Bestyrelsens beretning 2018

BESTYRELSENS BERETNING 2018

1.    Bestyrelsens arbejde
2.    Fællessekretariatet
3.    Persondataforordningen og følgerne deraf
4.    Scenografernes Rettighedsfond    
5.    CopyDan
6.    Andre rettighedsorganisationer    
7.      ”Create Denmark”             
8.    Kursusudvalget
9.    Lejligheden i Berlin
10. Coffee table book
11.    Dansk Kunstnerråd        
12. Overenskomster
13. Folkemødet på Bornholm og Kulturmøde Mors
14.    Internationalt
15.    Lysdesignere
16.    Uddannelserne
17.     Historikergruppen
18. FTF, AC og FTFa

Bilag: Udvalgsliste 2017 - 18

1. Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har i den forløbne periode holdt 11 bestyrelsesmøder.

Derudover har været afholdt et 2-dages bestyrelsesseminar på Beldringe Gods, hvor hovedtemaerne var teaterlov, overenskomst med institutionsteatrene, kursusudvalget, Kulturmøde Mors samt bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen besluttede på det konstituerende møde at arbejde videre på generalforsamlingens beslutning om muligheden for at vælge en formand. Efter at bestyrelsen over et par møder diskuterede indhold og aflønning samt mulige emner, blev Carsten Kristensen valgt som DS’ første formand.

Fremmødet i bestyrelsen har båret præg af, at mange af medlemmerne var meget travle arbejdsmæssigt – ofte i Jylland eller i udlandet. Resultatet har været et til tider noget sparsomt fremmøde.

På scenekunstområdet deltager DS i et uformelt formandssamarbejde med de øvrige scenekunstorganisationer. Her diskuteres væsentlige aktuelle spørgsmål vedr. såvel praksis som det politiske område. Generelt føler de fleste sig meget presset af arbejdsgiverne.

Bestyrelsen har brugt en del tid på rettighedsspørgsmål. Kunstnernes rettigheder er i disse år under et gevaldigt pres, og gennem deltagelsen i ”Create Denmark” forsøger vi at bevare og udvide forretningsområdet for rettigheder. Senest er de eksklusive mandater, som generalforsamlingen gjorde mulig sidste år, blevet aktiveret i håbet om at kunne opnå bedre kontrakter med producenterne.

Klaus Risom er fortsat ansat som freelance kommunikationsmedarbejder til at opdatere med nyheder på hjemmeside og facebookgrupper.  Bestyrelsen har været meget tilfredse med hans arbejde.

Tidsskriftet Teater1 er gået ind, så i stedet for er medlemmerne blevet tilbudt abonnement på det norske Shakespearetidsskrift (eller EKKO som det hele tiden har været)

Der blev startet en ny erfagruppe op – om arbejdet med dukker. Der har været stor tilslutning og entusiasme om gruppen, som indtil nu har holdt 3 møder, hvor deltagerne bl.a. har vist deres arbejder for hinanden.

Økonomisk sluttede 2017 med et samlet underskud på 114.446 kr., hvilket var noget mere end det budgetterede underskud på 10.021 kr. Det dårligere resultat skyldtes altovervejende meget større lønomkostninger end budgetteret, som følge af efterregulering af for lidt udbetalt løn og ekstraudgifter bl.a. ved brug af vikarer i forbindelse med afskedigelsen af bogholderen. Resultatet af den ordinære drift (altså uden Berlinlejligheden) var et underskud på 81.789 kr.

Lejligheden i Berlin bidrog til regnskabet med et underskud på 32.657 kr.

DS havde med udgangen af 2017 en egenkapital på 1.954.174 kr. Hertil kommer halvdelen af lejligheden på Kgs. Nytorv, hvor DS’ andel af den bogførte egenkapital udgør 2.058.131 kr.

Herudover ejer DS lejligheden i Berlin, og der er tillige pæne hensættelser til ophavsretssager.

Alt i alt er DS en økonomisk yderst velkonsolideret forening.

Det ordinære regnskab for 2018 forventes at slutte nogenlunde som budgetteret.

Medlemstallet har været stigende, pr. 30/9 2017 var det på 232, mens det pr. 30/9 2018 var på 247 - det højeste nogensinde.

Som bilag til beretningen er en liste over udvalg og SDS’ repræsentation i eksterne organer.

Bestyrelsens sammensætning kan ses i det tidligere udsendte bilag.

Arbejdet i det forløbne år kan i øvrigt ses ud fra de efterfølgende afsnit i denne beretning

2. Fællessekretariatet

Samarbejdet med FAF har fungeret fint, både på det organisatoriske niveau og specielt med hensyn til fagligt samarbejde og sparring. Sammen med FAF og DFF har vi et fælles rettighedssystem, som desværre indimellem har haft nogle funktionsproblemer med forsinkelse af udbetalingerne til følge.

Persondataloven har medført, at der dels er blevet makuleret og kasseret en mængde papirer, og dels at det bagerste rum er blevet indrettet til aflåseligt arkivrum.

Efter at have haft bogholdervikar i en længere periode, blev Susan Lindenskov ansat i april 2018, så bogholderproblemerne er nu forhåbentlig løst.

