Generalforsamling

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 17. NOVEMBER 2016 KL. 17.00

 

Til stede:

Fra bestyrelsen: Nathalie Melbye, Knirke Madelung, Anne Mette Drivsholm, Catia Hauberg Engel, Pernille Jensen og Michael Breiner

Øvrige: Liselotte Justesen, Anette Hansen, Marie i Dali, Linda Varmer, Sigrid Bennike, Martin Sælan, Lise Klitten, Jette Lehmann, Signe Krogh, Josephine Ernst, Inge-Golf Schmidt, Raphael Solholm, Anja Wessel, Gøje Rostrup, Claus Zier, Karin Gille, Sabine Hviid, Bjarne v H.H. Solberg, Sarah Cederstrand, Gustav Pontoppidan, Liselotte Justesen, Marzena Goraj, Nina Schiøttz, Lone Ernst, Nadia Nabil og Josephine Farsø.  

Fra sekretariatet: Charlotte Eeg, Maria Sørensen og Jakob Pelch (referent).

 

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning (bilag).
Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte revisorpåtegnede regnskab for 2015 (bilag)
Status over Sammenslutningens regnskab pr. 30. september 2016 (bilag)
Forslag fra bestyrelsen:

a) Vedtægtsændring (bilag) 

b) Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for scenografer (bilag)

c) Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for lysdesignere (bilag)

Indkomne forslag: Intet
Budget og forslag til kontingent for det kommende år (bilag)
Valg af bestyrelse med eventuelle suppleanter (se fodnote)
Valg af 2 medlemmer til Scenografernes Rettighedsfond
Valg af kritisk revisor
 Eventuelt

 

Nathalie Melbye fra bestyrelsen bød velkommen og bad alle om at lave et navneskilt og sætte foran sig, da der var mange, der ikke kendte hinanden. Hun foreslog Anette Hansen som dirigent.

Anette Hansen blev valgt med akklamation, takkede for valget og foreslog, at man tog en navnerunde, hvor man kort præsenterede sig.

Herefter konstaterede hun, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, og hun efterspurgte eventuelle fuldmagter, hvilke der ikke var nogen af.

 

Ad 1.

Bestyrelsens beretning blev gennemgået punkt for punkt med nedenstående kommentarer:

Ad pkt. 1) Sigrid Bennike spurgte, hvorfor der ikke kom nogen protest fra Danske Scenografer (DS) i forbindelsen med nedlæggelsen af Det Kongelige Teaters værksteder.

Anne Mette Drivsholm fortalte, at det skyldtes uenighed i bestyrelsen om, hvad der var det rigtige at gøre.

Michael Breiner supplerede med, at flere i bestyrelsen mente, at når Det Kongelige Teater var blevet pålagt besparelser, så var værkstederne måske et af de mere fornuftige steder at spare.

Knirke Madelung tilføjede, at der nu var et meget bedre beredskab til at kunne reagere hurtigt – som det netop er sket i forbindelse med nedlægningen af Production design uddannelsen.

Anette Hansen spurgte, hvorledes man anvendte kommunikationsmedarbejderen, Klaus Risom. Hertil blev svaret, at han opdaterede hjemmeside og facebookside, og netop i relation til Production design uddannelsen havde han udarbejdet pressemeddelelse og haft kontakt til pressen. Der kom således omtale i Berlingske Tidende og på EKKO’s hjemmeside.

 

Ad pkt. 4) Marie i Dali fortalte kort om Scenografernes Rettighedsfond, hvor der sidder 3 fra DS og 3 fra FAF. DS udskifter løbende det medlem, der har siddet længst tid, mens FAF har 2 medlemmer, der efterhånden har siddet i styrelsen i uendeligt mange år. Det er lidt problematisk, at FAF aldrig skifter ud, men derfor er det ekstra vigtigt, at DS medlemmerne er forberedte og tør sige de gamle FAF’ere imod.

 

Ad pkt. 7) Jakob Pelch orienterede om baggrunden for, at man har dannet Create Denmark. Det var stort set, hvad der står i beretningen.

