Bestyrelsens manifest

En tekst udarbejdet af bestyrelsen for Sammenslutningen af Dansk Scenografer 2012.

INDHOLD:

 • Introduktion
 • Hvem er Sammenslutningen af Danske Scenografer?
 • Hvordan er SDS’ bestyrelses struktur og arbejde?
 • Hvem sidder i SDS bestyrelse 2012?
 • Hvad kan SDS bruges til?
 • Hvad er SDS’ mærkesager?
 1. Scenografiens rolle i samfundet og kulturlivet.
 2. Professionalisering
 3. Kontrakter, rettigheder, ophavsret, royalties, honorarer og aflønning ved udstillinger, film, tv, teater, kostumer og lysdesign
 4. Hvilke rettighedsmidler forvalter SDS?
 5. Kulturpolitiske holdninger, kunststøtten og den statslige støttekultur
 6. Arbejdsmarkedet og nye potentialer
 7. SDS’ repræsentation internationalt
 8. Uddannelsesområdet
 9. Efteruddannelsespolitik
 10. Ligestillingspolitik
 11. Forskning om scenografer 2012

Introduktion.

I dette dokument redegøres der for hvem Sammenslutningen af Danske Scenografer er og hvad forbundet arbejder for. Hvad forbundets mærkesager er i 2012 og der tydeligøres, hvilke holdninger forbundet har til branchen på de forskellige fag- og kulturpolitiske områder.

Hvem er Sammenslutningen af Danske Scenografer og hvad arbejder vi for?

Vi er en organisation for scenografer, production designere, kostume-, lysdesignere og udstillingsdesignere. Vi står sammen for at varetage medlemmernes interesser og rettigheder og højne fagligheden. Vi arbejder for at have et forum, hvor der er en kollegial generøsitet. Vi tilbyder efteruddannelse og studierejser - både individuelle og sammen med andre medlemmer. Vi samarbejder med andre kunstneriske organisationer for at forbedre forholdene for danske kunstnere. Vi arbejder for synliggørelsen af menneskene bag de visuelle koncepter og formidlingen af faget både nationalt og internationalt.

Medlemmerne i SDS er personer, der er uddannet fra anerkendte kunstneriske institutioner, eller som på anden vis har opnået en lignende ekspertise og professionalisme.

SDS arbejder for at yde sine medlemmer optimal støtte og rådgivning omkring alle arbejdsmarkedsforhold indenfor teater, udstilling, TV, film og spil, samt i alle forhold som vedrører det ledige medlems situation.

SDS arbejder på at indgå overenskomster på alle områder, hvor vores medlemmer er beskæftiget.

Hvordan er SDS’ bestyrelses struktur og arbejde?

Bestyrelsen opsætter kort og langsigtede mål, som der arbejdes efter – ud fra ”Mål-middel-handling”-modellen. Altså: bestyrelsen opsætter mål, diskuterer hvilke midler, der kan føre til målet og dernæst hvilke handlinger, der skal til. Den konkrete udmøntning sker ofte igennem udvalg, hvor også andre medlemmer deltager - eller gennem sekretariatet.

Bestyrelsesarbejdet er frivilligt, og hvert medlem finder ud af, hvad de ønsker at bidrage med og tager ansvar for det. Der er en flad struktur. Der er ingen formand, men et tre- personers forretningsudvalg, som er den daglige kontakt til sekretariatet. Sekretariatslederen er tovholder og formidler videre ud til SDS’ øvrige medlemmer.

Bestyrelsen tilstræber at repræsentere alle faggrupper og arbejdsområder som findes i SDS.

Bestyrelsen diskuterer og følger op på medlemsager af principiel karakter, diskuterer arbejdsforhold, rettighedssager, formidler informationer og invitationer videre ud til SDS-medlemmer.

Bestyrelsen tager beslutninger, der styrker vores kunstneriske fagområde, og arbejder for at opretholde og udvikle ordenlige løn- og arbejdsvilkår. Bestyrelsen arbejder på at fremme internationalt samarbejde og opretholde en høj etisk standard.

Hvem sidder i SDS bestyrelse 2012?