3. Persondataforordningen og følgerne deraf

Den 25. maj 2018 trådte EU’s forordning om beskyttelse af personoplysninger (GDPR) i kraft, og de mange stramninger vedr. persondata kom til at medføre store ændringer i administrationen, idet fagforeningsmedlemsskab er en af de følsomme oplysninger, som skal sikres omhyggeligt.

I første omgang blev der brugt mange kræfter og ressourcer i form af møder med advokater og orienteringsmøder i FTF-regi på at finde ud af, hvad loven konkret ville komme til at betyde og hvad, der skal ændres. Særlig hjemmesiden med dens mange offentligt tilgængelige oplysninger var et problem

Sekretariatet lavede derfor en fuldmagt, som medlemmerne skulle underskrive og derved give tilsagn om f.eks. at stå på DS’ hjemmeside. Langt de fleste skrev under, og dem, der ikke underskrev, blev så slettet fra hjemmesiden. Det samme skete for lysdesignernes hjemmeside, som DS har i samarbejde med TL.

Herudover er der indgået databehandlingsaftaler med IT-leverandører, tavshedserklæringsaftaler med udefrakommende, der har adgang til at se, hvem der er medlemmer (rengøring, undervisere m.fl.), procedurer for sikring af medlemmernes personlige oplysninger, og der er udarbejdet en handlingsplan for eventuelle brud på sikkerheden.

Som sikring af mailkorrespondancen bliver mails nu sendt krypteret.

Den fysiske opbevaring af data om medlemmer, herunder ikke mindst papirer med personnumre, skulle ligeledes sikres. Der er derfor anskaffet aflåselige skabe, som materialet kan opbevares i.

En yderligere følge af disse stramninger har været, at den fælles adressebog, som har eksisteret i en lang årrække, måtte indstilles.

4. Scenografernes Rettighedsfond

Styrelsen for Scenografernes Rettighedsfond består af 3 scenografer valgt af FAF og 3 scenografer valgt af DS, hvoraf 2 er valgt af generalforsamlingen og 1 er udpeget af bestyrelsen. Forvaltningen administrerer de midler, der kommer til udbetaling fra CopyDan-foreningerne Verdens TV, AVU-kopier, KulturPlus og dele af Arkiv. I alt drejer det sig om mere end 10 mio. kr. årligt. Fra DS har i perioden siddet Josephine Farsø, Martin Sælan og Sabine Hviid.

Som følge af den nye lov om kollektiv forvaltning af ophavsret er det Danske Scenografer, der har det formelle ansvar for varetagelsen af scenografers rettighedsmidler. Efter aftale med FAF fortsætter Rettighedsfonden dog som det udvalg, der i praksis varetager forvaltningen, som det altid har gjort.

Udover årets almindelige individuelle uddeling af Copydanmidler, blev der foretaget en ekstraordinær uddeling af gamle ufordelte midler fra 2013 og 2014 på i alt 4,5 mio. kr. og uddeling af 2 mio. kr. fra henstående midler fra Arkivaftalen, som vi hidtil ikke har haft datagrundlag til at fordele ud fra.

Styrelsen har i den forløbne periode afholdt 3 møder. Her blev bl.a. diskuteret vægtningsmodellerne og indplacering af udsendelserne heri, deltagelse i ArtScenico og internationalt arbejde, hvor de blev besluttet at afsætte et rammebeløb til dette, og der blev afgjort nogle konkrete sager.

Der blev tillige diskuteret registreringssystem, hvor DJ og DFF er i gang med at udvikle et nyt og mere moderne system end det, som Registration Denmark tilbyder.  

Herudover er samtlige danskproducerede tv-udsendelser vist i 2016 på DR 1, DR 2, DRK, DR Ramasjang, TV 2 og TV 3 blevet vurderet med hensyn til scenografiens omfang og brug i den enkelte udsendelse, hvilket danner grundlag for størrelsen af de individuelle udbetalinger. I 2017 blev der uddelt i alt 8.441.683 kr. til rettighedshaverne.

Der er i to omgange foretaget uddelinger fra de kollektive midler, og i alt er der i perioden udbetalt 562.270 kr. til i alt 22 ansøgere. Blandt uddelingerne var en bevilling til færdiggørelse af coffee table bogen.

Der blev lavet en ny Bahs pris af billedkunstneren Louise Hindsgavl, og på årets Bodilfest gik Henning Bahs-prisen til Thomas Bremer og Nikolaj Danielsen for ”QEDA”, mens årets Robert pris gik til Gustav Pontoppidan for ”Vinterbrødre”.

5. CopyDan

a) CopyDan generelt
CopyDan er af Kulturministeriet godkendt som det forvaltningsselskab, der indkasserer vederlag for visse former for eksemplarfremstilling og anden sekundær udnyttelse af ophavsretligt beskyttede værker.

DS er repræsenteret i følgende CopyDan foreninger:

Verdens TV
AVU-medier
KulturPlus
Arkiv

Udover rettighedsvaretagelse og opkrævning og fordeling af rettighedsmidler holder Copydan også forskellige seminarer og konferencer om rettighedsspørgsmål, tv-markedets udvikling mv.

