idet den måske strider mod en generel tysk lov. Derfor er deres (og vores) sag i øjeblikket sat i bero.  

Ad pkt. 10) Knirke Madelung fortalte, at hele holdet bag bogen, fotograf Tine Harden, skribent Trine Ross, grafiker Nanna Arnfred, Pernille Jensen, Jakob Pelch og hun selv, for første gang var mødtes til en gennemgang af bogen. Projektet kører fint, og bogen vil komme til at repræsentere faget bredt.
Anette Hansen spurgte til økonomien, hvortil Knirke Madelung oplyste, at der havde været tilknyttet en fundraiser for at hjælpe med at skaffe midler, men at det har været svært. Scenografernes Rettighedsfond vil blive søgt om dækning af det beløb, der vil mangle, når der er kommet svar fra alle fondene.

Ad pkt. 11) Eva Holten fortalte, at på Folkemødet på Bornholm var ”Kulturens telt” og ”Rosenhaven” blevet erstattet af et nyt koncept: ”Stage of Art – kunst og kultur live”. DS havde dog valgt at fokusere på Kulturmøde Mors fremfor Bornholm.

Ad pkt. 12) Michael Breiner berettede om forløbet med overenskomstforhandlingerne med TIO. Netop som vi havde fået alle parter til bordet, sprang Teknisk Landsforbund (som har teaterteknikeroverenskomsten) fra, da det viste sig, at de i forhold til DS havde en anderledes opfattelse af, hvad en freelancer er. Så forhandlingerne er p.t. gået i stå.
TIO (de små teatre) og DTF (de store institutionsteatre) er i øvrigt ved at sammenlægge sig, og så kan nye forhandlinger komme i gang. Der er en tendens til, at flere og flere DTF-teatre udvider deres rettighedsperiode uden tilsvarende betaling herfor.

Ad 14) Rikke Juellund spurgte, om der kan spores en speciel tendens i de forskellige medlemssager. Jakob Pelch svarede, at rettighedsproblemer synes at blive flere, men ellers er spektret meget bredt.

Ad 15) Lise Klitten berettede om ”World Stage Design” i Taiwan, hvor Steffen Aarfing desværre havde været den eneste dansker, der var repræsenteret i udstillingen.
Hun orienterede også om den kommende kostumedesignudstilling i Moskva i 2019, der har fået rum i en bygning på selve Den Røde Plads. Der vil komme information vedrørende deltagelse på hjemmesiden og i nyhedsbrev til medlemmerne. Lise Klitten og Marie i Dali er de danske kuratorer.
Anja Wessel oplyste, at Sarah Fritsche og hun selv senere på måneden vil deltage i det stiftende møde for en ny europæisk sammenslutning for production designere, ARTSCENICA. Det er en organisation, der længe har manglet, idet OISTAT kun dækker teaterområdet.

Ad 17) Knirke Madelung opridsede status for production-design uddannelsen. Den blev som bekendt nedlagt på Kunstakademiets Designskole, og nu satser en arbejdsgruppe bestående af Anne Mette Drivsholm, Jette Lehmann, Sabine Hviid, Gustav Pontoppidan, Lise Lotte Justesen, Sarah Fritsche, Jakob Pelch og hende selv på at få den etableret på Filmskolen i stedet for. Rektor Vince Wiedemann er meget interesseret i at få uddannelsen til skolen, og vi har et fint samarbejde med hende om det. Gruppen har udarbejdet et manifest, som næsten hele branchen støtter op om. Problemet er selvfølgelig at få penge til uddannelsen i en tid med konstante besparelser.
Skolen er i øvrigt i gang med en akkrediteringsproces, hvorefter skolens uddannelser skal være 5 årige.
Michael Breiner oplyste, at Scenekunstskolen er blevet akkrediteret til en 3-årig bachelor og nu arbejder på at få godkendt en 2-årig overbygning til kandidat.
Rikke Juellund fortalte, at hun er formand for Scenekunstskolens Aftagerpanel, der har 6 medlemmer, der repræsenterer branchen bredt. Hun opfordrede til at se på beskæftigelsen, idet dette er noget, som ministeriet lægger meget vægt på. Aftagerpanelet afleverer sammen med skolen en årlig rapport til Kulturministeriet over beskæftigelsen. Hun oplyste tillige, at lønforskellen på mænd og kvinder er rystende stor.

