Bestyrelsens beretning 2017

1. Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har i den forløbne periode holdt 12 bestyrelsesmøder.

Derudover har været afholdt et 1-dags bestyrelsesseminar på Kgs. Nytorv, hvor hovedtemaerne var Danske Scenografers struktur, Create Denmark, Psykisk arbejdsmiljø og en aftale med institutionsteatrene..

Bestyrelsen besluttede på der konstituerende møde at nedlægge forretningsudvalget (FU), der de seneste år ikke har fungeret optimalt. I stedet er de tidligere FU-møder blevet afløst af almindelige bestyrelsesmøder.

Tidligt i perioden måtte Maria Gyllenhoff desværre trække sig fra bestyrelsesarbejdet, og bestyrelsen bestod herefter af 9 medlemmer, der alle var meget travle arbejdsmæssigt. Resultatet har været et ofte noget sparsomt fremmøde, så med den erfaring ønsker man en større bestyrelse fremover

På scenekunstområdet deltager DS i et uformelt kontaktsamarbejde med de øvrige scenekunstorganisationer, der er repræsenteret ved deres formænd og for DS’ vedkommende et bestyrelsesmedlem. Faggruppen diskuterer væsentlige aktuelle spørgsmål vedr. såvel praksis som det politiske område. Generelt føler de fleste sig meget presset af arbejdsgiverne.

Bestyrelsen har brugt en del tid på rettighedsspørgsmål. Den nye lov om kollektiv forvaltning af ophavsret har medført store forandringer i den måde, som rettighedspengene varetages på, og der er lavet et helt nyt IT-system til varetagelse af scenografers Copydan-midler. Kunstnernes rettigheder er i disse år under et gevaldigt pres, og gennem deltagelsen i ”Create Denmark” forsøger vi at bevare og udvide forretningsområdet for rettigheder.

Et andet stort emne har været ledelsesformen – om den nuværende flade struktur er den bedste. I arbejdet opleves mere og mere et behov for at have en person, der kan tegne DS udadtil – i bestyrelsen i Create Denmark, ved politiske markeringer og i allehånde henvendelser ud af huset. Kort sagt en formand. Da DS’ interesseområder er meget bredt, har bestyrelsen diskuteret muligheden for at dele formandsarbejdet op i 2 – en scenekunstdel og en mediedel. Formelt kunne det gøres ved at have en formand og en næstformand, der dækker hvert sit område.   

En henvendelse fra en gruppe lyddesignere i efteråret om medlemskab af DS er blevet positivt modtaget. En optagelse af denne gruppe fordrer imidlertid en vedtægtsændring, som derfor er sat på dagsordenen på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har endvidere diskuteret DS engelske navn. Termen ”scenographers” bruges ikke meget i engelsktalende lande (jf. også OISTAT-beslutningen omtalt under pkt. 15. Internationalt her), så bestyrelsen besluttede at ændre navnet til ”Danish Designers for Stage and Screen”.

Klaus Risom er fortsat ansat som freelance kommunikationsmedarbejder til at opdatere med nyheder på hjemmeside og facebookgrupper.  Bestyrelsen har været meget tilfredse med hans arbejde.

Til Statens Kunstfonds Repræsentantskab indstillede DS - og fik valgt - Sille Heltoft. Til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg indstillede DS Gitte Kath, men hun blev desværre ikke valgt.

DS’ sekretær, Jakob Pelch, har været medlem af FTF’s baggrundsgruppe vedr. dagpenge til freelancere mv. Gruppen afleverede i foråret sine anbefalinger til ministeriet i forbindelse med en forestående revision af reglerne for freelancere og selvstændige. Det vigtigste i anbefalingerne var en ophævelse af differentieringen mellem lønmodtagere og selvstændige, så al arbejdsindtægt fremover bør tælle med – uanset ansættelsesforhold.

Økonomisk sluttede 2016 med et samlet underskud på 11.781 kr., hvilket var lidt bedre end det budgetterede underskud på 49.884 kr. Det forbedrede resultat skyldtes primært større administrationsbidrag og flere kontingentindtægter end budgetteret. Resultatet af den ordinære drift (altså uden Berlinlejligheden) var et overskud på 24.273 kr.

Lejligheden i Berlin bidrog til regnskabet med et underskud på 36.054 kr. Dette skyldes primært ekstraordinære udgifter til advokatbistand i forbindelse med sagen om forbud mod udlejning.

DS havde med udgangen af 2016 en egenkapital på 2.068.620 kr. Hertil kommer halvdelen af lejligheden på Kgs. Nytorv, hvor DS’ andel af den bogførte egenkapital udgør 2.062.881 kr.

Herudover ejer DS lejligheden i Berlin, og der er tillige pæne hensættelser til ophavsretssager

Alt i alt er DS en økonomisk yderst velkonsolideret forening.

Det ordinære regnskab for 2017 forventes at slutte nogenlunde som budgetteret.

Medlemstallet har været stigende., pr. 30/9 2016 var det på 226, mens det pr. 30/9 2017 var på 232 - det højeste nogensinde.

Som bilag til beretningen er en liste over udvalg og SDS’ repræsentation i eksterne organer.

Bestyrelsens sammensætning kan ses i det tidligere udsendte bilag.

Arbejdet i det forløbne år kan i øvrigt ses ud fra de efterfølgende afsnit i denne beretning

2. Fællessekretariatet

Samarbejdet med FAF har fungeret fint, både på det organisatoriske niveau og med hensyn til fagligt samarbejde og sparring. Sammen med FAF og DFF er der udviklet et nyt rettighedssystem, som i skrivende stund er ved at stå sin prøve.

Den fælles bogholder, Maria Sørensen, måtte desværre afskediges som følge af langvarig sygdom. Det har givet en del problemer at være uden fast bogholder og i stedet nøjes med vikar et par dage ugentlig.

3. Den nye lov om kollektiv forvaltning af ophavsret og følgerne deraf

I Danmark findes flere såkaldte kollektive forvaltningsorganisationer, Copydan, KODA, Gramex m.fl. Disse organisationer forvalter rettighederne for grupper af rettighedshavere og sørger for – evt. via de faglige organisationer – at fordele indkomne vederlag til rettighedshaverne (scenografer, lysdesignere, skuespillere, journalister osv). Systemet har fungeret i en række år, effektivt og uden problemer.

Imidlertid er dette ikke tilfældet i en række andre EU-lande, hvor rettighedsmidler ofte kun i meget lille omfang når frem til rettighedshaverne. Derfor er det EU’s opfattelse, at systemet skal koordineres med henblik på en bedre beskyttelse af rettighedshaverne. Det skal liberaliseres og gøres mere effektivt og gennemsigtigt, så en rettighedshaver i princippet kan vælge, at lade en hvilken som helst forvaltningsorganisation i hvilket som helst medlemsland varetage sine rettigheder.

Det har udmøntet sig i et EU-direktiv, som den danske regering nu har implementeret i form af lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, der trådte i kraft den 1. april 2016 og har fået virkning for opkrævede beløb i 2016 – altså de midler der fordeles i 2017.

Loven indeholder en række ændringer i forhold til den nuværende danske praksis:

a) Der defineres en ”forvaltningsorganisation”, hvis formål er at opkræve og forvalte rettigheder, som er ejet af medlemmerne og organiseret uden økonomisk vinding for øje. Hertil er der regler om forvaltningsorganisationens struktur og ageren, bl.a. om generalforsamlinger, klager, tilsyn og ikke mindst om rapportering om de anvendte midler og offentliggørelser af rapportering, regnskab mv.

b) Et ”medlem” kan være enkelte rettighedshavere eller en enhed, der repræsenterer rettighedshavere (f.eks. Danske Scenografer). Hvis denne enhed varetager andre opgaver end blot rettighedsforvaltning, vil den ikke blive betragtet som en forvaltningsorganisation og vil ikke være underlagt de mange regler om rapportering osv.

Dette har betydet, at den tidligere organisation for forvaltning af rettighedsmidler for både scenografer og lysdesignere ikke kunnet fortsætte da både Scenografernes Rettighedsfond og Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning ikke varetager andre opgaver end rettighedsforvaltning.

DS og FAF for scenografernes vedkommende og DS og TL for lysdesignerne har derfor indgået en aftale om, at den formelle rettighedsforvaltning overgik til Danske Scenografer, men at praksis fortsatte som hidtil med en fælles styrelse for hvert af de 2 områder.

Som følge af de fornyede krav om gennemsigtighed, rapporteringer osv har vi sammen med FAF og DFF fået et nyt og mere avanceret IT-system udarbejdet af vores nuværende leverandør, BJ Data.

Systemet indeholder en ”kontraktbank”, hvor alle medlemmer løbende kan uploade deres kontrakter. De vil så blive matches med registreringerne, som vi modtager fra Registration Denmark, og herefter (forhåbentlig) godkendes, så rettighedsmidlerne kan udbetales. Systemet er netop blevet taget i brug.

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem de 3 foreninger vedr. opsigelse, udgiftsfordeling mv.

4. Scenografernes Rettighedsfond

Styrelsen for Scenografernes Rettighedsfond består af 3 scenografer valgt af FAF og 3 scenografer valgt af DS, hvoraf 2 er valgt af generalforsamlingen og 1 er udpeget af bestyrelsen. Forvaltningen administrerer de midler, der kommer til udbetaling fra CopyDan-foreningerne Verdens TV, AVU-kopier, KulturPlus og dele af Arkiv. I alt drejer det sig om mere end 10 mio. kr. årligt. Fra DS har i perioden siddet Marie i Dali, Martin Sælan og Sabine Hviid.

Som følge af den nye lov om kollektiv forvaltning af ophavsret er det Danske Scenografer, der har det formelle ansvar for varetagelsen af scenografers rettighedsmidler. Efter aftale med FAF fortsætter Rettighedsfonden dog som det udvalg, der i praksis varetager forvaltningen, som det altid har gjort.

Udover årets almindelige individuelle uddeling af Copydanmidler, blev der foretaget en ekstraordinær uddeling af gamle ufordelte midler fra 2012 og 2013 – henholdsvis 483.618 kr. og 2.711.478 kr.

Styrelsen har i den forløbne periode afholdt 3 møder. Her blev bl.a. diskuteret ændringer i vægtningsmodellerne, hvor der var enighed om, at den nuværende model giver de store TV-dramaserier for lidt. Så nu vil 1. årgang af store TV-serier blive vægtet på linje med film. Desuden vil helt minimale studier (”2 stole”) blive vægtet lavere.