”Registration Denmark” (RD) registrerer de krediteringsoplysninger, som ligger til grund for den individuelle udbetaling til rettighedshaverne. De forskellige organisationer abonnerer på et antal kanaler, for scenografernes vedkommende er det DR 1, DR2, DRK, DR Ramasjang, TV 2, TV 2 Charlie og TV 3.

Registreringen foregår på den måde, at krediteringslisterne på alle udsendelser skrives af, så det er meget vigtigt at blive krediteret korrekt. Hvis der krediteres flere scenografer på en udsendelse vil disse som udgangspunkt dele pengene for den pågældende udsendelse, men hvis den ene f.eks. krediteres som production designer og den anden som scenograf, scenografassistent eller lign vil pengene tilfalde den første.

Producenterne har hidtil betalt cirka 2/3 af udgifterne, der er i alt på ca. 9 mio. kr. De vil have deres andel nedsat, og der har været en arbejdsgruppe i gang med et nyt fordelingssystem, hvorefter producenterne skal betale ca. halvdelen af udgifterne. Dette er de indstillet på, men DJ (journalisterne) har til gengæld ikke råd til at betale deres nye andel. De var sluppet meget billigt i den gamle fordeling), så de har meddelt, at de vil trække sig ud af registreringen.

Det er usikkert, hvad det vil betyde for de øvrige organisationers betaling. På den ene side forsvinder en del af den samlede betaling, men på den anden side vil der blive færre registreringer og dermed færre lønudgifter til dette. Ifølge forslaget skal DS betale ca. 100.000 kr.

DJ har i stedet sammen med DFF iværksat udviklingen af et konkurrerende system. I skrivende stund er situationen derfor lidt flydende.

Generelle oplysninger om CopyDan findes på hjemmesiden www.copydan.dk

b) Verdens TV

Foreningen Verdens TV opkræver og fordeler vederlag for kabelviderespredning af radio- og tv-programmer gennem ca. 7.000 kabelanlæg i Danmark. Dertil indgår Verdens TV på vegne af rettighedshaverne en stor buket af aftaler om anden videreudnyttelse af rettigheder, så der har i mange år været en konstant stigning i provenuet. Således blev der i 2017 til rettighedshaverne, UBOD (som er tv-stationerne) og producenterne samlet udbetalt 1.184.021.000 kr. Da tilslutning til kabel-tv er faldende, må det formodes, at beløbet fremover vil blive mindre. I Copydan regnes med ca. 7 % fald pr år fremover.

Hovedparten af vederlaget fordeles efter en fordelingsnøgle fastsat ved en voldgiftskendelse i 1987, hvorefter scenografer får 1,34 %. Det bemærkes at vederlaget også skal dække udenlandske rettighedshavere, så der overføres hvert år store beløb til specielt Sverige og Norge før fordelingen til de danske.   

Vederlaget fra Verdens TV udgør langt størstedelen af de midler, som scenografer får via CopyDan, og det er derfor meget vigtigt, at retten til kabelvederlag for de nationale kanaler bevares i ophavsretsloven. Samtidig er det vigtigt at få aftaler i stand vedrørende de mange nye funktioner, der ligger i de forskellige kabelpakker, og dette sørger Copydan for.   

Vederlaget til lysdesignere blev med voldgiftskendelsen i 1987 tilkendt det daværende TEF (nu TL). Bestyrelsen har indgået en aftale med TL om forvaltningen af disse midler, se nedenfor under pkt. 15              

c) AVU-medier

Midlerne kommer fra skolernes brug af audiovisuelle undervisningskopier, og næsten alle landets skoler er tilsluttet aftalen. Midlerne er på det nærmeste umulige at fordele individuelt, da man ikke kan opgøre udsendelserne i alle de forskellige aftaleordninger, der foreligger. Scenografernes Rettighedsfond har derfor besluttet at fordele midlerne individuelt efter samme nøgle som de øvrige CopyDan-midler. Fra AVU-medier blev der i 2017 i alt udbetalt 51.880.000 kr. til rettighedshaverne, UBOD og producenterne.

I Copydan AVU-medier er der en særlig aftale for Film i undervisningen. For et par år siden blev der lavet en fordelingsaftale mellem producenter, skuespillere, instruktører og dramatikere. I denne aftale blev afsat en lillebitte del til ”holdet” (scenografer, fotografer, klippere) samt musikere, og der er nu blevet udbetalt opsparede midler fra de sidste 10 år.

I relation til visning af film i undervisningen har disse grupper ingen eller kun meget sporadiske rettigheder, så deres andel er meget lille. I alt for 10-års perioden 2008 – 2017 blev det 500.000 kr., hvoraf scenografer får 184.500 kr.

Beløbet indgår i Rettighedsfondens midler og er blevet sat det på en særskilt konto, indtil den nærmere brug er blevet besluttet.

d) KulturPlus

Copydan KulturPlus står for opkrævning og fordeling af vederlag på blankbånd og andre medier til privatkopiering af lyd og billeder – de såkaldte blankmedier. Markedet for blanke medier har i mange år udviklet sig negativt, idet omsætningen af de analoge medier er næsten forsvundet, mens væksten i de digitale medier sker på medier med lave vederlagssatser eller på indbyggede medier, der er undtaget fra ordningen.