Ad 19) Anette Hansen fortalte, at historikergruppen støt fortsætter med arbejdet årti for årti.. Lige nu er den ved at samle materiale og skrive om 70’erne. Hun opfordrede samtidig alle til at bidrage med fotos og andet materiale.
Hun havde også netop været på opdagelse i Skuespillerforbundets arkiver, hvor hun havde fundet et tidsskrift fra Fællesforeningens tid (1970’erne), hvor der stod en hel del om scenografi.

Ad 2.
Regnskab:
Jakob Pelch fortalte, at den kritiske revisor, Anja Myung, havde gennemgået regnskabet og ikke fundet anledning til bemærkninger.
I forhold til budgettet er der både kommet flere indtægter og udgifter. Samlet blev der et overskud på den ordinære drift, men medregnet Berlin lejligheden blev der et underskud på 11.781 kr. – mod et budgetteret underskud på 49.884 kr., altså et resultat noget bedre end forventet.

På indtægtssiden var der sammenlignet med budgettet kommet flere penge både fra kontingenter og fra administrationsbidrag.
På udgiftssiden var der et merforbrug på lønninger. (Det bemærkes i den forbindelse, af ca. 1/3 af lønningerne finansieres via administrationsbidragene, så når lønningerne stiger, så stiger bidraget derfor også)
Herudover var der merudgifter til abonnementerne på Teater1 og EKKO, idet der slet ikke var budgetteret med disse udgifter, og pga sagen om udlejning af Berlinlejligheden var der også store advokatudgifter hertil. Det bemærkes i øvrigt, at lejligheden i statusopgørelsen kun er værdisat til købsprisen på 693.054 kr., men den er utvivlsomt meget mere værd. Her ligger således en skjult formue.
Udgifterne på 100.000 kr. til Coffee table bogen er ikke afholdt, men blev hensat til 2017.
Egenkapitalen (som er udtryk for formuen) er herefter på 2,068 mio. kr.. Den er siden 2001 steget med ca. 1,3 mio. kr..
Derudover har lejligheden på Kgs. Nytorv sit eget lille regnskab, hvor DS’ andel af egenkapitalen udgør 2.062.881 kr.
Alt i alt er DS en overmåde velkonsolideret forening.

Gennemsigtighedsrapport:
Jakob Pelch forklarede baggrunden for gennemsigtighedsrapporterne, der var et krav i den nye lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Da DS er den formelt, juridiske forvalter af både scenograf- og lysdesignerrettighedsmidler, er det DS’ generalforsamling, der skal godkende rapporterne for disse 2 grupper. Det bemærkes, at det drejer sig om midler modtaget i 2016.
Rapporterne beskriver baggrunden, den juridisk- og forvaltningsmæssige struktur, hvilke Copydan foreninger, der modtages midler fra, fordelingspolitikken, fordelingsnøgler og hvilke udbetalinger, der har været
For scenografernes vedkommende afsættes der ikke midler til kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige formål (så som studierejser, støtte til kurser, cofee table bogen), idet der i forvejen ligger mange ufordelte midler, der kan bruges til dette. Administrationsbidraget var på ca. 8 %, hvilket er meget lavt, måske det laveste overhovedet blandt rettighedsorganisationerne.
Lysdesignerne afsætter 10 % til kulturelle formål, mens administrationsbidraget er på ca. 16 %. Dette skyldes bl.a. at der ekstraordinært blev sat midler til side til fremtidig advokatbistand, og at der er meget færre midler, hvilket gør at administrationen udgør en forholdsmæssig større del af udgifterne.
Rapporterne og regnskaberne vil blive lagt op på DS’ og LOF’s hjemmesider.
På opfordring forklarede Jakob Pelch hele rettighedssystemet.
Martin Sælan var ikke tilfreds med følgende ordvalg i gennemsigtighedsrapportens beskrivelse af de parametre, der ligger til grund for beregningerne af rettighedsmidler: ”Hvilket omfang har scenografien”. Han mente, at ordet ”omfang” er en dårlig beskrivelse, og at der må kunne findes et bedre ord.
Der var en større diskussion af, hvilket ord, der kunne bruges, uden at der dog blev fundet et bedre.