 • Jesper Kongshaug 
 • Knirke Madelung
 • Anne Schnettler
 • Sarah Fritsche
 • Carsten Burke Kristensen
 • Anne Mette Drivsholm
 • Catia Engel
 • Johanne Eggert
 • Rebekka Bentzen
 • Marie Rosendahl Chemnitz
 • Palle Christensen

Hvad kan SDS bruges til?

SDS kan bruges til rådgivning, juridisk hjælp, sparring til alt det praktiske papirarbejde, der har fagrelevans. SDS fremmer en åben kommunikation i branchen, mellem kollegaer og udadtil i medierne. SDS arbejder for at skabe synlighed af de visuelle, kreative faggrupper. SDS tilbyder kurser til inspiration og fremme af medlemmernes faglige niveau.

SDS planlægger studierejser til inspiration og udvikling af medlemmernes indsigt og udsyn, har sociale tiltag, møder, seminarer og gensidig udveksling af faglighed og holdninger.

SDS oplyser om relevante muligheder for fondsmidler, legater, arbejde og aktiviteter.

Hvad er SDS’ mærkesager?

Bestyrelsen arbejder for at:

 • Et medlemskab hos SDS er et kvalitetstempel
 • Synlighed og kvalitet i det kunstneriske og det politiske arbejde
 • Ordentlige arbejdsvilkår for alle faggrupper
 • Værne om faggruppernes ophavsret
 • Udvide vores fagområde nationalt og internationalt
 • Udvikle og højne det faglige niveau og professionalisering af faget

1. Scenografiens rolle i samfundet og kulturlivet.

Scenekunst, TV, film og udstillinger spiller en afgørende rolle i kulturlivet og dermed i samfundet, skaber debat og er med til at belyse relevante begivenheder i den verden, vi befinder os i. Det er med til at skabe innovation i samfundet, nytænkning og inspiration for sit publikum.

Scenografen kan gennem at skabe rum, forløb og sammenhæng vende ting på hovedet og stille spørgsmål, som udfordrer publikums forestillinger.

Scenografen formidler emner på flere forskellige planer, som forløser indholdet rumligt og visuelt.

Scenografen indgår i et team arbejde og er ansvarlig for det samlede rumlige, visuelle udtryk.

Scenografien er en del af det samlede kunstneriske felt som stiller spørgsmål til, undersøger og diskuterer samtidens problemstillinger og udfordringer.

Scenografen er med til at afsøge sin samtid og skabe nye begreber, som den fælles kultur senere optager og skaber identiteter igennem.

2. Professionalisering

SDS arbejder for at indgå aftaler og overenskomster med de relevante arbejdsgivere og for, at disse aftaler overholdes.

SDS arbejder for at sikre en professionel standard hos medlemmerne. Der optages kun medlemmer, der er uddannet fra anderkendte skoler eller med relevant erhvervserfaring. Optagelseskriterierne til SDS kan ses på hjemmesiden, med deltaljer om hvordan de forskellige faggrupper kan vælge at arbejde. Det er bestyrelsen, der godkender ethvert nyt medlem.

SDS’ bestyrelse arbejder på at styrke, synliggøre og sikre medlemmernes professionelle standard.

SDS arbejder på at organisere alle professionelle scenografer i Danmark.

SDS arbejder for at signalere den høje faglighed og forpligter sig til at gøre det muligt for medlemmerne at udvikle deres faglighed løbende.

3. Kontrakter, rettigheder, ophavsret, royalties, honorarer og aflønning ved udstillinger, film, tv, teater, kostumer og lysdesign

SDS arbejder for, at der bliver opretholdt en høj standard i kontrakterne. Forbundet forhandler løbende overenskomster og sørger for, at disse bliver overholdt.

SDS’ bestyrelse arbejder på at holde medlemmerne informeret om udviklingen indenfor arbejds-, rettigheds- og lønforhold. Dette gælder også på udenlandsområdet.

SDS holder medlemmerne orienteret om udviklingen indenfor dagpenge- og skattesystemet.

Til hjælp for dette sender medlemmerne ofte kopier af kontrakter til SDS´ sekretariat, så der herigennem oprettes en vidensbank.

I samarbejde med de andre rettighedshaveres organisationer arbejder SDS på at sikre og forbedre rettighedshavernes forhold og juridiske stilling – herunder sikre kreditering af scenografer.