Der blev tillige diskuteret, om der skulle tages flere kanaler med i registreringen, og på baggrund af det efterhånden ganske store antal danskproducerede udsendelser på TV Charlie, blev det besluttet fremover at medtage denne kanal.  

Herudover er samtlige danskproducerede tv-udsendelser vist i 2016 på DR 1, DR 2, DRK, DR Ramasjang, TV 2 og TV 3 blevet vurderet med hensyn til scenografiens omfang og brug i den enkelte udsendelse, hvilket danner grundlag for størrelsen af de individuelle udbetalinger. I 2016 blev der uddelt i alt 8.444.137 kr. til rettighedshaverne.

Der er i to omgange foretaget uddelinger fra de kollektive midler, og i alt er der i perioden udbetalt 456.594 kr. til i alt 28 ansøgere. Blandt uddelingerne var en bevilling til den fælles studierejse til St. Petersborg.

Der er tillige givet støtte på 10.000 kr. til Filmskolens seminar med production designeren Philip Barker: ”When Arts Meet the Screen”

På årets Bodilfest gik Henning Bahs-prisen til Jette Lehmann for ”Forældre”, mens årets Robert pris gik til Sabine Hviid for ”Der kommer en dag”.

5. CopyDan

a) CopyDan generelt

CopyDan er af Kulturministeriet godkendt som det forvaltningsselskab, der indkasserer vederlag for visse former for eksemplarfremstilling og anden sekundær udnyttelse af ophavsretligt beskyttede værker.

DS er repræsenteret i følgende CopyDan foreninger:

Verdens TV

AVU-medier

KulturPlus

Arkiv

Udover rettighedsvaretagelse og opkrævning og fordeling af rettighedsmidler holder Copydan også forskellige seminarer og konferencer om rettighedsspørgsmål, tv-markedets udvikling mv.

”Registration Denmark” (RD) registrerer de krediteringsoplysninger, som ligger til grund for den individuelle udbetaling til rettighedshaverne. De forskellige organisationer abonnerer på et antal kanaler, for scenografernes vedkommende er det DR 1, DR2, DRK, DR Ramasjang, TV 2 og TV 3.

Registreringen foregår på den måde, at krediteringslisterne på alle udsendelser skrives af, så det er meget vigtigt at blive krediteret korrekt. Hvis der krediteres flere scenografer på en udsendelse vil disse som udgangspunkt dele pengene for den pågældende udsendelse, men hvis den ene f.eks. krediteres som production designer og den anden som scenograf, scenografassistent eller lign vil pengene tilfalde den første.

Generelle oplysninger om CopyDan findes på hjemmesiden www.copydan.dk

b) Verdens TV

Foreningen Verdens TV opkræver og fordeler vederlag for kabelviderespredning af radio- og tv-programmer gennem ca. 7.000 kabelanlæg i Danmark. Dertil indgår Verdens TV på vegne af rettighedshaverne en stor buket af aftaler om anden videreudnyttelse af rettigheder, så der har i mange år været en konstant stigning i provenuet. Således blev der i 2016 til rettighedshaverne, UBOD (som er tv-stationerne) og producenterne samlet udbetalt 1.102.861.288 kr. Da tilslutning til kabel-tv nu er begyndt at falde, må det formodes, at beløbet fremover vil blive mindre. I Copydan regnes med ca. 7 % fald pr år fremover.

Hovedparten af vederlaget fordeles efter en fordelingsnøgle fastsat ved en voldgiftskendelse i 1987, hvorefter scenografer får 1,34 %. Det bemærkes at vederlaget også skal dække udenlandske rettighedshavere, så der overføres hvert år store beløb til specielt Sverige og Norge før fordelingen til de danske.  

Vederlaget fra Verdens TV udgør langt størstedelen af de midler, som scenografer får via CopyDan, og det er derfor meget vigtigt, at retten til kabelvederlag for de nationale kanaler bevares i ophavsretsloven. Samtidig er det vigtigt at få aftaler i stand vedrørende de mange nye funktioner, der ligger i de forskellige kabelpakker, og dette sørger Copydan for.   

Vederlaget til lysdesignere blev med voldgiftskendelsen i 1987 tilkendt det daværende TEF (nu TL). Bestyrelsen har indgået en aftale med TL om forvaltningen af disse midler, se nedenfor under pkt. 16              

c) AVU-medier

Midlerne kommer fra skolernes brug af audiovisuelle undervisningskopier, og næsten alle landets skoler er tilsluttet aftalen. Midlerne er på det nærmeste umulige at fordele individuelt, da man ikke kan opgøre udsendelserne i alle de forskellige aftaleordninger, der foreligger. Scenografernes Rettighedsfond har derfor besluttet at fordele midlerne individuelt efter samme nøgle som de øvrige CopyDan-midler. Fra AVU-medier blev der i 2016 i alt udbetalt 50.301.272 kr. til rettighedshaverne, UBOD og producenterne.   

d) KulturPlus

Copydan KulturPlus står for opkrævning og fordeling af vederlag på blankbånd og andre medier til privatkopiering af lyd og billeder – de såkaldte blankmedier. Markedet for blanke medier har de senere år udviklet sig negativt, idet omsætningen af de analoge medier er næsten forsvundet, mens væksten i de digitale medier sker på medier med lave vederlagssatser eller på indbyggede medier, der er undtaget fra ordningen. Fremtiden tegner således ikke lys for ordningen i sin nuværende form, og der arbejdes ihærdigt på at få politikerne til at omlægge blankmedieordningen. KulturPlus har siden 2006 modtagert en kompensation fra staten på området for DVD-skiver, og denne kompensation udgør nu størstedelen af midlerne.

Der blev i 2016 udbetalt i alt 23.190.159 kr. til rettighedshaverne, UBOD og producenterne.

En 1/3 af de indkomne vederlag er reserveret støtte til kulturelle formål, og for scenografernes vedkommende forvaltes disse midler af ”Forvaltningen af den kollektive 1/3 af båndkopimidlerne”. Denne ledes af en styrelse med 7 FAF-repræsentanter (hvoraf 1 scenograf) og 1 DS-repræsentant og dækker alle rettighedsgrupper hos FAF og DS. Fra DS har i perioden siddet Lena Hilbertsdotter Andersson.

Der har i den forløbne periode været udbetalinger i februar 2017, i alt 120.000 kr. til 6 ansøgere.

I de senere år har sekretariatsbistanden udelukkende været varetaget af DS, der modtager et administrationsbidrag på 15 %. Næste ansøgningsfrist er den 1. februar 2018. 

e) Arkiv

I ophavsretslovens § 30a og § 50 er det forudsat, at der skal ske et sådant samvirke mellem rettighedshavere inden for området genanvendelse af radio- og tv-udsendelser i arkiver, for eksempel hos DR.For at muliggøre dette samvirke har rettighedshavere inden for mere end 30 forskellige faggrupper, etableret foreningen Copydan Arkiv F.m.b.a., som er en af de p.t. 7 Copydan-foreninger. Medlemsorganisationerne udøver således deres rettigheder inden for området via foreningen. Medlemsorganisationerne er medlemmerne af foreningen og varetager på lige vilkår alle rettighedshaveres interesser, det vil sige både medlemmer og ikke-medlemmer af fagorganisationerne..

2015 indgik Copydan Arkiv en ny aftale med DR, der også udgør grundlaget i 2016. Den nye aftale erstattede både hovedarkiv-aftalen og de to aftaler om genudsendelser på Ramasjang og DRK og giver DR mange flere muligheder med hensyn til flow og on demand brug af indhold. Der udestår fortsat en afklaring omkring det søgbare arkiv hos DR, og parterne er i dialog herom.

Aftalen er et kludetæppe af delaftaler, hvilket afspejles i den interne fordeling mellem rettighedshaverorganisationerne, som først blev udmøntet efter lange og hårde forhandlinger.

Der blev i 2016 udbetalt i alt 55.780.969 kr. til rettighedshaverne.

6. Andre rettighedsorganisationer

DS deltager i Samrådet for Ophavsret, som er et ophavsretligt interesseforum, hvor skabende og udøvende kunstnerorganisationer (pt. 31 organisationer) mødes hver anden måned og drøfter nationale og internationale ophavsretlige emner af fælles interesse og orienterer hinanden om igangværende forhandlinger, retssager og lign. Derudover fungerer Samrådet som en vigtig lobbyist i forhold til Folketingets og EU’s behandling af ophavsretlige spørgsmål.

Samrådet er også det forum, hvor organisationerne diskuterer høringsskrivelser fra Kulturministeriet vedr. direktivforslag, lovændringer m.v. og på møderne er der ofte oplæg og diskussion med en ophavsretlig ekspert, politiker o.a.

DS deltager desuden i netværket ”Ophavsret Danmark”, hvis formål er at forbedre ophavsrettens image i samfundet. Til forskel fra Samrådet deltager også arbejdsgiversiden her. I netværket produceres en mængde indlæg og artikler, som publiceres i forskellige medier på vegne af de forskellige forbund, og der udøves tillige lobbyvirksomhed overfor politikerne

Copydan startede i starten af 2017 en ERFA-gruppe om kommunikation for alle, der arbejder med kommunikation i de mange rettighedsorganisationer. Det vil give mulighed for at styrke samarbejdet organisationerne imellem, øge informationsdelingen og understøtte hinanden i arbejdet. DS deltager i møderne, der holdes kvartalsvis.

Herudover er DS også medlem af ”Dansk Selskab for Ophavsret” og ”Foreningen for Medie- og Entertainmentret”, der afholder faglige og undertiden også mere selskabelige arrangementer for medlemmerne.

7. Create Denmark

I mange år har Copydan systemet genereret en masse rettighedsmidler til scenografer og andre ophavsmænd, men fremtiden ser desværre ikke så lys ud. Hovedparten af midlerne kommer nemlig fra betalingerne fra kabel-tv, og der er ikke nogen tvivl om, at kabel-tv og flow tv i det hele taget vil være for nedadgående. Midlerne vil derfor gradvis aftage.

Fremtiden ligger mere på et mediebrug ”on demand”. Vi taler Netflix, HBO, TV2Play, streaminger, Youtube osv. Alt sammen områder, hvor scenografer (og de fleste andre ophavsmænd) ikke har nogen rettigheder og derfor ikke får nogen betaling, og hvor den enkelte scenograf ikke har en chance for selv at få forhandlet noget igennem. Det er et område, der ikke dækkes af Copydan-systemet, så der kræves nye initiativer, hvis vi skal opnå noget.