Der var bred enighed om det nødvendige i tiltaget.

 

Ad pkt. 9) Josephine Ernst spurgte til sidste nyt vedr. lejligheden.

Jakob Pelch oplyste, at Billedkunstnernes Forbund, der ligeledes har en lejlighed i Berlin, er i gang med en retssag sammen med en gruppe andre organisationer. Han er ved at indhente nærmere oplysninger om dette.

 

Ad pkt. 10) Knirke Madelung fortalte, at projektet går fint, der er efterhånden blevet samlet en mængde virkelige gode fotos fra mange områder. Der er forhandlinger i gang med Strandberg forlag om udgivelse, hvis dette kikser, vil man finde et andet forlag. Der undersøges også forskellige mulige skribenter, muligvis bliver det Lars Hedebo, som der er kontakt med i øjeblikket.

Anette Hansen spurgte til tidsplanen, hvortil Knirke Madelung svarede, at deadline for nye fotos er maj 2017 (kan dog fraviges om nødvendigt), og at man regner med en udgivelse i 2017.

 

Ad 12) Michael Breiner fortalte, at arbejdet med ny TIO-overenskomst har været en meget lang proces. Da Teknisk Landsforbund (TL) også organiserer lysdesignere og samtidig har en generel overenskomst for deres teaterteknikermedlemmer, kunne DS ikke alene indgå en overenskomst. Først har TL og DS skulle blive enige om en fælles definition af lysdesigner og herefter lave fælles krav/ønsker til overenskomsten. Dette er endelig kommet på plads, så de reelle forhandlinger med TIO kan begynde.

Nina Schiøttz spurgte, om det kun er lysdesignere, der er med til at forhandle, hvortil Michael Breiner svarede nej, idet det er ham, Rebekka Bentzen og Jakob Pelch, der udgør forhandlingsgruppen.

Sarah Cederstrand spurgte, om bestyrelsen har overvejet muligheden for en overenskomst for udstillingsscenografer. Disse bliver ofte ansat efter HK- eller andre mærkelige overenskomster.

Pernille Jensen supplerede med at fortælle, at hendes ansættelse på Statens Museum for Kunst sker under en TL-overenskomst.

Den nye bestyrelse vil se på mulighederne.

 

Ad 13) Marie i Dali fortalte, at hun havde lavet ”Kulturens Telt” på årets folkemøde i form af en stor facade, der gjorde teltet til et ”maleri”, og således adskilte det fra alle de andre.

Hun opfordrede til at flere deltager i Folkemødet og påpegede, at Kulturens telt ligger meget bedre end det andet kulturtelt, ”Rosengade”, så der er flere deltagere i debatterne i Kulturens telt.

 

Ad 14) Signe Krogh spurgte, hvorfor der har været flere sager, hvortil Jakob Pelch svarede, at der var flere tunge sager, men at han ikke kunne sige, om det var en tendens eller en tilfældighed. Det var sager på mange forskellige områder – ikke bare et.

Herefter var der en større diskussion af kontrakter og muligheden for hjælp ved forhandling, og der blev efterlyst standardkontrakter på de forskellige områder.

Sarah Cederstrand opfordrede til, at man laver nogle netværksmøder, hvor man kunne snakke om disse problemer.

 

Ad 15) Marie i Dali takkede Lise Klitten for hendes store arbejde i OISTAT gennem mange år. Lise Klitten takkede og fortalte, hvorledes OISTAT efterhånden har ændret sig fra en gammelmandsforening med snak til at blive en aktiv forening med faglige aktiviteter.

 

Anette Hansen vil gerne have lavet en oversigt over, hvem der deltager i studierejserne – hvem der søger, hvem der får pladserne og hvor mange, der er gengangere. Gerne for de sidste 15 år. Hun opfordrede bestyrelsen til at lave dette og ville gerne selv hjælpe med.

Knirke Madelung lovede at bestyrelsen vil se på det.