Ad 3.
Jakob Pelch gennemgik ¾-års regnskabet, hvor det var vigtig at notere sig, at udgifter og indtægter ikke er jævnt fordelt over året, så regnskabet kan kun bruges med store forbehold. Ydermere har DS været uden fast bogholder siden juni, så der mangler også en del justeringer.
Kontingentindtægterne ser ud til at blive større end budgetteret, som følge af flere medlemmer. DS har i øjeblikket det højeste antal medlemmer nogensinde.
Udgifterne til lønninger bliver sandsynligvis højere end budgetteret, mens der bliver færre udgifter til porto og bestyrelsesseminaret, der kun blev afholdt på en enkelt dag.
Alt i alt vil der måske blive et lidt større underskud end budgetteret, men i betragtning af DS’ store formue er dette ikke noget problem.

Ad 4a.
1) Steffen Aarfing fremlagde forslaget om formand.
Han skitserede baggrunden for forslaget ud fra en model med 3 cirkler:
Den yderste cirkel er den offentlige debat, f.eks. diskussionerne om nedlæggelsen af værkstederne på Det Kongelige Teater og nedlæggelsen af production design uddannelsen. Her manglede en formand til at agere hurtigt og underskrive på diverse papirer og være et ansigt udadtil.
Den mellemste cirkel er der’ hvor de forskellige foreninger mødes, f.eks. i Create Denmark eller formandsmøderne i Scenekunstens faggrupper. Her er det vigtigt at kunne opbygge faste, personlige relationer, der gør det nemmere at være med i fælles initiativer og desuden kunne underskrive på vegne af DS – med deraf følgende ansvar.
Den inderste cirkel er DS’ interne struktur, hvor en formand kan aflaste sekretariatslederen og være kontaktled til medlemmer, f.eks. i tilfælde, hvor det mere er en faglig kollega fremfor en administrator, der ønskes kontakt med.
Da DS dækker 2 meget forskellige områder, teater og medieområdet, vil en model med en formand og næstformand, der dækker hvert sit område være en god løsning. Men dette er helt åbent for den kommende bestyrelse.
Rikke Juellund mente, at det var en rigtig god ide, også i relation til kommende overenskomstforhandlinger. Hun spurgte videre, om bestyrelsen har talt om eventuelt at søge en sammenlægning med de andre forbund for at kunne stå stærkere.
Rebekka Bentzen oplyste, at det tidligere er blevet diskuteret kort, men ikke er noget, der er oppe nu.
Lise Klitten spurgte, om bestyrelsen skal være lige så stor, og hvordan med uddeling af opgaver, hvortil Steffen Aarfing svarede, at den ikke bør være mindre, da det ofte er svært for mange at komme til møderne pga. arbejde.
Eva Holten mente, at mange af de ting, som i dag varetages af sekretariatslederen, burde varetages af en formand – eller i det mindste burde der være en formand med indover.
Knirke Madelung gjorde opmærksom på, at man også godt kan være aktiv uden at være være med i bestyrelsen, f.eks. være tovholder på projekter.
Anette Hansen påpegede problemet med at finde den rette, idet det skal være en person med politisk tæft.
Steffen Aarfing og Eva Holten svarede hertil, at det fremgår af forslaget, at det er bestyrelsen der vælger et af sine medlemmer, og at det er en mulighed, ikke et krav.
Sigrid Bennike spurgte, hvordan andre forbund gør, hvortil Jakob Pelch svarede, at de store forbund har en lønnet formand (halv eller hel tid), og at modellen med en formand og næstformand er lavet med inspiration fra dramatikerne, der netop har denne model.
Christian Friedländer sagde, at man som ansat på teatre nogen gange mangler en opbakning fra en faglig person – som en formand ville være.
Lisbeth Burian støttede op om forslaget, men ville gerne have det formuleret stærkere og mere detaljeret, hvortil Jakob Pelch svarede, at man ikke kunne ændre i et fremsat forslag – det skal vedtages eller forkastes.
Bjarne v. H. H. Solberg var positiv overfor forslaget og understregede, at personen både skal kunne formulere sig og have politisk tæft.
Knirke Madelung sagde, at en anden fordel ved en formand er, at vedkommende vil være mere inde i sagerne.hvis sekretariatslederen f.eks. blev syg/uarbejdsdygtig.
Rikke Juellund foreslog at ruste en kommende formand ved presserådgivning og kurser. Samtidig påpegede hun behovet for en bestyrelsesforsikring, som ikke er særlig dyr.
Lars Juhl mente, at det skal være et lønnet job, og Eva Holten mente, at det var vigtigt at have bestyrelseserfaring.
Efter en lang og god diskussion gik man over til afstemning (ved håndsoprækning). Resultatet blev:
For: 28
Imod: 1
Hverken for eller imod: 1
Vedtægtsændringen blev således vedtaget med stor majoritet.