For at stå bedre rustet har 9 foreninger, herunder DS, lavet en fælles forhandlingsplatform, kaldet ”Create Denmark”. Platformen, der har lokaler hos Dansk Skuespillerforbund, vil varetage rettighederne på vegne af alle 9 foreninger og forsøge at forhandle bedre aftaler hjem med. Steffen Aarfing sidder i bestyrelsen for DS.

Normalt har den enkelte rettighedshaver retten til selv at forhandle sine rettigheder. Som medlem af DS har man dog overdraget DS en ikke-eksklusiv ret til på medlemmets vegne at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til foreningens beslutninger. Det betyder på dansk, at DS varetager medlemmets rettigheder i relation til Copydan-området.

De fleste af vores søsterforeninger har nu lavet mulighed for en eksklusiv overdragelse af medlemmernes rettigheder til foreningen. Det betyder, at det enkelte medlem overdrager alle sine rettigheder til foreningen og derfor ikke selv kan indgå aftaler med en arbejdsgiver om overdragelse af rettigheder. Det kan kun foreningen. Formålet er, at det giver en bedre beskyttelse for medlemmet, da foreningen vil stå stærkere i en forhandling end det enkelte medlem. På årets generalforsamling vil bestyrelsen fremsætte forslag om tilsvarende for DS’ medlemmer.

Producenterne har desværre meldt ud, at de ikke ønsker at blive tilknyttet CD, og de synes i stedet at have tilnærmet sig tv-stationerne, så CD står alene overfor en bred front. Det kan blive en meget vanskelig kamp.

Scenografernes stilling er i denne sammenhæng derudover meget svag. Vi har næsten ikke nogen bevarede rettigheder, og de kontrakter, som Jakob ser, er kun blevet ringere med hensyn til rettigheder – det er tydeligt, at Producenterne har lugtet lunten. Flere af de øvrige organisationer har visse rettigheder bevaret via deres overenskomster og standardkontrakter, så ved en fremtidig fordeling af provenuet blandt CD’s medlemmer, vil DS stå meget svagt.

8. Kursusudvalget

 Årets aktiviteter har været meget varierede med teaterbesøg, afholdelse af kurser, besøg på udstillinger og en 3-dages tur til Aarhus..

Der har været følgende teaterbesøg:

”Whiteout” på Husets Teater – scenograf Lisbeth Burian

”Sort vand” på Edison – scenograf Christian Albrechtsen

”Livsens ondskab” på Nørrebro Teater – scenograf Palle Christensen

”Lev menneske” på Folketeatret – scenograf Gitte Baastrup

”Dukkelise” på Det Kongelige Teater – scenograf Jonas Fly

”Uproar” på Husets Teater – scenograf Julie Forchhhammer

Der har været rundvisning på Rodin-udstillingen ”Flygtige øjeblikke” på Statens Museum for Kunst ved Mette Houlberg Runk og Pernille Jensen

Der har været afholdt kurser i ”Opstart af egen virksomhed”, ”ProCreate”, ”Adobe Photoshop”, ”Thea Render for Sketch-Up”, ”Sketch-up for begyndere” og SketchUp for øvede”.

Derudover har der været afholdt en 3-dages tur til Aarhus med 8 deltagere. Der var besøg på udstillingen ”The Garden” på AROS og specialomvisning til nogle af værkerne i ”The Garden”: ”Kan kunst påvirke naturen eller påvirker naturen kunsten? Derudover besøg i Den gamle by – primært 70’er-udstillingen, samt rundvisning i udstillingen ”Aarhus fortæller” ved Martin Brandt Djupdræt. Endelig var der besøg på Moesgaard med udstillingen ”Rejse” og om aftenen forestillingen ”Røde Orm”     

Samarbejdet med scenekunstskolens efteruddannelse er nu kommet på skinner igen’ og.i samarbejde med dramatikerne og sceneinstruktørerne afholdtes i maj 2017 et 3-dages kursus i konceptudvikling.

Kurserne og aktiviteterne besluttes af kursusudvalget, som altid er åbne for forslag og nye medlemmer. Kursusudvalgets medlemmer kan ses i udvalgslisten bagerst.

På kurser på Statens Scenekunstskole og Den Danske Filmskole skal medlemmer kun betaler halv pris, hvorefter Scenografernes Rettighedsfond betaler den anden halvdel. Ansøgning om tilskud til kurser andre steder (op til 10.000 kr.) kan i øvrigt søges løbende hos Scenografernes Rettighedsfond.

9. Lejligheden i Berlin

Lejligheden i Berlin er fortsat populær, men vinterperioden har dog som altid været lidt tyndt besat.

Der har i årets løb igen været problemer med nøgler, der blev væk, så nu er der opsat en nøgleboks med kodelås i kælderen. Heri befinder sig en ekstranøgle, som kan bruges i nødstilfælde..

Der har været en del problemer med el-installationerne, de fleste er blevet løst. 

Der er kommet ny og bedre internetforbindelse, og aldersgrænsen for familiemedlemmer, der vil leje lejligheden, er sat ned fra 25 til 20 år.

Fra et tysk advokatfirma har DS modtaget et erstatningskrav for påstået ulovlig download. Lejeren i den pågældende periode kendte intet til dette, så vi afviste påstanden, og sagen er gået i sig selv igen. 

Det største og altdominerende problem er dog loven om  ”Zweckentfremdungsverbot-Gesetz”(!), der bl.a. gælder for boliger, der benyttes som ferielejligheder.

Ifølge den lov er det nu udelukkende muligt at benytte boliger i Berlin til andet end det oprindelige formål (hvilket typisk vil sige udlejning), såfremt man har fået dispensation fra den ansvarlige distriktsforvaltning (Bezirksamt). DS har søgt og fået afslag, anket afslaget og samlet et omfattende dokumentationsmateriale, der viser, at der ikke er kommercielle interesser i vores udlejning, men at den udelukkende sket til kunstneriske og uddannelsesmæssige formål – der også gavner Berlin.

Vores anke er imidlertid blevet afvist, og via vores advokat har vi nu indklaget afgørelsen for en højere myndighed, der igen har afvist den. Nu er kun en retssag tilbage.

Imidlertid har 29 andre foreninger og firmaer med lejlighed i Berlin sammen kørt en sag mod lovens legitimitet, idet den muligvis strider imod den overordnede lov for hele Tyskland. Det har betydet, at deres sag – og samtidig også vores – foreløbig er sat på stand by indtil dette er afklaret.

Lejeprisen er fortsat 1500 kr. for en uge. Lejligheden fordeles 3 gange årligt for 4 måneder ad gangen. Hvis der er flere, der søger samme uge, vil den der har haft lejligheden færrest gange få 1. prioritet. Hidtil er det lykkedes at imødekomme langt de fleste ønsker på nær i skoleferieperioderne.

Der har generelt været udbredt tilfredshed med lejligheden, beliggenheden, byen osv.

10. Coffe table book

Arbejdet med Coffe table bogen fortsætter. Tine Harden er færdig med at tage fotos, Trine Ross er ansat som skribent og i gang med at skrive om de enkelte arbejder. Nanna Arnfred er ansat som grafiker.

Der er indgået forlagsaftale med Lindhardt og Ringhof, bogen vil udkomme april 2018 i 900 eksemplarer. Alle medlemmer vil modtage et eksemplar.

Økonomisk er situationen i skrivende stund usikker. Både DS og Scenografernes Rettighedsfond har bevilget penge, men langt fra nok til at dække udgifterne. Der er indgået en samarbejdsaftale med PrimusMotor, som har stor erfaring med fundraising, og der er søgt en stor mængde fonde. Der er kommet nogle tilsagn, men desværre også mange afslag, og så mangler stadig svar fra en del.

Muligvis bliver DS og/eller Rettighedsfonden derfor nødt til at bidrage med yderligere midler.

Ulla Strømbergs bog: ”Nyere Danske Scenografer” er udkommet og kan ses på sekretariatet.

11. Dansk Kunstnerråd

DANSK KUNSTNERRÅD (DKT) består af p.t. 23 organisationer og varetager kunstens og de professionelle kunstneres interesser - i politisk, retslig, økonomisk og social sammenhæng. Man samarbejder med tilsvarende organisationer internationalt. Formand for bestyrelsen er Jørgen Thorup, Rådet er repræsenteret i en lang række råd og udvalg, har en hjemmeside: http://www.dansk-kunstnerraad.dk,  udgiver et nyhedsbrev samt afholder kulturpolitiske debatmøder.

 DKT sidder med i Klitgaardens bestyrelse og legatudvalg, hvor organisationens medlemmer kan søge ophold (frister den 30 september og den 31 marts).

Rådet har siden 2016 haft lokaler i Hillerødgade 30a på Nørrebro, som deles med andre kulturelle organisationer. Workshop-lokale samt the-køkken og en stor fælles tagterrasse kan efter aftale lånes af alle medlemsorganisationer til arrangementer i hverdage samt weekender.

Aktuelt i år / aktiviteter:
 

Der har været organiseret to fyraftensmøder med også eksterne debattører og politikere: I januar 2017 om kunstnernes produktionsforhold og i maj 2017 et optaktsmøde til Kulturmøde Mors, afholdt på Christiansborg og arrangeret i samarbejde mellem DKR, Have kommunikation og Kulturmødet.
 

På Folkemødet på Bornholm blev Kulturens telt og Rosenhaven erstattet med et nyt koncept: ’Stage of Art – kunst og kultur live’ der arrangerede debatter etc. spredt ud overalt på Folkemødet. 14 kunst- og kulturorganisationer stod bag (DS var ikke med her).  “Stage of Art” var også en del af Kulturmødet Mors og Ungdommens Folkemøde.
 

I løbet af året har DKR gennemført pilotprojektet "Kunstner i klassen" - et  udviklingsforløb i tolv skoleklasser i Jylland, som man håber får spredning. Oplægget er: 3. klasse: Musik, 4. klasse: Billedkunst, 5. klasse: Scenekunst, 6. klasse: Kunsthåndværk/design, 7. klasse: Litteratur, 8. klasse: Film.

 DS har i rådet været repræsenteret af Eva Sommestad Holten.                                                                                                                                  

Dansk Kunstnerråds Skatteudvalg, hvori DS deltager ved Jakob Pelch, diskuterer løbende skattetekniske emner og opdaterer hvert år folderen ”Kunstnernes beskatning”. 2017-udgaven kan ses på Dansk Kunstnerråds hjemmeside: www.dansk-kunstnerraad.dk.

DS deltager også i Dansk Kunstnerråds Socialudvalg, der mødes, når der opstår behov herfor.

12. Overenskomster

DS har en efterhånden ret gammel overenskomst med TIO (Teatrenes Interesse Organisation), der er branche- og arbejdsgiverforening for de små og mellemstore teatre – i alt omkring 70 teatre.