Sigrid Bennike spurgte, hvordan reglerne for udvælgelse af deltagerne er, hvortil Jakob Pelch svarede, at studierejserne var opdelt i små rejser og store rejser, og at dem, der havde været med på den sidste rejse i den pågældende kategori, fik 2. prioritet ved udvælgelsen. Altså f.eks. dem, der var med i Uzbekistan, fik 2. prioritet ved dette års rejse til Japan. Ellers foregår udvælgelsen ved lodtrækning.

 

Ad 17) Anne Mette Drivsholm redegjorde for forløbet med nedlæggelsen af production design uddannelsen. Det skyldtes, at Kunstakademiets Designskole var blevet pålagt store besparelser, og så valgte bestyrelsen bl.a. at nedlægge uddannelsen trods DS’ protester (der var blevet sendt en personlig mail til samtlige bestyrelsesmedlemmer, men forgæves). Situationen på skolen er den, at der ikke bliver taget flere ind på uddannelsen, at dem på bachelordelen kan færdiggøre sig som bachelor, og kun dem på kandidatdelen kan færdiggøre sig som kandidater.

Jette Lehmann fortalte, at Filmskolen gerne vil have uddannelsen, men at der skal følge penge med til den. Skolen er i øvrigt ved at blive akkrediteret – enten til professionshøjskole eller kandidatuddannelse, og at akkrediteringsprocessen først forventes færdig i 2018. Indtil da er det næppe realistisk med en ekstra uddannelse på skolen.

Liselotte Justesen spurgte, om der er mulighed for at den kan genopstå på Designskolen, hvilket både Jette Lehmann og Anne Mette Drivsholm afviste, men at det også vil være bedre med uddannelsen på Filmskolen.

Der er startet et udvalg, der skal arbejde med uddannelsens fremtid, Knirke Madelung, Anne Mette Drivsholm, Jette Lehmann og fra FAF Charlotte Bech er med i gruppen. Sabine Hviid og Gustav Pontoppidan ville gerne deltage i gruppen også.

Anne Mette Drivsholm oplyste, at uddannelsen til spildesign ikke var blevet berørt af besparelserne, og hun rejste spørgsmålet, om ikke disse burde blive medlem af DS. Dette var der bred enighed om, at de burde.

Michael Breiner oplyste, at på Scenekunstskolen er bacheloruddannelsen i gang, og skolen er ligeledes ved at blive akkrediteret.

 

Ad 2.

Jakob Pelch fortalte, at den kritiske revisor, Anja Myung, havde gennemgået regnskabet og ikke fundet anledning til bemærkninger.

I forhold til det fremsendte var der sket en ompostering af udgifterne til Folkemødet, der er blevet flyttet til kontoen ”Bestyrelsens rådighedsbeløb” – det påvirker ikke resultatet på nogen måde.

 

Sammenlignet med budgettet var der kommet flere penge fra administrationsgodtgørelser, hvilket skyldtes arbejdet med den nye Arkivaftale.

Til gengæld var der et tab på kursregulering af værdipapirer.

 

På udgiftssiden var der et mindreforbrug til lønninger pga en lavere lønstigning end forventet i budgettet, ligesom der var færre faste omkostninger, primært som følge af lavere revisionsudgifter.

Til gengæld var der en del merudgifter til forskellige aktiviteter. Hjemmesiden blev noget dyrere end forventet, og beslutningen om at medlemmerne kan få gratis abonnement på enten Teater1 eller EKKO medførte udgifter, der ikke var budgetteret med.

Det bemærkes endvidere, at der under kontoen medlemblad/Coffe table book blev hensat 83.621 kr. til realisering af bogen.

Lejligheden i Berlin gav et uventet overskud pga rigtig god belægning.

 

Alt i alt endte regnskabet med et overskud på 493 kr. – mod et budgetteret underskud på 83.064 kr..

 

Det bemærkes, at Berlin lejligheden i regnskabets status kun er sat til anskaffelsesbeløbet, men den er meget mere værd i dag. Derudover bemærkes, at lejligheden har sit eget lille regnskab, hvor DS’ andel af egenkapitalen udgør 2.067.881 kr.

Alt i alt er DS en overmåde velkonsolideret forening.

 

Ad 3.