Fremtiden tegner således ikke lys for ordningen i sin nuværende form, og der arbejdes ihærdigt på at få politikerne til at omlægge blankmedieordningen. I juni 2018 skrev alle organisationerne i KulturPlus således til Lars Løkke Rasmussen og påpegede, at den danske blankmedieordning er i strid med EU-retten, fordi der ikke gives rettighedshaverne en rimelig kompensation for den kopiering, der foretages på hardware. Brevet har indtil nu ikke haft nogen virkning.

KulturPlus har siden 2006 modtaget en kompensation fra staten på området for DVD-skiver, og denne kompensation udgør nu størstedelen af midlerne.

Der blev i 2017 udbetalt i alt 54.121.883 kr. til rettighedshaverne, UBOD og producenterne.

En 1/3 af de indkomne vederlag er reserveret støtte til kulturelle formål, og for scenografernes vedkommende forvaltes disse midler af ”Forvaltningen af den kollektive 1/3 af båndkopimidlerne”. Denne ledes af en styrelse med 7 FAF-repræsentanter (hvoraf 1 scenograf) og 1 DS-repræsentant og dækker alle rettighedsgrupper hos FAF og DS. Fra DS har i perioden siddet Lena Hilbertsdotter Andersson.

Der har i den forløbne periode været udbetalinger i februar 2017, i alt 156.000 kr. til 9 ansøgere.

I de senere år har sekretariatsbistanden udelukkende været varetaget af DS. Næste ansøgningsfrist er den 1. februar 2019.  

e) Arkiv
I ophavsretslovens § 30a og § 50 er det forudsat, at der skal ske et samvirke mellem rettighedshavere inden for området genanvendelse af radio- og tv-udsendelser i arkiver, for eksempel hos DR.

For at muliggøre dette samvirke har rettighedshavere inden for mere end 30 forskellige faggrupper, etableret foreningen Copydan Arkiv F.m.b.a., som er en af de p.t. 7 Copydan-foreninger. Medlemsorganisationerne udøver således deres rettigheder inden for området via foreningen. Medlemsorganisationerne er medlemmerne af foreningen og varetager på lige vilkår alle rettighedshaveres interesser, det vil sige både medlemmer og ikke-medlemmer af de faglige organisationer..

2015 indgik Copydan Arkiv en ny aftale med DR, der også udgør grundlaget i 2016. Den nye aftale erstattede både hovedarkiv-aftalen og de to aftaler om genudsendelser på Ramasjang og DRK og giver DR mange flere muligheder med hensyn til flow og on demand brug af indhold.

Aftalen er et kludetæppe af delaftaler, hvilket afspejles i den interne fordeling mellem rettighedshaverorganisationerne, som først blev udmøntet efter lange og hårde forhandlinger, og først i 2018 er det lykkedes at få et tilstrækkeligt datagrundlag til individuel fordeling. Der blev derfor udbetalt ca. 2 mio. kr. fra gamle, ophobede midler.

Der blev i 2017 udbetalt i alt 73.504.240 kr. til rettighedshaverne.

6. Andre rettighedsorganisationer

DS deltager i Samrådet for Ophavsret, som er et ophavsretligt interesseforum, hvor skabende og udøvende kunstnerorganisationer (pt. 31 organisationer) mødes hver anden måned og drøfter nationale og internationale ophavsretlige emner af fælles interesse og orienterer hinanden om igangværende forhandlinger, retssager og lign. Derudover fungerer Samrådet som en vigtig lobbyist i forhold til Folketingets og EU’s behandling af ophavsretlige spørgsmål.

Samrådet er også det forum, hvor organisationerne diskuterer høringsskrivelser fra Kulturministeriet vedr. direktivforslag, lovændringer m.v. og på møderne kan der være oplæg og diskussion med en ophavsretlig ekspert, politiker o.a.

DS deltager desuden i netværket ”Ophavsret Danmark”, hvis formål er at forbedre ophavsrettens image i samfundet. Til forskel fra Samrådet deltager også arbejdsgiversiden her. I netværket produceres en mængde indlæg og artikler, som publiceres i forskellige medier på vegne af de forskellige forbund, og der udøves tillige lobbyvirksomhed overfor politikerne

Copydan startede i starten af 2017 en ERFA-gruppe om kommunikation for alle, der arbejder med kommunikation i de mange rettighedsorganisationer. Det vil give mulighed for at styrke samarbejdet organisationerne imellem, øge informationsdelingen og understøtte hinanden i arbejdet. DS deltager i møderne, der holdes kvartalsvis.

Herudover er DS også medlem af ”Dansk Selskab for Ophavsret” og ”Foreningen for Medie- og Entertainmentret”, der afholder faglige og undertiden også mere selskabelige arrangementer for medlemmerne.

7. Create Denmark

I mange år har Copydan systemet genereret en masse rettighedsmidler til scenografer og andre ophavsmænd, men fremtiden ser desværre ikke så lys ud. Hovedparten af midlerne kommer nemlig fra betalingerne fra kabel-tv, og der er ikke nogen tvivl om, at kabel-tv og flow tv i det hele taget vil være for nedadgående. Midlerne vil derfor gradvis aftage.