Overenskomstens lønninger reguleres automatisk med statens lønninger, så på den front har der ikke været behov for en genforhandling.

Der er enkelte mindre ting i overenskomsten, der kunne forbedres, men det væsentligste problem er, at den ikke dækker lysdesignere. Da TIO imidlertid har overenskomst med TL, der organiserer teaterteknikerne, herunder lysfolk i bred forstand, så blev vi nødt til at have TL med i forhandlingerne, idet TIO kun vil lade freelance lysdesignere komme ind under vores overenskomst, hvis TL vil acceptere dette.

Vi har derfor haft møder med TL, der gerne vil lave en fælles aftale for lysdesignere, der så kunne knyttes som tillæg til de respektive overenskomster. Vi blev enige om, hvilke krav vi vil stille overfor TIO og havde derefter et første forhandlingsmøde med TIO.

På dette møde viste det sig imidlertid, at TL og vi totalt var gået fejl af hinanden. TL mente, at der var forskel på tidsbegrænsede ansatte og freelancere, og at de tidsbegrænsede hørte under deres overenskomst. På den baggrund var en fortsat forhandling umulig.

Med hensyn til institutionsteatrene har der længe været utilfredshed med særligt den øgede rettighedsperiode, som teatrene er ved at tiltage sig i kontrakterne. En forhandling med Aalborg teater forløb meget positivt, men pludselig meddelte de, at DS skulle forhandle med Danske Teatres Fællesråd (DTF) – Aalborg Teater kunne ikke selv indgå en aftale.

I øjeblikket ligger TIO og DTF i forhandlinger om sammenlægning, så dette har sat videre forhandlinger i bero.

13. Folkemødet på Bornholm og Kulturmøde Mors

I 2016 deltog DS som en del af ”Kulturens telt”, men i år havde Folkemødet valgt at give den meget centrale plads til andre, så teltet blev helt droppet.

Da Folkemødet i det hele taget syntes at nedprioritere kulturen, valgte bestyrelsen i stedet at fokusere på kulturmødet på Mors. I første omgang som ”tilskuer” for at vurdere potentialet, men målet er næste år at deltage mere aktivt i debatterne.

14. Medlemssager

Der har i perioden været et par meget tunge sager, som har krævet ret omfattende medvirken af advokat. Den ene drejede sig om producenten uretmæssigt havde tilbageholdt skattepenge, mens den anden drejede sig om manglende honorering ved genopsætning. Begge sager var oplagte vindersager, og det kan undre at arbejdsgiverne ikke gav op noget før, men valgte at trække sagerne i over et år.

Herudover er sagerne kommet vidt omkring: bl.a. om arbejdsskader, manglende honorering af arbejder, rettighedsspørgsmål og kompensation for brudt kontrakt.

15. Internationalt

DS deltager i det internationale arbejde i OISTAT, den internationale (teater)organisation for scenografi, teaterteknik, teaterarkitektur mv.

OISTAT udgiver bl.a. den digitale ordbog: ”Digital Theatre Words”, hvor alle hånde teaterudtryk kan findes oversat til en mængde sprog. DS står for den danske del af ordbogen.

Steffen Aarfing, Lise Klitten, Marie i Dali og Jakob har deltaget i World Stage Design i Taiwan i juli 2017. Der blev valgt ny præsident for OISTAT (Bert Determann fra Holland) og ny Executive Committee (EC). Endvidere blev en række vedtægtsændringer vedtaget. Jakob havde æren af at være med i valgkommissionen.

Steffen deltog i udstillingen, men vandt dog ikke nogen priser.

I scenografikommissionen blev vedtaget et nyt navn – ved en noget dubiøs afstemningsprocedure, som vi klagede højlydt, men forgæves over. Trods manglende absolut flertal blev vedtaget navnet ”Performance Design Commission”.i stedet for det tidligere ”Scenography Commission”

Dette er ikke uden betydning, idet man nu fremover må forvente, at ordet ”scenografi” kommer til at hedde ”performance design” på engelsk.

Til værtsskabet for WSD 2021 meldte sig Egypten og Canada. Det er EC, der på et møde i 2019 beslutter, hvilket sted det skal være.

Årets studierejse gik til St. Petersborg med 16 deltagere, denne gang rigtig mange af de ældre medlemmer. Turen var arrangeret sammen med Akademisk Rejsebureau og vi havde en dansktalende, russisk guide, der var exceptionelt meget vidende om både russisk og dansk kultur, og som havde lagt et meget spændende program.

Der var beklageligvis utroligt mange sene afbud, hvilket medførte en del ekstraarbejde med fly, hotel og visumoplysninger – og med at finde afløsere. På den baggrund besluttede bestyrelsen fremover at indføre afbestillingsgebyr ved rejserne.

DS vil igen komme til at stå for den danske udstilling på Prag Quadrennialen – næste gang i 2019, som vi netop er blevet tilmeldt.

På fransk initiativ er en helt ny europæisk organisation for production designere, ARTSCENICO, ved at blive etableret. Repræsentanter fra DS og Rettighedsfonden vil deltage i det første møde om denne.

16. Lysdesignere

Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning (LOF) ledes af en styrelse med 2 repræsentanter fra DS og 2 repræsentanter fra Teknisk Landsforbund (TL). Sekretariatet ligger i TL, mens DS varetager den økonomiske del. På linje med Scenografernes Rettighedsfond er den formelle beslutningskompetence overdraget til DS, men det er aftalt med TL at lade den hidtidige praksis med samarbejdet i LOF fortsætte. Fra DS har i perioden siddet Jesper Kongshaug og Anja Myung.

I Styrelsen diskuterede man meget, hvordan den nye lov om kollektiv forvaltning af ophavsret skulle implementeres. Midlerne fra Copydan Verdens TV kommer som følge af bevarede rettigheder for lysdesign til scenekunst, så en individuel fordeling fordrede en registrering af tv-transmitteret scenekunst. Scenograferne betaler for en registrering hos Registration Denmark, men i betragtning af det relativt lille antal udsendelser og beløb til fordeling, ville det være uforholdsmæssigt omkostningskrævende. Derfor besluttede styrelsen at betale Jakob for at lave det manuelt – ud fra oplysningerne som han havde fra scenografernes registrering.

Et andet emne har været nyt logo, som er under udarbejdelse.

Der blev i den forløbne periode afholdt en fælles studierejse til Fête de Lumieres i Lyon i december 2016. og herudover deltog 6 lysdesignere i Showlight i Firenze i maj 2017.

Der er pt. 25 medlemmer i DS, der er lysdesignere.

17. Uddannelserne

Kunstakademiet valgte i perioden at nedlægge productiondesign-uddannelsen, så i 2017 blev der ikke optaget nye studerende på linjen. Dette er højst utilfredsstillende, og bestyrelsen har sammen med FAF nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål er at få genetableret en productiondesign-uddannelse, men nu på Filmskolen, hvor den hører naturligt hjemme.

Arbejdsgruppen har haft møde med Filmskolens rektor, Vinca Wiedemann, der er meget positivt indstillet overfor at få etableret uddannelsen på Filmskolen. Spørgsmålet er bare, hvordan den politiske vilje er til det i en tid med konstante nedskæringer på uddannelses- oh kulturområdet. Til at hjælpe og vejlede gruppen i processen har den engageret sig med rådgivningsfirmaet ”Radius”.

Kulturministeriet havde iværksat en undersøgelse af de kunstneriske uddannelser, og den mundede ud i en rapport, der anbefalede at lægge dem alle sammen under en hat. Anbefalingen fik en meget kraftig kritik – både fra politisk og fagligt hold – og ret hurtigt opgav ministeren at følge anbefalingerne.

18. Ejendommen og ejerforeningen

DS og FAF er som ejere af lejligheden også med i ejerforeningen, som dækker Kongens Nytorv 21 og Lille Kongensgade 4 og 6. Der har været en del ballade i ejerforeningen, bl.a. over nogle ulovlige tilbygninger i den fredede forhusbygning samt på taget, og det endte med at bestyrelsen blev væltet. Nu er der kommet en ny bestyrelse med repræsentanter for begge de stridende fløje.

19. Historikergruppen

For at undersøge og formidle DS’ historie blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Günther Rossen, Lone Ernst, Gyda Berling-Rasmussen, Nina Schiøttz og Anette Hansen. Gruppen har fået afdækket historien fra 1949 til i dag via alskens materiale af forskellig slags fra mange af årene samt interviews med udvalgte nøglepersoner.

Spørgsmålet er nu, hvordan det skal formidles, gruppen har forestillet sig historien fortalt kronologisk med forskellige temaer:

Kontrakter, løn

Samarbejdspartnere

Ophavsret

Bladet

Boligerne

Uddannelser

Internationalt arbejde 

Studierejser

M.v.

Stilen skal gerne være ”skitseagtig”, underholdende med mange fotos og anekdoter og skal beskrive mangfoldigheden i foreningen.

Gruppen vil gerne have det trykt, så alle medlemmer kan få et eksemplar (og med et lager til fremtidige medlemmer og andre). I alt vil det nok blive ca. 200 sider.

20. FTF og FTFa

FTF og LO har de seneste år haft forhandlinger om en sammenlægning. Der er store kulturforskelle på de 2 organisationer, bl.a. forstår LO ikke behovet for de mange små organisationer, der er i FTF., og ønsker dem sammen- eller nedlagt. Forhandlingerne er ikke færdige, og det synes i øjeblikket som om knasterne er meget store.

Jakob har sammen med FAF haft møde med FTFa’s direktør og sekretariatschef. Det er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor FTFa fortæller om deres nyeste tiltag.

FTFA fortalte bl.a. om deres nye strategi, der går ud på at være mere jobformidlende. Det vil dog næppe have den store betydning for vores medlemmer. Derudover fortalte de om problemerne med deres nye IT-system, der har måttet opgives, hvilket bl.a. har bevirket en del fejludbetalinger i efteråret. Fra 1. januar 2018 skulle et andet velfungerende system være færdigt

De delte endvidere materiale ud, der viste flowet i medlemsskabet for de forsikrede (der er meget få bevægelser for scenografer), samt arbejdsløshedstallene for juli 2017. For scenografernes vedkommende var fuldtidsledighedsprocenten 10,93, men Jakob har efterfølgende beregnet den for et helt år til at være ca. 9,15 % (landsgennemsnittet er på ca. 4,5 %). Da de selvstændige ikke er med i denne statistik, og da statistikken omfatter alle der har tilmeldt sig som scenograf (og det er flere end DS’ medlemstal), så er den reelle ledighedsprocent dog nok noget lavere.