Jakob Pelch gennemgik ¾-års regnskabet, hvor det var vigtig at notere sig, at udgifter og indtægter ikke er jævnt fordelt over året, så regnskabet kan kun bruges med store forbehold.

 

Indtægterne ser ud til at blive nogenlunde som budgetteret.

Udgifterne til lønninger og lokaler bliver sandsynligvis lidt lavere end budgetteret, mens der bliver flere udgifter til aktiviteterne, fordi Teater1/EKKO-udgifterne ikke var med i budgettet.

Deltagelsen i Folkemødet på Bornholm og den lille studierejse til Aalborg var heller ikke med i budgettet, og advokatudgifterne i forbindelse med Berlin lejligheden heller ikke. Så alt i alt vil der sikkert blive et lidt større underskud end budgetteret, men i betragtning af DS’ store formue er dette ikke noget problem.

 

Ad 4.

Jakob Pelch fremlagde de 3 forslag, der alle var en følge af den nye lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.

Alle forslagene blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad 5.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne, men Nina Schiøttz, Lone Ernst og Anette Hansen benyttede punktet til at fortælle om arbejdet i den nedsatte ”historikergruppe”, som foruden de 3 nævnte også bestod af Gyda Berling-Rasmussen og Günther Rossen.

Gruppen er nedsat til at få klarlagt DS’ historie og har foreløbig holdt 4 møder og interviewet en række personer, der har haft viden om DS’ etablering og historie.

Det hele startede på TV – i en kælder på Rosenørns Allé i 1950’erne, og selve stiftelsen fandt efter al sandsynlighed sted i juni 1964 i et samarbejde mellem teaterscenografer og scenograferne på DR. I 1974 sluttede mange af teater- og filmorganisationerne sig sammen i Fællesforbundet, bl.a. for at kunne komme i a-kasse og have mulighed for at få dagpenge. Det viste sig meget svært at få overenskomster, men man var meget indbyrdes meget solidariske og spurgte hinanden om lønniveau, og ud fra dette blev lavet de såkaldte kollegiale minimumssatser. I 1984 skilte DS sig ud (sammen med FAF og sceneinstruktørerne), og i 1988 flyttede man sammen på Kgs. Nytorv..

Liselotte Justesen spurgte, hvad den opnåede viden skal bruges til, hvortil Anette Hansen svarede, at der ville komme et eller andet på tryk.

 

Ad 6.

Jakob Pelch gennemgik budgettet for 2017.

Forudsætningen i budgettet er et uændret kontingent og nogenlunde samme antal medlemmer.

Aktivitetsmæssigt er der ikke lagt op til de store ændringer, men nu er deltagelse i Folkemødet og udgifterne til Teater1/EKKO lagt ind, så i forhold til 2016 er der er stigning i udgifterne. Det bemærkes, at der ikke er afsat yderligere midler til Coffe table bogen, da der allerede henstår en stor sum til dette formål.

Berlin lejligheden forventes at give underskud, primært som følge af de desværre nødvendige advokatudgifter.

Samlet set budgetteres med et underskud på 10.021 kr.

Budgettet blev godkendt.

 

.Ad 7.

Dirigenten gennemgik, hvem der var opstillet, og hvem der trak sig fra bestyrelsen.

Samtlige opstillede blev valgt med akklamation, og de afgående blev takket for deres arbejde i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen for 2016-17 ser herefter således ud:

Anne Mette Drivsholm

Maria Gyllenhoff

Steffen Aarfing

Eva Holten

Michael Breiner

Katrine Gjerding

Knirke Madelung

Natalie Melbye

Pernille Jensen

Anja Wessel

 

Ad 8.

Bestyrelsen genopstillede Marie i Dali og Martin Sælan.

De blev valgt med akklamation.

 

Ad 9.

Bestyrelsen foreslog Anja Myung Hansen, der blev genvalgt med akklamation.

 

Ad 10.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og hermed var generalforsamlingens formelle del afsluttet – kl. ca. 19.30

Der blev herefter budt på mad og vin samt almindelig snak, sladder og hygge.