Fremtiden ligger mere på et mediebrug ”on demand”. Vi taler Netflix, HBO, TV2Play, streaminger, Youtube osv. Alt sammen områder, hvor scenografer (og de fleste andre ophavsmænd) ikke har nogen rettigheder og derfor ikke får nogen betaling, og hvor den enkelte scenograf ikke har en chance for selv at få forhandlet noget igennem. Det er et område, der ikke dækkes af Copydan-systemet, så der kræves nye initiativer, hvis vi skal opnå noget.

For at stå bedre rustet har 9 foreninger, herunder DS, lavet en fælles forhandlingsplatform, kaldet ”Create Denmark”. Platformen, der har lokaler hos Dansk Skuespillerforbund, vil varetage rettighederne på vegne af alle 9 foreninger og forsøge at forhandle bedre aftaler hjem med. Carsten Kristensen sidder i bestyrelsen for DS.

Normalt har den enkelte rettighedshaver retten til selv at forhandle sine rettigheder. Som medlem af DS har man dog overdraget DS en ikke-eksklusiv ret til på medlemmets vegne at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til foreningens beslutninger. Det betyder på dansk, at DS varetager medlemmets rettigheder i relation til Copydan-området.

På sidste års generalforsamling vedtog man at give bestyrelsen mulighed for at aktivere en eksklusiv overdragelse af medlemmernes rettigheder til foreningen. Det betyder, at det enkelte medlem overdrager alle sine rettigheder til foreningen og derfor ikke selv kan indgå aftaler med en arbejdsgiver om overdragelse af rettigheder. Det kan kun foreningen. Formålet er, at det giver en bedre beskyttelse for medlemmet, da foreningen vil stå stærkere i en forhandling end det enkelte medlem.

I efteråret måtte CD sande, at man ikke kom nogen vegne i forhandlingerne med producenterne – de ville ultimativt have alle rettigheder overdraget. De fleste medlemsorganisationer, herunder DS, besluttede derfor at aktivere de eksklusive mandater.

8. Kursusudvalget

Årets aktiviteter har primært været teaterbesøg og en del større kurser..

Der har været følgende teaterbesøg:

”Morph” på Republique – scenograf Johan Kølkær
”Scener fra et ægteskab” i Skuespilhuset – scenograf Mårten Axelsson
”Ikke uden min mor” på Verdenskulturcentret – scenograf Sir Grand Lear
”Barberen i Sevilla” på Operaen – scenograf Rikke Juellund
”Sexpol” på Teater Grob – scenograf Christian Albrecthsen
”John Lennon er død” på Teater V – scenograf Rebekka Bentzen
”Er der nogen” på Edison – scenograf Marie Rosendahl Chemnitz

Der har været afholdt kurser i ””ProCreate”, ”Adobe InDesign”, ”WordPress”, 2 x ”Sketch-up for begyndere” samt ”SketchUp for øvede”.

Rasmus Thjellesen arrangerede (igen) med støtte fra Scenografernes Rettighedsfond seminaret ”Another two days in Copenhagen”, og i samarbejde med Scenekunstskolens efteruddannelse blev udviklet 2-dages seminaret ”Farvens tale”. I det hele taget er samarbejdet med Scenekunstskolen kommet på skinner, og også Filmskolen er begyndt at afholde kurser med interesse for scenografer/production designere..

Kurserne og aktiviteterne besluttes af kursusudvalget, som desværre er begyndt at lide af manglende fremmøde.  Bestyrelsen har derfor besluttet at tage hånd om dette, jf. generalforsamlingens dagsorden.

På kurser på Statens Scenekunstskole og Den Danske Filmskole skal medlemmer kun betaler halv pris, hvorefter Scenografernes Rettighedsfond betaler den anden halvdel. Ansøgning om tilskud til kurser andre steder (op til 10.000 kr.) kan søges løbende hos Scenografernes Rettighedsfond.

Der er mellem en række kunstneriske foreninger blevet dannet en erfagruppe om efter- og videreuddannelse, hvor sigtet bl.a. er at give mulighed for at deltage på hinandens kurser.

9. Lejligheden i Berlin

Lejligheden i Berlin er fortsat populær og er på nær i vintermånederne stort set udlejet hver uge.

Da delstaten Berlin lavede loven om ”Zweckentfremdungsverbot-Gesetz”, der bl.a. gælder for boliger, der benyttes som ferielejligheder, betød det umiddelbart, at vores brug af boligen kunne blive erklæret ulovlig.

Imidlertid har Verwaltungsgericht Berlin meddelt, at vores sag er blevet udsat, indtil 2 andre sager er blevet afgjort i den tyske højesteret, idet udfaldet af disse 2 sager har betydning for vores.

Lejeprisen er 1500 kr. for en uge. Lejligheden fordeles 3 gange årligt for 4 måneder ad gangen. Hvis der er flere, der søger samme uge, vil den der har haft lejligheden færrest gange få 1. prioritet. Hidtil er det lykkedes at imødekomme langt de fleste ønsker på nær i skoleferieperioderne. Efter ønske fra medlemmerne er der nu mulighed for på DS’ hjemmeside at se, hvem der har lejligheden de forskellige uger (når man er logget ind).

Der har generelt været udbredt tilfredshed med lejligheden, beliggenheden, byen osv.