Herudover har Jakob haft møde med FTFa’s Kunstnerteam og fortalt dem om scenografers arbejds- og aflønningsvilkår.

Der er i 2017 blevet gennemført en dagpengereform, se nærmere om denne på FTFa’s hjemmeside: https://ftfa.dk/find-svar/dagpengereformen/

UDVALGSLISTE - oktober 2017

Coffee table book:

Knirke Madelung og Pernille Jensen

Kursusudvalg

Julie Forchhammer, Lena Hilbertsdotter Andersson, Catia Hauberg, Vibeke Ulke, Sarah Cederstrand, Hannah Spliid, Anne Mette Drivsholm, Katrine Gjerding og Kirsten Thomsen

Production designuddannelses udvalg

Knirke Madelung, Anne Mette Drivsholm, Sabine Hviid, Jette Lehmann, Liselotte Justesen og Gustav Pontoppidan

Historikergruppen

Günther Rossen, Anette Hansen, Gyda Berling-Rasmussen, Lone Ernst og Nina Schiøttz

Scenografernes Ophavsretsforvaltning

Martin Sælan, Marie i Dali og Sabine Hviid

Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning

Anja Myung-Hansen og Jesper Kongshaug

Styrelsen for Kollektive Båndkopimidler

Lena Hilbertsdotter Andersson

Create Denmark

Steffen Aarfing og Jakob Pelch

Teatermuseet

Lena Hilbertsdotter Andersson

Scenekunstens faggrupper

Nathalie Melbye

Dansk Kunstnerråd

Eva Holten

Dansk Kunstnerråds skatteudvalg

Jakob Pelch

Dansk Kunstnerråds Socialudvalg

Jakob Pelch

Samrådet for Ophavsret samt diverse CopyDan-foreninger

1. Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har i den forløbne periode holdt 9 bestyrelsesmøder.

Derudover har været afholdt et bestyrelsesseminar på Beldringe over en weekend, hvor hovedtemaerne var projekt ”Coffe table book”, rettighedsproblematikkerne, rettighedsperioden på institutionsteatrene samt deltagelse i Folkemødet på Bornholm.

Håndbogen er efter flere års arbejde blevet færdig og lagt på hjemmesiden. Her er oplysninger om allehånde dele vedrørende en scenografs arbejdsliv.

Et stort problem er tendensen til, at institutionsteatrene er begyndt at udvide rettighedsperioden for, hvor længe en forestilling må spille – uden at der gives ekstra honorar herfor. Det er et problem, som den kommende bestyrelse må arbejde videre med.

På scenekunstområdet deltager DS i et uformelt kontaktsamarbejde med de øvrige scenekunstorganisationer, der er repræsenteret ved deres formænd og for DS’ vedkommende et bestyrelsesmedlem – i den forløbne periode Rebekka Bentzen. Faggruppen diskuterer væsentlige aktuelle spørgsmål vedr. såvel praksis som det politiske område. Generelt føler de fleste sig meget presset af arbejdsgiverne.

Bestyrelsen har brugt meget tid på rettighedsspørgsmål. Der blev i året implementeret et EU-direktiv i form af en ny lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, der vil medføre store forandringer i den måde, som rettighedspengene varetages på. Herudover har der været mange og lange forhandlinger med andre organisationer om fordelingen af midlerne fra den nye Arkiv aftale.

Et stort emne har været lukningen af Det Kongelige Teaters værksteder. Det er blevet diskuteret indgående, men bestyrelsen kunne ikke blive enige om, hvordan man skulle handle. Det kunne den til gengæld ved lukningen af production design uddannelsen på KADK, hvor der straks blev udsendt pressemeddelelse og breve til beslutningstagere og andre organisationer.

Senest er bestyrelsen begyndt en diskussion af ledelsesformen – om den nuværende flade struktur er den bedste. Denne diskussion vil blive fortsat i den nye bestyrelse.

Som en ny service til medlemmerne blev der indgået aftale om medlemskab af Forbrugsforeningen, men hidtil er der ikke mange, der har gjort brug af dette tilbud.

For at opprioritere synligheden og det udadvendte arbejde er Klaus Risom blevet ansat som freelance kommunikationsmedarbejder. Det primære arbejde er opdatering med nyheder på hjemmeside og facebookgrupper, men f.eks. i forbindelse med lukningen af production design uddannelsen gjorde DS også brug af hans kompetencer som formidler til presse mv.

Til Statens Kunstfonds Repræsentantskab skal DS indstille 2 kandidater sammen med uafhængige Scenekunstnere. Vi indstillede i år Sille Heltoft til den periode og beklagede os samtidig (igen) over ikke at have egen repræsentant.

DS’ sekretær, Jakob Pelch, er blevet medlem af FTF’s baggrundsgruppe vedr. dagpenge til freelancere mv. Gruppen skal levere input til ministeriet i forbindelse med en forestående revision af reglerne for freelancere og selvstændige.

På det mere sociale plan har der været afholdt et par ”fredagsbar”, hvor man sidst på en fredag eftermiddag mødtes med kolleger på et af medlemmernes tegnestuer/værksteder.

Økonomisk sluttede 2015 med et samlet overskud på 493 kr., hvilket var en del bedre end det budgetterede underskud på 83.064 kr. Det forbedrede resultat skyldtes primært større administrationsbidrag og færre lønudgifter end budgetteret.

Lejligheden i Berlin bidrog til regnskabet med et overskud på 18.984 kr. Dette skyldes primært en bedre udlejning end forventet.

DS havde med udgangen af 2014 en egenkapital på 1.920.2153 kr. Hertil kommer halvdelen af lejligheden på Kgs. Nytorv, hvor DS’ andel af den bogførte egenkapital udgør 2.072.756 kr. Et eventuelt salg vil dog næppe kunne indbringe dette beløb.

Herudover ejer DS lejligheden i Berlin, som dog ikke må sælges med gevinst før om et par år (tysk lov), og der er tillige pæne hensættelser til ophavsretssager.

Alt i alt er DS en økonomisk yderst velkonsolideret forening.

Det ordinære regnskab for 2016 forventes at slutte nogenlunde som budgetteret.

Medlemstallet er steget lidt, pr. 30/9 2015 var det på 222, mens det pr. 30/9 2016 var på 226.

Som bilag til beretningen er en liste over udvalg og SDS’ repræsentation i eksterne organer.

Bestyrelsens sammensætning kan ses i det tidligere udsendte bilag.

Arbejdet i det forløbne år kan i øvrigt ses ud fra de efterfølgende afsnit i denne beretning

2. Samarbejdsudvalget 2015/2016

Samarbejdsudvalget er et fællesudvalg for DS og FAF, hvor foreningerne skiftes til at være sekretær for udvalget. Udvalget holdt ikke nogen møder i den forløbne periode.

Dette skal dog ikke ses som et tegn på dårligt samarbejde, idet tingene i stedet er blevet klaret mundtligt mellem de 2 sekretariater, og samarbejdet fungerer i øvrigt fint.

FAF har i årets løb af økonomiske årsager måttet afskedige deres sagsbehandler indenfor ophavsret.

Den gennem mange år fælles bogholder, Jeanne Hansen, er gået på efterløn og er blevet erstattet af Marie Sørensen.

Af betydning for scenografer, der arbejder indenfor området film og tv, er det, at TV- og spillefilm overenskomsten mellem FAF og producenterne er blevet sagt op, og det er ikke lykkedes at indgå nogen ny aftale.

3. Ny lov om kollektiv forvaltning af ophavsret og følgerne deraf

I Danmark findes flere såkaldte kollektive forvaltningsorganisationer, Copydan, KODA, Gramex m.fl. Disse organisationer forvalter rettighederne for grupper af rettighedshavere og sørger for – evt. via de faglige organisationer – at fordele indkomne vederlag til rettighedshaverne (scenografer, lysdesignere, skuespillere, journalister osv). Systemet har fungeret i en række år, effektivt og uden problemer.

Imidlertid er dette ikke tilfældet i en række andre EU-lande, hvor rettighedsmidler ofte kun i meget lille omfang når frem til rettighedshaverne. Derfor er det EU’s opfattelse, at systemet skal koordineres med henblik på en bedre beskyttelse af rettighedshaverne. Det skal liberaliseres og gøres mere effektivt og gennemsigtigt, så en rettighedshaver i princippet kan vælge, at lade en hvilken som helst forvaltningsorganisation i hvilket som helst medlemsland varetage sine rettigheder.

Det har udmøntet sig i et EU-direktiv, som den danske regering nu har implementeret i form af lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, der trådte i kraft den 1. april 2016 og vil få virkning for opkrævede beløb i 2016 – der altså skal fordeles i 2017.

Loven indeholder en række ændringer i forhold til den nuværende danske praksis:

a) Der defineres en ”forvaltningsorganisation”, hvis formål er at opkræve og forvalte rettigheder, som er ejet af medlemmerne og organiseret uden økonomisk vinding for øje. Hertil er der regler om forvaltningsorganisationens struktur og ageren, bl.a. om generalforsamlinger, klager, tilsyn og ikke mindst om rapportering om de anvendte midler og offentliggørelser af rapportering, regnskab mv.

b) Et ”medlem” kan være enkelte rettighedshavere eller en enhed, der repræsenterer rettighedshavere (f.eks. Danske Scenografer). Hvis denne enhed varetager andre opgaver end blot rettighedsforvaltning, vil den ikke blive betragtet som en forvaltningsorganisation og vil ikke være underlagt de mange regler om rapportering osv.

Dette har betydet, at den hidtidige organisation for forvaltning af rettighedsmidler for både scenografer og lysdesignere IKKE har kunnet fortsætte. Både Scenografernes Rettighedsfond og Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning varetager ikke andre opgaver end rettighedsforvaltning, så de ville i lovens terminologi blive betragtet som forvaltningsorganisationer. Det betyder, at de ville blive underlagt en lang række krav, som vil indebære en voldsom administrativ og regnskabsmæssig byrde, og der ville blive krav om afholdelse af generalforsamling for medlemmer – og hvem er egentlig det?

I praksis har det derfor været umuligt at videreføre vores nuværende struktur.

Heldigvis er det lykkede at få en aftale i stand med FAF for scenografernes vedkommende og TL for lysdesignerne, ifølge hvilken den formelle rettighedsforvaltning overgik til Danske Scenografer. Det betyder blandt andet, at DS’ generalforsamling hvert år formelt skal vedtage anvendelsen af rettighedsmidlerne.

I praksis vil den hidtidige struktur imidlertid fortsætte med en fælles styrelse for hvert af de 2 områder.