2) Michael Breiner fremlagde forslaget om lyddesignere.
DS har fået en henvendelse fra en gruppe lyddesignere, der spurgte om muligheden for at blive optaget.. De fleste er medlem af TL, men savnede en forening til bedre at varetage deres interesser. For 8 år siden fik DS en lignende henvendelse, men dengang gik det i sig selv igen.
Lyddesigneren er ofte tæt samarbejdspartner med lysdesigneren (og også scenografen), og har for det meste samme løn- og ansættelsesvilkår og rettighedsproblemer. Mange lyddesignere arbejder også med AV og videodesign.
Lisbeth Burian syntes, det var et godt forslag, mange lyddesignere går også ind i rumlige diskussioner.
Rebekka Bentzen var enig heri, og påpegede, at på Scenekunstskolen var der også et godt kreativt samarbejde med lyddesignerne.
Bjarne v. H. H. Solberg var mere kritisk og spurgte, om vi var visuelle eller auditive.
Eva Holten svarede hertil, at ligheden er, at alle har et kreativt arbejde med kunstnerisk designansvar.
Martin Sælan spurgte, hvorfor det kun er lyddesignere indenfor scenekunst, hvortil Michael Breiner svarede, at det kun er dem, der har henvendt sig, men at andre lyddesignere principielt også kan blive medlem, hvis forslaget vedtages.
Raphael Solholm sagde, at lyddesignerne er meget frustrerede og føler ikke, at de bliver hørt eller respekteret i TL.
Lars Juhl vidste fra sit arbejde med udstillinger på Teatermuseet, at nogle lyddesignere fungerer som komponister og er medlem af komponistforbundet.
Rebekka Bentzen nævnte, at i forhandlinger er det også kun godt, jo flere DS repræsenterer – så står vi stærkere.
Herefter gik man over til afstemning ved håndsoprækning. Resultatet blev
For: 27
Imod: 0
Hverken for eller imod: 3
Vedtægtsændringen var dermed vedtaget.

3) Jakob Pelch fremlagde forslaget om eksklusive mandater.
I DS’ vedtægter overdrager hvert enkelt medlem til DS en eksklusiv ret til at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet materiale. I Copydans vedtægter overdrager de enkelte foreninger på lignende vis rettighederne til at indgå aftaler til Copydan. Dette skaber det juridiske grundlag for at Copydan kan opkræve vederlag og videregive dem til DS til administration og udbetaling til rettighedshavere.
Imidlertid er der kommet flere nye aktører på markedet, som Copydan ikke dækker – det er bl.a. alle de forskellige streaming-tjenester som Netflix, HBO, TV2 play mv. Scenografer (og andre rettighedshavere) får ingen penge fra disse tjenester, og derfor lavede 9 organisationer for 1½ års tid siden Create Denmark (CD) til at varetage bl.a. disse områder.
Det fremsatte forslag om overdragelse er rettet mod dette område, så DS og CD kan varetage medlemmernes rettigheder og måske forhandle nogle aftaler hjem. Problemet er dog, at alle medlemme i deres kontrakter har overdraget rettigheder til f.eks. on demand, så det vil blive en sej og vanskelig kamp.
Alle øvrige organisationer i CD har lavet tilsvarende vedtægtsændringer.
Der var forskellige opklarende spørgsmål til forslaget, der derefter blev sat til afstemning ved håndsoprækning. Resultatet blev:
For: 25
Imod: 0
Hverken for eller imod: 5