10. Coffe table book

Coffe table bogen udkom i foråret 2018 med titlen ”Setting the Stage”.

Der blev i den anledning holdt en meget succesrig reception for de involverede i bogen, Danske Scenografers medlemmer med flere.

Alle medlemmer fik tilsendt et eksemplar, og bogen er også blevet brugt som gave og præsentation af faget ved forskellige lejligheder i både indland og udland. Den sælges for 250 kr. fra sekretariatet.

11. Dansk Kunstnerråd

DANSK KUNSTNERRÅD (DKT) består af p.t. 23 organisationer og varetager kunstens og de professionelle kunstneres interesser - i politisk, retslig, økonomisk og social sammenhæng. Man samarbejder med tilsvarende organisationer internationalt. Formand for bestyrelsen er Jørgen Thorup, Rådet er repræsenteret i en lang række råd og udvalg, har en hjemmeside: http://www.dansk-kunstnerraad.dk,  udgiver et nyhedsbrev samt afholder kulturpolitiske debatmøder.

DKT sidder med i Klitgaardens bestyrelse og legatudvalg, hvor organisationens medlemmer kan søge ophold (frister den 30. september og den 31. marts).

Rådet har siden 2016 haft lokaler i Hillerødgade 30a på Nørrebro, som deles med andre kulturelle organisationer. Workshop-lokale samt the-køkken og en stor fælles tagterrasse kan efter aftale lånes af alle medlemsorganisationer til arrangementer i hverdage samt weekender.

Der har i 2018 været organiseret 2 events med eksterne debattører og politikere:  

Den15. maj 2018 var der Kunst- og kulturpolitisk topmøde på Christiansborg med Clement Kjersgaard. Gæster var bl.a. Hanne Vibeke Holst, Bertel Haarder, Jens Galschiøt og Al Agami.

Den 23. oktober 2018 var der fyraftensmøde med Gitte Ørskou: Hvordan får vi en kulturpolitik for hele Danmark?  

På Kulturmødet Mors var Dansk Kunstnerråd repræsenteret i en række debatter: Kunst og kultur i uddannelsessektoren, Fremtidens kulturforbrug blandt unge, afslutningsdebatten samt en temadebat om DKR’s eget projekt, Kunstner i Klassen (KIK).

DKR deltog for første gang ikke på Folkemødet, men der er kræfter der arbejder for igen at være repræsenteret på Bornholm.

Skatteministeriet har nedsat et skattelovråd, som skal se på, om de nuværende skatteregler er enkle og tidssvarende. Kunstnerrådet har i den anledning fået udarbejdet et oplæg som input til organisationernes egne høringssvar.

DS har i rådet været repræsenteret af Eva Sommestad Holten.

Dansk Kunstnerråds Skatteudvalg, hvori DS deltager ved Jakob Pelch, diskuterer løbende skattetekniske emner og opdaterer hvert år folderen ”Kunstnernes beskatning”. Den seneste udgave kan ses på Dansk Kunstnerråds hjemmeside: www.dansk-kunstnerraad.dk.

12. Overenskomster

DS har en efterhånden ret gammel overenskomst med TIO (Teatrenes Interesse Organisation), der er branche- og arbejdsgiverforening for de små og mellemstore teatre – i alt omkring 70 teatre.

Overenskomstens lønninger reguleres automatisk med statens lønninger, så på den front har der ikke været behov for en genforhandling.

Med hensyn til institutionsteatrene har de haft en mere løst organiseret forening, Danske Teatres Fællesråd (DTF), og til disse teatre (samt andre store teaterproducenter) har vi hvert år meldt ud, hvad de må regne med, at en scenograf vil koste. Det er opfattelsen, at teatrene i det store og hele følger dette.

I 2018 blev de 2 organisationer imidlertid slået sammen til en organisation, ”Dansk Teater” – primært for at styrke det teaterpolitiske arbejde. Det blev i den forbindelse aftalt, at overenskomsten med det gamle TIO fortsætter med samme dækning som hidtil.

DS diskuterede på et møde med Dansk Teater, hvorvidt der skal arbejdes hen mod en overenskomst på institutionsteatrene. Dansk Teater var ikke interesseret i dette, men åbnede for en mulig aftale om bl.a. rettighedsperioden, som er blevet et ømt punkt i kontrakterne. Desuden blev det aftalt at se nærmere på konsulentbegrebet, som flere teatre misbruger.

13. Folkemødet på Bornholm og Kulturmøde Mors

Folkemødet synes at nedprioritere kulturen, så bestyrelsen valgte ikke at deltage, men i stedet at fokusere på kulturmødet på Mors.

Her gik DS sammen med store dele af teaterbranchen om et arrangement med titlen ”Scenekunsten bevæger os”, hvor et panel af politikere stillede spørgsmål til kunstnere med udgangspunkt i nogle små videoklip, der tematiserede forskellige emner. Selv om der var fuldt hus, vil formatet nok blive ændret næste år.

Carsten Kristensen, Eva Holten og Jakob Pelch deltog i Kulturmødet, og havde til lejligheden fået lavet t-shirts med logoet fra coffe table bogen. Der var flere interessante debatter at deltage i og stor mulighed for networking.