4. Scenografernes Rettighedsfond

Styrelsen for Scenografernes Rettighedsfond består af 3 scenografer valgt af FAF og 3 scenografer valgt af DS, hvoraf 2 er valgt af generalforsamlingen og 1 er udpeget af bestyrelsen. Forvaltningen administrerer de midler, der kommer til udbetaling fra CopyDan-foreningerne Verdens TV, AVU-kopier, KulturPlus og dele af Arkiv. I alt drejer det sig om mere end 9 mio. kr. årligt.

Som følge af den nye lov om kollektiv forvaltning af ophavsret kan Rettighedsfonden ikke mere være den formelle varetager af rettighedsmidlerne, så efter aftale med FAF vil det fremover være Danske Scenografer, der har det formelle ansvar for varetagelsen af rettighedsmidler. Det blev dog samtidig aftalt at lade Rettighedsfonden fortsætte som et udvalg, der varetager de samme funktioner som hidtil. I praksis er der således ikke sket ændringer.

I forbindelse med vedtagelse af den nye lov kom der også nye retningslinjer fra Copydan. Den nuværende praksis lever dog allerede op til disse.

Udover årets almindelige individuelle uddeling af Copydanmidler, blev der foretaget en ekstraordinær uddeling af gamle ufordelte midler fra 2012 samt nogle ikke-fordelbare såkaldte nationale midler, i alt 1.947.007 kr.

Hertil blev der (endelig) udbetalt midler vedr. brugen af udsendelser, der ligger på DR’s hjemmeside Bonanza. Efter flere års arbejde lykkedes det omsider at få tilvejebragt brugbare oplysninger om anvendelsen i form af en gigantisk fil, der indeholdt data om ca. 11 millioner klik på 16.000 udsendelser. På grund af den kolossale mængde opgav man på forhånd en vægtning, så midlerne blev udbetalt som et fast beløb pr. klik, i alt 1.616.745 kr.

Styrelsen har i den forløbne periode afholdt 3 møder. På disse blev bl.a. besluttet, at man fremover løbende kan søge til kurser under 10.000 kr., hvorefter Styrelsen voterer pr. mail. Derudover blev det besluttet, at de traditionelle fælles studierejser fremover bevilges automatisk, med en ”stor” studierejse hvert 3. år. Årets hæderspris blev tildelt Palle Arestrup.

Derudover blev diskuteret ændringer i vægtningsmodellerne, hvor der var enighed om, at den nuværende model giver de store TV-dramaserier for lidt. En ændret model vil forventelig blive vedtaget med virkning for visningsåret 2016.

Det blev besluttet at indmelde sig i Rettighedsalliancen. Rettighedsalliancen arbejder sammen med skoler og teleselskaber mv. om at skabe forståelse for ophavsretten og forebygge ulovlig down- og upload – samtidig med at de får stoppet piratsider. Omfanget af ulovlig downloads er mindsket kraftigt de senere år, hvilket dog sikkert også skyldes udbredelsen af lettilgængelige betalingssites.

Herudover er samtlige danskproducerede tv-udsendelser vist i 2015 på DR 1, DR 2, DRK, DR Ramasjang, TV 2 og TV 3 blevet vurderet med hensyn til scenografiens omfang og brug i den enkelte udsendelse, hvilket danner grundlag for størrelsen af de individuelle udbetalinger. Med de nye kanaler var der 585 siders tætskrevne siders data at vurdere..

Sidste år bad styrelsen som noget nyt om, at rettighedshaverne skulle indsende kopi af kontrakterne for at dokumentere, at de har bevaret rettighederne til Copydan-midlerne.

Der kom en del kontrakter ind, men langt fra alle havde tilfredsstilende formuleringer ang. bevarelse af rettigheder, ligesom en del medlemmer beklagede ikke at kunne finde deres gamle kontrakter. Styrelsen besluttede at være large i forhold til årets uddeling, men der vil blive strammet op næste år. Problemet med de manglende, gamle kontrakter vil blive behandlet i den kommende styrelse.

Der er i to omgange foretaget uddelinger fra de kollektive midler, og i alt er der udbetalt 650.376 kr. til i alt 16 ansøgere. Blandt uddelingerne var en bevilling til den fælles studierejse til Japan.

På årets Bodilfest gik Henning Bahs-prisen til Mia Stensgaard for ”Mænd og høns”, og Robertprisen gik ligeledes til hende.

5. CopyDan

a) CopyDan generelt

CopyDan er af Kulturministeriet godkendt som det forvaltningsselskab, der indkasserer vederlag for visse former for eksemplarfremstilling og anden sekundær udnyttelse af ophavsretligt beskyttede værker.

DS er repræsenteret i følgende CopyDan foreninger:

Verdens TV

AVU-medier

KulturPlus

Arkiv

Udover rettighedsvaretagelse og opkrævning og fordeling af rettighedsmidler holder Copydan også forskellige seminarer og konferencer om rettighedsspørgsmål, tv-markedets udvikling mv.

”Registration Denmark” (RD) registrerer de krediteringsoplysninger, som ligger til grund for den individuelle udbetaling til rettighedshaverne. De forskellige organisationer abonnerer på et antal kanaler, for scenografernes vedkommende er det DR 1, DR2, DRK, DR Ramasjang, TV 2 og TV 3.

Registreringen foregår på den måde, at krediteringslisterne på alle udsendelser skrives af, så det er meget vigtigt at blive krediteret korrekt. Hvis der krediteres flere scenografer på en udsendelse vil disse som udgangspunkt dele pengene for den pågældende udsendelse, men hvis den ene f.eks. krediteres som production designer og den anden som scenograf, scenografassistent eller lign vil pengene tilfalde den første.

I 2015 blev det afsløret, at Producentforeningen angiveligt er blevet bedraget for omkring 100 mio. kr. (eller mere) i rettighedspenge. Den anklagede var direktør for RD og partner i Johan Schlüters advokatfirma, der hidtil har ejet RD. Advokatfirmaet er blevet lukket, og RD er nu overtaget af Filmret, og der er ansat en ny direktør.

I forbindelsen med implementeringen af den nye lov om forvaltning af kollektiv ophavsret har der været afholdt en del informationsmøder i Copydan-regi, og der er udsendt nye retningslinjer vedr. forvaltning af midler. Samtidig er alle Copydan foreningernes vedtægter blevet ændret, så de opfylder kravene i den nye lov.

Generelle oplysninger om CopyDan findes på hjemmesiden www.copydan.dk

b) Verdens TV

Foreningen Verdens TV opkræver og fordeler vederlag for kabelviderespredning af radio- og tv-programmer gennem ca. 7.000 kabelanlæg i Danmark. Dertil indgår Verdens TV på vegne af rettighedshaverne en stor buket af aftaler om anden videreudnyttelse af rettigheder, så der har i mange år været en konstant stigning i provenuet. Således blev der i 2015 til rettighedshaverne, UBOD (som er tv-stationerne) og producenterne samlet udbetalt 996.265.779 kr.

Hovedparten af vederlaget fordeles efter en fordelingsnøgle fastsat ved en voldgiftskendelse i 1987, hvorefter scenografer får 1,34 %. Det bemærkes at vederlaget også skal dække udenlandske rettighedshavere, så der overføres hvert år store beløb til specielt Sverige og Norge før fordelingen til de danske.  

Vederlaget fra Verdens TV udgør langt størstedelen af de midler, som scenografer får via CopyDan, og det er derfor meget vigtigt, at retten til kabelvederlag for de nationale kanaler bevares i ophavsretsloven. Samtidig er det vigtigt at få aftaler i stand vedrørende de mange nye funktioner, der ligger i de forskellige kabelpakker, og dette sørger Copydan for.   

Vederlaget til lysdesignere blev med voldgiftskendelsen i 1987 tilkendt det daværende TEF (nu TL). Bestyrelsen har indgået en aftale med TL om forvaltningen af disse midler, se nedenfor under pkt. 16             

c) AVU-medier

Midlerne kommer fra skolernes brug af audiovisuelle undervisningskopier, og næsten alle landets skoler er tilsluttet aftalen. Midlerne er på det nærmeste umulige at fordele individuelt, da man ikke kan opgøre udsendelserne i alle de forskellige aftaleordninger, der foreligger. Scenografernes Rettighedsfond har derfor besluttet at fordele midlerne individuelt efter samme nøgle som de øvrige CopyDan-midler. Fra AVU-medier blev der i 2015 i alt udbetalt 48.318.186 kr. til rettighedshaverne, UBOD og producenterne.

d) KulturPlus

Copydan KulturPlus står for opkrævning og fordeling af vederlag på blankbånd og andre medier til privatkopiering af lyd og billeder – de såkaldte blankmedier. Markedet for blanke medier har de senere år udviklet sig negativt, idet omsætningen af de analoge medier er næsten forsvundet, mens væksten i de digitale medier sker på medier med lave vederlagssatser eller på indbyggede medier, der er undtaget fra ordningen. Fremtiden tegner således ikke lys for ordningen i sin nuværende form, og der arbejdes ihærdigt på at få politikerne til at omlægge blankmedieordningen. Der blev i 2015 udbetalt i alt 25.445.642 kr. til rettighedshaverne, UBOD og producenterne.

En 1/3 af de indkomne vederlag er reserveret støtte til kulturelle formål, og for scenografernes vedkommende forvaltes disse midler af ”Forvaltningen af den kollektive 1/3 af båndkopimidlerne”. Denne ledes af en styrelse med 7 FAF-repræsentanter (hvoraf 1 scenograf) og 1 DS-repræsentant og dækker alle rettighedsgrupper hos FAF og DS.

Der har i den forløbne periode været udbetalinger i februar 2016, i alt 263.670 kr. til 14 ansøgere..

I de senere år har sekretariatsbistanden udelukkende været varetaget af DS, der modtager et administrationsbidrag på 15 %. Næste ansøgningsfrist er den 1. februar 2017. 

e) Arkiv

Under denne forening har hidtil været 2 hovedaftaler: ”Pakke 1” og ”Pakke 2”

Pakke 1 var en aftale om udnyttelse af det gamle arkivmateriale, som DR ligger inde med. DR fik i henhold til aftalen ret til at stille både hele og dele af gamle udsendelser til rådighed ”on demand” på DR’s hjemmeside, Bonanza. Derudover gav aftalen DR tilladelse til at anvende klip fra arkivmaterialet i alle DR’s kanaler, herunder i nye produktioner.

Pakke 2 var en aftale vedr. DR’s dengang 2 nye kanaler: DR Ramasjang og DRK, hvor der ville være en del genudsendelser, som DR ikke havde erhvervet rettighederne til. For scenografers vedkommende gjaldt det altovervejende transmissioner af scenekunst.