4. Hvilke rettighedsmidler forvalter SDS?

SDS forvalter midlerne, som DR betaler for brug af rettighedsbeskyttet scenografi på DR-K og DR-Ramasjang. Det er en fast årlig sum, der primært udbetales for transmission af teaterforestillinger.

SDS afregner individuelt til de respektive scenografer efter samme sats som udmøntes fra Copydan-midlerne for visning af film. De midler, der ikke kan fordeles, bruges til internationalt samarbejde.

5. Kulturpolitiske holdninger, kunststøtten og den statslige støttekultur

Scenografernes Ophavsretsforvaltning, som ledes af en Styrelse med 3 repræsentanter fra SDS og 3 fra FAF, forvalter scenografers Copydan-midler.

Gennem deltagelsen i forskellige Copydan-organisationer arbejdes konstant på at udvide forretningsområdet og derigennem at skaffe flere midler til scenografer. Anvendelsen af midlerne er reguleret via eksternt fastsatte retningslinjer, og størstedelen udbetales til de enkelte rettighedshavere. Målet er her at have en lille, smidig og effektiv administration.

De midler der ikke kan fordeles individuelt overgår til kollektiv fordeling. Her prioriterer Styrelsen studierejser og efter-/videreuddannelse højt. Bl.a. gives der midler til en årlig fælles studierejse, og der arrangeres fælles kurser for scenografer.

SDS forsøger at påvirke kulturpolitisk igennem vores engagement i Dansk Kunstråd, Scenekunstens Faggrupper, Dansk ITI og ASSITEJ. Derudover er vi aktive i den kulturpolitiske debat bl.a. ved høringssvar og lign.

SDS arbejder på at oprette en huskunstner-database på SDS’ hjemmeside til brug for folkeskoler og andre interesserede.

6. Arbejdsmarkedet og nye potentialer.

SDS arbejder for at styrke nye arbejdsområder så som: huskunstnerordning, kunst- og kulturledelse, spilområdet, scenografen som innovatør, samarbejdet med erhvervslivet og kunst- og kulturformidling.

SDS’ bestyrelse arbejder på at være aktivt opsøgende og indsamle gode, aktuelle historier om medlemmer og være ansvarlige for, at den bliver videreformidlet til ekstern modtager.

SDS udgiver fra 2012 et årsskrift om scenografi for at sætte fokus på og præsentere de mange forskellige fagområder, som SDS rummer. Dette årsskrift kommer til at udkomme årligt og erstatte det tidligere medlemsblad 1:25.

SDS har initieret en filmscenografpris - Hennning Bahs Prisen - i samarbejde med Filmmedarbejdernes Bodil-komité.

7. SDS representation internationalt

SDS arbejder for at styrke den faglige dialog med scenografer i udlandet, herunder skabelse af netværk, samt at skabe synlighed om de danske scenografer, der arbejder internationalt.

Et medlem af SDS er President for Costume Working Group under OISTAT, og SDS er repræsenteret ved WSD i Wales og PQ i Prag.

Flere medlemmer af SDS deltager i arbejdet med bogrækken om international scenografi: ”World Scenography”.

8. Uddannelsesområde

SDS’ bestyrelse holder sig orienteret om udviklingen på relevante uddannelsesinstitutioner, deltager i debatten og leverer feedback til institutionerne og ministerierne for at højne de faglige niveauer.

9. Efteruddannelses politik

SDS arbejder for at skabe efteruddannelse til scenografer, production designere, kostume- og lysdesignere samt udstillingsdesignere både for egne midler, med samarbejdspartnere så som scenekunstskolen og filmskolen, samt i a-kasse og jobcenter-regi.

Ved fordeling af ophavsretsmidlerne støttes medlemmers individuelle efteruddannelse.

10. Ligestillingspolitik

SDS’ bestyrelse vil bestræbe sig på at være opsøgende og lydhøre i forhold til diskriminationssager som kunne forekomme på baggrund af køn, etnicitet, alder el. lign.

11. Forskning om scenografi 2012

SDS holder sig orienteret om forskning indenfor scenografi og tilsvarende områder, der kunne have vores medlemmers interesse.