De havde medbragt et par kasser med bogen, men de blev ikke solgt. Til gengæld fik de afsat et eksemplar til dagbladet Informations anmelder, der virkede meget interesseret, og et eksemplar blev udstillet på Limfjordsteatret.

14. Internationalt

DS deltager i det internationale arbejde i OISTAT, den internationale (teater)organisation for scenografi, teaterteknik, teaterarkitektur mv.

OISTAT udgiver bl.a. den digitale ordbog: ”Digital Theatre Words”, hvor alle hånde teaterudtryk kan findes oversat til en mængde sprog. DS står for den danske del af ordbogen.

I august 2018 fyldte OISTAT 50 år, hvilket blev ”fejret” med et Symposium og en OISTAT@50 venue på The Royal Welsh College of Music & Drama (RWCMD) i Cardiff. The SOCIETY of BRITISH THEATRE DESIGNERS (SBTD) arrangerede bla. en speciel fejring, hvor jubilæumsdeltagerne dekorerede suppetallerkener for SBTD, som i November serverer suppe i 4 regioner i Storbritannien. Dette for at gøre opmærksom på scenekunst og faget scenografi i det hele taget.
https://www.flickr.com/photos/oistat/sets/72157695400779080

Vores publikation ”Setting The Stage”, blev promoveret og der blev doneret et par eksemplarer til værtslandet for OISTAT eventen.

Forinden havde Lise Klitten (præsident for den danske afdeling af OISTAT) og Jakob Pelch haft Skypemøde med generalsekretæren Wan-Jung, der ville høre om vores organisation og ønsker til OISTAT.

World Stage Design 5-15 august 2021 vil blive afholdt i Calgary, Canada. På School of Creative and Performing Arts. Den 10-dages festival består bla. af udstillingen World Stage Design, hvor scenografer, lysdesignere og kostumedesignere opfordres til at indsende værker til den censurerede udstilling.

En gruppe production designere har taget initiativ til at danne en europæisk organisation for production designere, Art Scenico. DS deltog i det stiftende møde, hvor Sarah Fritsche kom med i det udvalg, der skal lave vedtægter, formål og organisation.

Årets studierejse gik til Frankrig med 14 deltagere. Først var der ophold i Nantes med besøg på Les Machines og oplevelsesparken Puy de Fou, der var virkelig scenografisk spændende og kan anbefales andre. Derefter ophold i Paris med besøg på flere museer og udstillinger.

DS vil igen komme til at stå for den danske udstilling på Prag Quadrennialen – næste gang i 2019. Planlægningen er i fuld gang, og der er ved at blive søgt fonde.

15. Lysdesignere

Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning (LOF) ledes af en styrelse med 2 repræsentanter fra DS og 2 repræsentanter fra Teknisk Landsforbund (TL). Sekretariatet ligger i TL, mens DS varetager den økonomiske del. På linje med Scenografernes Rettighedsfond er den formelle beslutningskompetence overdraget til DS, men det er aftalt med TL at lade den hidtidige praksis med samarbejdet i LOF fortsætte. Fra DS har i perioden siddet Jesper Kongshaug og Anja Myung. Styrelsen har i perioden holdt 5 møder.

Styrelsen foretog for første gang en individuel fordeling af Copydan-midlerne til lysdesignere. Scenograferne betaler for en registrering hos Registration Denmark, men i betragtning af det relativt lille antal udsendelser og beløb til fordeling, vil det være uforholdsmæssigt omkostningskrævende at betale for at få lysdesignere registreret der. I stedet har Jakob Pelch – ud fra oplysningerne som han havde fra scenografernes registrering – lavet en manuel beregning og udbetaling til dem, der ved indsendelse af kontrakt kunne dokumentere deres rettigheder.

I samme forbindelse blev også lavet den krævede gennemsigtighedsrapport, der kan ses på DS’ hjemmeside

Et direktivforslag (ECOdesign) som omhandler brug af lyskilder, herunder også til belysning af teaterforestillinger, var helt katastrofalt, idet forslaget medførte ,at teatrene ikke længere kunne gøre brug af de lyskilder (tungsten, udladningslamper, LED) som traditionelt har været standard. LOF handlede resolut og fik kontaktet flere politikere i Europaparlamentet og fik dem til at tage sagen op. Der var i denne sag et fint samarbejde med Danske Teatre Fællesråd.

Også persondataloven har haft betydning for lysdesignerne, idet der på hjemmesiden, www.lysfonden.dk  bl.a. ligger mange rapporter og fotos fra studierejser. Der er derfor indsamlet samtykkeerklæringer fra alle lysdesignerne.

Det ny logo er nu blevet færdig. Det skal bruges på hjemmeside, ved underskrifter og på visitkort.

Der blev i den forløbne periode afholdt en fælles studierejse til Fête de Lumieres i Lyon i december 2017. og herudover deltog flere lysdesignere i Scanlight i maj 2018. Styrelsen fik rundvisning i Tivoli både i forbindelse med Copenhagen Light Festival og ved Halloween.

LOF var medarrangør af et succesfuldt tracking-kursus i juni 2018

Der er pt. 25 medlemmer i DS, der er lysdesignere.