Efter DR opsagde aftalerne, har der været lange forhandlinger, før en ny blev indgået. Denne aftale udvider DR’s adgang til at stille arkivmateriale til rådighed – både i flow tv, på nettet og on demand. Til gengæld kommer der yderligere betaling til rettighedshaverne.

Da den nye aftale er bygget op på en helt anden måde end de gamle, måtte der nye, komplicerede forhandlinger til, før en aftale om den indbyrdes fordeling mellem rettighedshaverne kom på plads.  Den nye aftale giver scenografer lidt flere midler end de 2 gamle.

6. Andre rettighedsorganisationer

DS deltager i Samrådet for Ophavsret, som er et ophavsretligt interesseforum, hvor skabende og udøvende kunstnerorganisationer (pt. 31 organisationer) mødes hver anden måned og drøfter nationale og internationale ophavsretlige emner af fælles interesse og orienterer hinanden om igangværende forhandlinger, retssager og lign. Derudover fungerer Samrådet som en vigtig lobbyist i forhold til Folketingets og EU’s behandling af ophavsretlige spørgsmål.

Samrådet er også det forum, hvor organisationerne diskuterer høringsskrivelser fra Kulturministeriet vedr. direktivforslag, lovændringer m.v. og på møderne er der ofte oplæg og diskussion med en ophavsretlig ekspert, politiker o.a.

DS deltager desuden i netværket ”Ophavsret Danmark”, hvis formål er at forbedre ophavsrettens image i samfundet. Til forskel fra Samrådet deltager også arbejdsgiversiden her. I netværket produceres en mængde indlæg og artikler, som publiceres i forskellige medier på vegne af de forskellige forbund, og der udøves tillige lobbyvirksomhed overfor politikerne

Herudover er DS også medlem af ”Dansk Selskab for Ophavsret” og ”Foreningen for Medie- og Entertainmentret”, der afholder faglige og undertiden også mere selskabelige arrangementer for medlemmerne.

7. Create Denmark

I mange år har Copydan systemet genereret en masse rettighedsmidler til scenografer og andre ophavsmænd, men fremtiden ser desværre ikke så lys ud. Hovedparten af midlerne kommer nemlig fra betalingerne fra kabel-tv, og der er ikke nogen tvivl om, at kabel-tv og flow tv i det hele taget vil være for nedadgående. Midlerne vil derfor gradvis aftage.

Fremtiden ligger mere på et mediebrug ”on demand”. Vi taler Netflix, HBO, TV2Play, streaminger, Youtube osv. Alt sammen områder, hvor scenografer (og de fleste andre ophavsmænd) ikke har nogen rettigheder og derfor ikke får nogen betaling, og hvor den enkelte scenograf ikke har en chance for selv at få forhandlet noget igennem. Det er et område, der ikke dækkes af Copydan-systemet, så der kræves nye initiativer, hvis vi skal opnå noget.

Normalt har den enkelte rettighedshaver retten til selv at forhandle sine rettigheder. Som medlem af DS har man dog overdraget DS en ikke-eksklusiv ret til på medlemmets vegne at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til foreningens beslutninger. Det betyder på dansk, at DS varetager medlemmets rettigheder i relation til Copydan-området.

I de fleste af vores søsterforeninger arbejdes der nu på at lave en eksklusiv overdragelse af medlemmernes rettigheder til foreningen. Det betyder, at det enkelte medlem overdrager alle sine rettigheder til foreningen og derfor ikke selv kan indgå aftaler med en arbejdsgiver om overdragelse af rettigheder. Det kan kun foreningen. Formålet er, at det giver en bedre beskyttelse for medlemmet, da foreningen vil stå stærkere i en forhandling end det enkelte medlem. Den 23. maj 2016 blev der holdt fælles medlemsmøde med FAF om eksklusiv overdragelse. Der var blandt de 17-18 fremmødte en positiv indstilling til dette.

For at stå bedre rustet har 9 foreninger, herunder DS, lavet en fælles forhandlingsplatform, kaldet ”Create Denmark”. Platformen, der netop har fået ansat en direktør og skal have lokaler hos Dansk Skuespillerforbund, vil varetage rettighederne på vegne af alle 9 foreninger og forsøge at forhandle bedre aftaler hjem med. Steffen Aarfing sidder i bestyrelsen for DS.

8. Kursusudvalget

 Årets aktiviteter har været meget varierede med teaterbesøg, afholdelse af kurser, besøg på udstillinger og en 3-dages tur til Aalborg.

Der har været følgende teaterbesøg:

”Alting er noget” på Sorte Hest – scenograf Marianne Nilsson

”Uropa” på Det Kongelige teater – scenograf Kim Fridbjørg

”Topmøde for de mest deprimerede” på Republique – scenograf Bente Lykke Møller

”Norpol” i Dansehallerne - performere og iscenesættere Daniel Norback og Erik Pold

”Den danske borgerkrig 2018-24” på Nørrebro Teater – scenograf Nathalie Melbye

”Frøken Jensens kogebog” på Riddersalen – scenograf Julian Juhlin

Der har været rundvisning på Teatermuseet ved direktør Peter Christensen Teilmann og rundvisning i Bakkens ”Korsbækby” ved Niels Secher.

Der har været afholdt kurser i ”Photoshop for begyndere”, ”Adobe Illustrator”, ”Adobe InDesign for begyndere” og ”Sketch-up for viderekomne”.

Derudover har der været afholdt en 3-dages tur til Aalborg med besøg på Kunsten – Museum of Modern Art, forestillingen ”Hvad er sandhed, og hvad er løgn?” på teater Nordkraft med efterfølgende diskussion, besøg på Utzon centret mm.   

Samarbejdet med scenekunstskolens efteruddannelse har i et par år været næsten fraværende, men der er nu ved at komme på skinner igen. I samarbejde med dramatikerne og sceneinstruktørerne arbejdes der på et par fælles seminarer..

Kurserne og aktiviteterne besluttes af kursusudvalget, som altid er åbne for forslag og nye medlemmer. Kursusudvalgets medlemmer kan ses i udvalgslisten bagerst.

På kurser på Københavns Erhvervsakademi, Statens Scenekunstskole og Den Danske Filmskole skal medlemmer kun betaler halv pris, hvorefter Scenografernes Rettighedsfond betaler den anden halvdel. Ansøgning om tilskud til kurser andre steder (op til 10.000 kr.) kan i øvrigt søges løbende hos Scenografernes Rettighedsfond.

9. Lejligheden i Berlin

Lejligheden i Berlin er fortsat populær, men vinterperioden har dog som altid været lidt tyndt besat.

Der har i årets løb igen været problemer med nøgler, der blev væk, så dørlåsen til lejligheden måtte skiftes. Det er en dyr og besværlig omgang, så der overvejes muligheden for en kodelås i stedet for.

Der har været en del problemer med el-installationerne, de fleste er blevet løst. 

Det største og altdominerende problem er dog loven om  ”Zweckentfremdungsverbot-Gesetz”(!), der bl.a. gælder for boliger, der benyttes som ferielejligheder.

Ifølge den lov er det nu udelukkende muligt at benytte boliger i Berlin til andet end det oprindelige formål (hvilket typisk vil sige udlejning), såfremt man har fået dispensation fra den ansvarlige distriktsforvaltning (Bezirksamt). DS har søgt og fået afslag, anket afslaget og samlet et omfattende dokumentationsmateriale, der viser, at der ikke er kommercielle interesser i vores udlejning, men at den udelukkende sket til kunstneriske og uddannelsesmæssige formål – der også gavner Berlin.

Vores anke er imidlertid blevet afvist, og via vores advokat har vi nu indklaget afgørelsen for en højere myndighed. Advokaten er dog umiddelbart pessimistisk med hensyn til at afgørelsen vil blive ændret. Herefter er der mulighed for at køre en retssag.

Lejeprisen er fortsat 1500 kr. for en uge. Lejligheden fordeles 3 gange årligt for 4 måneder ad gangen. Hvis der er flere, der søger samme uge, vil den der har haft lejligheden færrest gange få 1. prioritet. Hidtil er det lykkedes at imødekomme langt de fleste ønsker på nær i skoleferieperioderne. For at forøge udnyttelsesgraden kan også familiemedlemmer få adgang i de uger, den måtte være ledige.

Der har generelt været udbredt tilfredshed med lejligheden, beliggenheden, byen osv.

10. Coffe table book

Arbejdet med Coffe table bogen er fortsat med Tine Harden som fotograf. Der er efterhånden dokumenteret et stort antal arbejder.

Der er søgt og bevilget midler fra Scenografernes Rettighedsfond, ligesom DS har bevilget penge. Der stod tillige nogle hensatte midler til tidskriftet, som er blevet brugt på arbejdet med bogen. For at få professionaliseret arbejdet med at skaffe fondsmidler er indgået en samarbejdsaftale med PrimusMotor, som har stor erfaring med fundraising. I alt er budgettet på lidt over 1 mio. kr., så det er nødvendigt med eksterne midler.

Der har været søgt efter forlag. Desværre ønskede Gyldendal ikke at udgive bogen, men et andet forlag er stærkt inde i billedet nu. Dertil underøges mulige skribenter til bogen.

11. Dansk Kunstnerråd

DANSK KUNSTNERRÅD (DKT) består af p.t. 23 organisationer og varetager kunstens og de professionelle kunstneres interesser - i politisk, retslig, økonomisk og social sammenhæng. Man samarbejder med tilsvarende organisationer internationalt. Rådet er repræsenteret i en lang række råd og udvalg, har en hjemmeside: http://www.dansk-kunstnerraad.dk,  udgiver et nyhedsbrev samt afholder kulturpolitiske debatmøder.

Kunstnerrådets skatteudvalg udgiver folderen Kunstnernes beskatning, som også findes digitalt.

                                                                                                                                       

Nyt i år:

- Ny daglig leder er Anne-Mette Wehmüller.

- Ny formand for bestyrelsen er Jørgen Thorup.

- Sekretariatsleder siden mange år Elisabet Diderich fratrådte i juni.

- Legatboliger: Fyrassistentboligen på Hirsholmene blevet nedlagt. DKT sidder stadig  med i Klitgaardens bestyrelse og legatudvalg

- Rådet flyttede i efteråret til nye lokaler I Hillerødgade 30a på Nørrebro. De deles  med andre kulturelle organisationer. Der er et lille kontor for sekretariatet, et workshop-lokale samt the-køkken og en stor skøn fælles tagterrasse, som vi deler med øvrige. Lokalerne kan efter aftale med DKR lånes af  alle medlemsorganisationer til arrangementer i hverdage samt weekender

I år er også den nye struktur som debat- og netværksskabende forum blevet implementeret. Arbejdsgrupper og debatmøder bliver en vigtigere del af arbejdet, hvor alle interesserede er velkomne at deltage.