:Ad 4b.
Jakob Pelch forklarede, at forslaget var en stadfæstelse af praksis, hvor Scenografernes Rettighedsfond (SRF) varetager den praktiske administration og beslutninger vedrørende rettighedsmidler. SRF består af 3 repræsentanter fra DS og 3 fra FAF.
Forsalget blev vedtaget enstemmigt med en enkelt, der undlod at stemme.

Ad 4c.
Jakob Pelch forklarede, at forslaget også her var en stadfæstelse af praksis, hvor Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning (LOF) varetager den praktiske administration og beslutninger vedrørende rettighedsmidler. LOF består af 2 repræsentanter fra DS og 2 fra TL.
Forsalget blev vedtaget enstemmigt med en enkelt, der undlod at stemme

Ad 5.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.,

Ad 6.
Jakob Pelch gennemgik budgettet for 2018.
Forudsætningen i budgettet er et uændret kontingent og det samme antal medlemmer som nu.
Aktivitetsmæssigt er der afsat 100.000 kr. til historikergruppen, mens der ikke er afsat yderligere midler til Coffe table bogen. Eventuelt formandshonorar er heller ikke medtaget.
Berlin lejligheden forventes at give et mindre underskud, primært som følge af de desværre nødvendige advokatudgifter.
Samlet set budgetteres med et underskud på 107.800 kr. Hertil kan så komme udgifter til formandshonorar. Da det budgetterede underskud primært skyldes ekstraordinære udgifter, er et underskud ikke alarmerende
Budgettet blev godkendt enstemmigt.

.Ad 7.
Dirigenten gennemgik, hvem der var opstillet, og hvem der trak sig fra bestyrelsen.
Udover de i indkaldelsen nævnte, opstillede Josephine Farsø og Ingvild Rømo Grande (dog først aktiv fra foråret 2018). Johanne Eggert ville gerne opstille som suppleant og træde til efter behov.
De opstillede fortalte, hvilket område de arbejdede indenfor.
Samtlige opstillede blev valgt med akklamation, og de afgående blev takket for deres arbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen for 2016-17 ser herefter således ud:
Anne Mette Drivsholm
Eva Holten
Katrine Gjerding
Natalie Melbye
Pernille Jensen
Anja Wessel
Raphael Solholm
Carsten Kristensen
Franciska Zahle
Gustav Pontoppidan
Josephine Farsø
Ingvild Rømo Grande
Suppleant: Johanne Eggert

Ad 8.
Bestyrelsen genopstillede Sabine Hviid og Martin Sælan, der blev valgt med akklamation..

Ad 9.
Bestyrelsen foreslog Anja Myung Hansen, der blev genvalgt med akklamation.

Ad 10.
Anette Hansen foreslog, at DS fik kuglepenne med logo på – ligesom FAF har.
Knirke Madelung foreslog, at DS fremover bruger postevand i stedet for vand i flasker
Michael Breiner reklamerede for det kommende ”Farveseminar” på Scenekunstskolen og opfordrede i det hele taget medlemmerne til at komme med forslag til kurser og/eller gå med i kursusudvalgets arbejde.
Lars Juhl nævnte i forbindelse med snakken om synliggørelse, at den gamle udstilling i Nikolaj Kirke havde været en stor succes og foreslog at man laver noget lignende.
Lone Ernst opfordrede til, at der bliver afholdt endnu et grundkursus i Sketch-Up, hvilket der var tilslutning til fra flere andre.
Pernille Jensen opfordrede alle til at oprette sig på DS’ hjemmeside, og Nathalie Melbye erindrede om, at der på hjemmesiden ligger en håndbog, der kan give svar på  mange spørgsmål.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og hermed var generalforsamlingens formelle del afsluttet – kl. ca. 20.00
Der blev herefter budt på mad og vin samt almindelig snak, sladder og hygge i et par timer.