16. Uddannelserne

Kunstakademiet har som bekendt nedlagt productiondesign-uddannelsen, så der ikke mere optages nye studerende på linjen. Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål er at få genetableret en productiondesign-uddannelse, men nu på Filmskolen, hvor den hører naturligt hjemme. Til at hjælpe og vejlede gruppen i processen har den engageret sig med konsulenten Peter Jepsen.

Arbejdsgruppen har i perioden haft flere møder med Filmskolens rektor, Vinca Wiedemann, der stadig er meget positivt indstillet overfor at få etableret uddannelsen på Filmskolen, men strides med dele af skolen, om den fremover vedblivende skal være en 4-årig uddannelse eller en bachelor-kandidatuddannelse som Scenekunstskolen. Under alle omstændigheder skal skolen akkrediteres, og spørgsmålet er så, hvor productiondesign-uddannelsen kommer ind.

Gruppen har i flere omgange bedt om møde med kulturministeren, men forgæves. I stedet har den mødtes med Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen, og fået foretræde for Folketingets Kulturudvalg, der var meget positivt indstillet overfor at få etableret uddannelsen på Filmskolen og vil tage kontakt til ministeren om dette.

På Scenekunstskolen valgte lederen af scenografiuddannelsen, Helle Damgaard, at stoppe før tiden. Den nye linjeansvarlige for scenografi er blevet Siggi Palmason, mens Mette Sandager er uddannelsesleder for iscenesættelse og produktion.

17. Historikergruppen

Arbejdsgruppen, der er blevet nedsat for at beskrive og formidle DS’ historie består af Günther Rossen, Lone Ernst, Gyda Berling-Rasmussen, Nina Schiøttz og Anette Hansen med Jakob Pelch som sekretær. Gruppen har fået afdækket historien fra 1949 til i dag via alskens materiale af forskellig slags fra mange af årene samt interviews med udvalgte nøglepersoner.

Anette Hansen er blevet ansat som skrivende redaktør og er begyndt på arbejdet.

Arbejdsgruppen vil gerne have det trykt, så alle medlemmer kan få et eksemplar (og med et lager til fremtidige medlemmer og andre). I alt vil det nok blive ca. 200 sider.

Bogen påregnes at blive færdigt i løbet af 2019.

18. FTF, AC og FTFa

FTF og LO har de seneste år haft forhandlinger om en sammenlægning, og i 2018 blev den så besluttet.

LO, der er den største af de 2 organisationer, forstår ikke behovet for de mange små organisationer, der er i FTF., og ønsker dem sammen- eller nedlagt, og med tanke på dette, samt den LO-kultur, som står DS meget fjernt, besluttede bestyrelsen at søge om optagelse i AC i stedet for. Vores anmodning om optagelse er blevet imødekommet.

Carsten Kristensen og Jakob Pelch har herefter haft flere møder med AC og AC-organisationerne, bl.a. for at finde den gruppe, som DS skal tilhøre. Der har været en overordentlig positiv stemning for vores deltagelse i AC.

Den endelig beslutning skal træffes af generalforsamlingen, hvor der foreslås en vedtægtsændring, der konfirmerer overgangen fra FTF/LO til AC. Skiftet får i øvrigt ikke nogen betydning for a-kasse tilhørsforholdet, idet DS kan forblive tilknyttet FTFa.

Jakob Pelch har sammen med FAF haft møde med FTFa’s direktør og sekretariatschef. Det er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor FTFa fortæller om deres nyeste tiltag.

Pr. 1. oktober 2018 kom der nye dagpengeregler, hvorefter al indkomst tæller med til optjeningen af dagpenge, herunder også selvstændig aktivitet. Så fremover risikerer man ikke længere at miste dagpengeretten ved at arbejde som selvstændig eller som honorarlønnet.

UDVALGSLISTE  2017-18

Coffee table bog

Knirke Madelung og Pernille Jensen

Kursusudvalg

Julie Forchhammer, Lena Hilbertsdotter Andersson, Catia Hauberg, Vibeke Ulke, Sarah Cederstrand, Hannah Spliid, Anne Mette Drivsholm og Kirsten Thomsen

Production designuddannelses udvalg

Knirke Madelung, Anne Mette Drivsholm, Sabine Hviid, Jette Lehmann, Liselotte Justesen, Sarah Fritsche og Gustav Pontoppidan

Historikergruppen

Günther Rossen, Anette Hansen, Gyda Berling-Rasmussen, Lone Ernst og Nina Schiøttz

Scenografernes Rettighedsfond

Martin Sælan, Josephine Farsø og Sabine Hviid

Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning

Anja Myung-Hansen og Jesper Kongshaug

Styrelsen for Kollektive Båndkopimidler

Lena Hilbertsdotter Andersson

Create Denmark

Carsten Kristensen og Jakob Pelch

Teatermuseet

Lena Hilbertsdotter Andersson

Scenekunstens faggrupper

Carsten Kristensen

Dansk Kunstnerråd

Eva Holten

Dansk Kunstnerråds skatteudvalg

Jakob Pelch

Dansk Kunstnerråds Socialudvalg

Jakob Pelch

Samrådet for Ophavsret samt diverse CopyDan-foreninger

Jakob Pelch