Temaer, som der lige nu fokuseres på, er Kunstens tilgængelighed i hele landet, fødekæden, kunstnerisk frihed, censur og selvcensur, medier og public service  samt kunstnernes arbejds- og produktionsforhold

Sidste års store arrangement var et meget vellykket public service-event med deltagelse af politikere og andre centrale aktører, herunder kulturminister Bertel Haarder. Charlotte Calberg fra DS stod for en for eventen helt afgørende scenografi – billede ligger lige nu på forsiden på rådets website.

Folkemødet på Bornholm bestod i år igen af Rosengade – Kunst og Kultur Live, som bl.a. DKT selv står bag og Kulturens Telt. Vellykket og gentages.

Kunstnerrådet havde i år et større og meget velbesøgt debatarrangement på Kulturmøde Mors, hvilket vil gentages næste år 

DS har i rådet været repræsenteret af Eva Sommestad Holten.

Dansk Kunstnerråds Skatteudvalg, hvori DS deltager ved Jakob Pelch, diskuterer løbende skattetekniske emner og opdaterer hvert år skattepjecen. 2016-udgaven kan ses på Dansk Kunstnerråds hjemmeside: www.dansk-kunstnerraad.dk.

DS deltager også i Dansk Kunstnerråds Socialudvalg, der mødes, når der opstår behov herfor.

12. Overenskomster

DS har en efterhånden ret gammel overenskomst med TIO (Teatrenes Interesse Organisation), der er branche- og arbejdsgiverforening for de små og mellemstore teatre – i alt omkring 70 teatre.

Overenskomstens lønninger reguleres automatisk med statens lønninger, så på den front har der ikke været behov for en genforhandling.

Der er enkelte mindre ting i overenskomsten, der kunne forbedres, men det væsentligste problem er, at den ikke dækker lysdesignere. Da TIO imidlertid har overenskomst med TL, der organiserer teaterteknikerne, herunder lysfolk i bred forstand, så bliver vi nødt til at have TL med i forhandlingerne, idet TIO kun vil lade freelance lysdesignere komme ind under vores overenskomst, hvis TL vil acceptere dette.

Vi har derfor haft møder med TL, der gerne vil lave en fælles aftale for lysdesignere, der så kunne knyttes som tillæg til de respektive overenskomster. Vi er blevet enige om, hvilke krav vi vil stille overfor TIO, så reelle forhandlinger kan langt om længe gå i gang.

13. Folkemødet på Bornholm

DS deltog i år som en del af ”Kulturens telt” via et mindre økonomisk bidrag. Fra DS deltog Rebekka Bentzen, Randi Milsted, Marie i Dali (der havde lavet scenografien til teltet) og Jakob Pelch. Det havde været en stor succes med teltet, og den udsmykkede forside blev rost fra mange sider.

Vi havde medbragt det meste af restoplaget af ”Scenografidk”, som vi lagde frem både i Kulturens Telt og i Rosengade. Der var stor interesse for dem, og vi har nu blot 1½ kasse tilbage.

Bestyrelsen har besluttet at fortsætte samarbejdet, måske med en mere aktiv deltagelse næste år og et håb om flere interesserede deltagere. Det er altid et problem med overnatning, men fordi vi deltog i Kulturens telt fik vi mulighed for overnatning i en lille (og dyr!) ferielejlighed ved Allinge.

14. Medlemssager

Der har i perioden været usædvanlig mange tunge sager, heraf flere som har krævet medvirken af advokat. I de fleste tilfælde har der været tale om krænkelser af rettigheder, et problem der synes at tage til.

Af større sager kan nævnes manglende krediteringer på tv udsendelser (hvilket har givet erstatning), tv-visning af revy uden tilladelse, manglende betaling for udført arbejde, arbejdsgivers uretmæssige hævning af tilbagebetalt skat, brug af kostumedesign i reklameøjemed m.fl.

Derudover har været flere sager om fortolkning af kontrakter, hvilket igen giver anledning til at opfordre alle til at være opmærksom på, hvad man skriver under på – og gerne sende kontrakt ind til gennemsyn før underskrift.

15. Internationalt

DS deltager i det internationale arbejde i OISTAT, hvor Lise Klitten gennem en årrække har været præsident for ”Costume Design Group”. Hun er nu trådt tilbage og har overladt posten til en tre-fløjet leder gruppe bestående af en præsident fra Tjekkiet og to vice præsidenter.(fra Brasilien og Grækenland).

OISTAT udgiver bl.a. den digitale ordbog: ”Digital Theatre Words”, hvor alle hånde teaterudtryk kan findes oversat til en mængde sprog. DS står for den danske del af ordbogen. OISTAT arrangerer også ”World Stage Design”, der næste gang bliver afholdt i Taiwan i 2017.

Teater Museet i Moskva havde inviteret OISTAT Costume Design gruppe til at kuratere interesserede kostumedesignere fra hele verden til at udstille teaterkostumer på udstillingen, ”Costumes at the Turn of the Century 1990-2015” på the Bakhrushin State Central Theatre Museum. Af danske Scenografer udstillede, Marie I Dali, Mona Møller Schmidt og Lise Klitten

Årets studierejse gik til Japan, nærmere bestemt Tokyo, kunstnerøen Naoshima og Kyoto.

6 dage i Tokyo med besøg på filmset, adskillige museer, fiskemarked, parker og i det hele taget en fantastisk spændende by, 1 dag på cykel rundt til kunstudstillinger og museer på Naoshima og endelig 2 dage i Kyoto med templer, museer, bambusskove og Butoh teater. Eneste anke mod turen var, at den var for kort(!)

Sara Vilslev deltog i et symposium i Prag som opfølgning på PQ15.

Teaterbiennalen i Stockholm havde ikke den store interesse, blot en person benyttede sig af tilbuddet om deltagelse.

16. Lysdesignere

Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning (LOF) ledes af en styrelse med 2 repræsentanter fra DS og 2 repræsentanter fra Teknisk Landsforbund (TL). Sekretariatet ligger i TL, mens DS varetager den økonomiske del. På linje med Scenografernes Rettighedsfond er den formelle beslutningskompetence nu overdraget til DS, men det er aftalt med TL at lade den hidtidige praksis med samarbejdet i LOF fortsætte.

I styrelsen afsluttede man i det forløbne år en diskussion om definition af ”lysdesigner”, hvilket har betydning for, hvem der er berettiget til støtte fra LOF.

Et andet emne har været afrapporteringer fra deltagelse i studierejser. Ideen er, at hver deltager skriver en kort, personlig rapport om rejsen, der så bliver lagt op på LOF’s  hjemmeside: www.lysfonden.dk.

Der blev i den forløbne periode afholdt en fælles studierejse til Las Vegas og Los Angeles med deltagelse i LDI 2016 og guidet besøg på ”the Neon museum”, flere Cirque de Soleil forestillinger bag scenen og guidet tur i "Disneyland" af designere fra "Disney Imagineering".

Herudover deltog 2 lysdesignere i lysmessen i Frankfurt, mens den annoncerede tur til nordlys i Tromsø ikke blev til noget pga vejret.

I foråret var man vært for 2 kinesiske studerende, der bl.a. var på Østre Gasværk, Tivoli og Hotel Proforma.

Der er pt. 23 medlemmer i DS, der er lysdesignere.

17. Uddannelserne

Netop som Kunstakademiets Designskoles productiondesign-uddannelse synes inde i en positiv udvikling under lederen Jakob Wille, blev uddannelsen som led i en større sparerunde nedlagt. Bestyrelsen har reageret hurtigt på dette, kontaktet pressen og skrevet til skolebestyrelse, ministre, søsterorganisationer mv.

I skrivende stund er situationen ikke afklaret..

Der kom en ny bekendtgørelse om Danmarks Scenekunstskoles uddannelser, som beskrev hvorledes skolens bacheloruddannelse skal være. I DS’ høringssvar beklagede vi, at kandidatuddannelsen ikke blev beskrevet, og at praktik ikke var en obligatorisk og integreret del af uddannelsen.

Odsherred Teaterskole, der udbyder en række diplomuddannelser indenfor teater, kunst og kultur, blev slået sammen med skolens almindelige efteruddannelse, og skolens rektorstilling blev nedlagt. I stedet er Kerstin Andersson, den hidtidige leder af efteruddannelsen, blevet leder af hele området.

18. Ejendommen og ejerforeningen

DS og FAF er som ejere af lejligheden også med i ejerforeningen, som dækker Kongens Nytorv 21 og Lille Kongensgade 4 og 6. Der har været en del ballade i ejerforeningen, bl.a. over nogle ulovlige tilbygninger i den frede forhusbygning samt på taget, og det endte med at bestyrelsen blev væltet.  

Metrobyggeriet har ind i mellem været lidt generende, primært støjmæssigt, og det har spærret for ordentlige adgangsforhold. Sidste prognose er en færdiggørelse i 2019, hvorefter der vil blive opgang fra metroen lige uden for vores port.

UDVALGSLISTE - november 2016

Forretningsudvalg og Samarbejdsudvalg

Steffen Aarfing, Knirke Madelung og Rebekka Bentzen

Coffee table book:

Knirke Madelung og Pernille Jensen

Kursusudvalg

Julie Forchhammer, Tanja Bovin, Jesper Kongshaug, Lena Hilbertsdotter Andersson, Catia Hauberg, Vibeke Ulke, Sarah Cederstrand, Hannah Spliid, Anne Mette Drivsholm, Katrine Gjerding og Kirsten Thomsen

Scenografernes Ophavsretsforvaltning

Martin Sælan, Marie i Dali og Anne Mette Drivsholm

Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning

Anja Myung-Hansen og Jesper Kongshaug

Styrelsen for Kollektive Båndkopimidler

Lena Hilbertsdotter Andersson

Create Denmark

Steffen Aarfing

Teatermuseet

Lena Hilbertsdotter Andersson

Scenekunstens faggrupper

Rebekka Bentzen

Dansk Kunstnerråd

Eva Holten

Dansk Kunstnerråds skatteudvalg

Jakob Pelch

Dansk Kunstnerråds Socialudvalg

Jakob Pelch

Samrådet for Ophavsret samt diverse CopyDan-foreninger

Jakob Pelch

FTF baggrundsgruppe vedr. dagpenge til freelancere

Jakob Pelch