COVID-19 vejledning

Få overblik over dine muligheder for hjælp og kompensation i forbindelse med statens COVID-19 ordning. Her på siden finder du en artikel med 15 punkter, som opsummerer ordningen. Derudover kan du nederst på siden downloade fire vejledninger. Selve ansøgningen om kompensation skal foretages via Virksomhedsguiden. Link til Virksomhedsguiden

Kort og godt

Selvstændige og freelancere kan få kompensation til dækning af forventet omsætningstab.

Det forventede omsætningstab skal være på minimum 30 procent og være en følge af udbruddet af coronavirus.

Der gives kompensation for perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, svarende til tre måneder.

Der skal søges om kompensation for hele perioden, der kan således ikke søges kompensation for en del af perioden. Det forventede omsætningstab på 30 procent gælder for hele perioden.

Der kan kun søges om omsætningskompensation for et cpr-nr. og en person der ejer flere virksomheder kan således ikke modtage kompensation pr. virksomhed.

Særlige ordninger for kulturlivet

Kulturministeriet har oprettet en hotline, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Medarbejderne besvarer spørgsmål om de ordninger, der er etableret under Kulturministeriet og vejleder om, hvordan man gør brug af dem, samt henviser til Erhvervsministeriets hotline, når det er relevant. Telefonnummeret er 33 74 50 00, og telefonen er åben alle hverdage kl. 9-16. Løbende arbejdes der på at støtte op om de dele af kulturlivet, som ikke er omfattet af de generelle kompensationsordninger. Det kan du læse mere om på Kulturministeriets hjemmeside.

Vejledninger til download nederst på siden

Virksomhedsguidens guide til kompensationsordningen

Vejledning til hvordan du udfylder ansøgning om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

Vejledning til hvordan du udfylder ansøgning om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomheder)

Vejledning til hvordan du udfylder ansøgning om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende_freelancere

Artikel om kompensationsmulighederne

Nedenstående artikel er opdelt i følgende afsnit:

1. Hvem er omfattet?

2. Yderligere kriterier for at være omfattet

3. Kompensationens størrelse

4. For hvilken periode opgøres omsætningstab - selvstændige?

5. For hvilken periode opgøres omsætningstab - personer?

6. Hvordan opgøres omsætningstab – selvstændige?

7. Hvordan opgøres omsætningstab – personer?

8. Der gives ikke kompensation for/til…

9. Ansøgning og dokumentation

10. Udbetaling af kompensation

11. Skattepligt

12. Kontrol og regulering af kompensation

13. Overskridelse af 800.000 kr.’s grænsen

14. Ret til kompensation kan bortfalde

15. Krav om revisorbistand

 

1. Hvem er omfattet?

Selvstændige defineres som en virksomhedsejer, uanset virksomhedsform.

Virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister  (CVR) senest d. 9. marts 2020,  samt  personer  med  B-indkomst og som har fast arbejdssted i Danmark er omfattet af ordningen.

Virksomhedsejeren skal besidde mindst 25 procent ejerskab af virksomheden der søges kompensation for og være beskæftiget i virksomheden i væsentlig grad.

En virksomhedsejer defineres som en fysisk person der er a) Registret som fuldt ansvarlig deltager (FAD) for en enkeltmandsvirksomhed i det centrale virksomhedsregister (CVR) eller b) Registreret som reel ejer i en virksomhed registreret i det centrale virksomhedsregister (CVR).

Personer, herunder freelancere, uden CVR-nr., skal have haft indtægter som B-indkomst frem til den 9. marts. B-indkomst defineres som indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde uden for det faste arbejdssted, og hvorfra der ikke er trukket skat og AM-bidrag, inden personen får udbetalt beløbet.

2. Yderligere kriterier for at være omfattet

En selvstændig / person kan opnå kompensation, hvis den selvstændige / personen og evt. medarbejdende ægtefælle er registreret i det centrale personregister (CPR).

Virksomheden må maksimalt  have 10 fuldtidsansatte.  Deltidsansatte  medregnes forholdsmæssigt i opgørelsen af fuldtidsansatte.

Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i antal ansatte.

Ansatte defineres som lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, ansat senest den 9. marts 2020 med fast arbejdssted i Danmark.

En ansat er fuldtidsbeskæftiget, hvis denne arbejder minimum 1924 timer om året svarende til 37 timer om ugen. Den ansatte anses for at være deltidsbeskæftiget, hvis ikke denne arbejder fuldtid.

Vi er ved at afklare hvorvidt medregningen af deltidsansatte baseres på eksempelvis antal timer eller indbetalt ATP.

Den selvstændiges omsætning / personens B-indkomst skal have været på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019.

For selvstændige /personer mv. der ikke har haft aktivitet i hele perioden 1. januar 2019 – 9. marts 2019 gælder, at det er perioden fra og med den 10. marts 2019 til og med den 9. marts 2020, der danner grundlag for gennemsnitsberegningen af omsætningen. 

For selvstændige der ikke har haft aktivitet før efter efter den 9. marts 2019, gælder at det er perioden fra stiftelsestidspunktet og frem til og med den 9. marts 2020, der danner grundlag for gennemsnitsberegningen af omsætningen. Gennemsnitsberegningen skal dog minimum dække en hel måned.

For personer, der har haft den først registrerede B-indkomst efter den 9. marts 2019, danner perioden fra den først registrerede B-indkomst og frem til og med den 9. marts 2020 grundlag for gennemsnitsberegningen. Gennemsnitsberegningen skal dog minimum dække en hel måned.

For selvstændige mv. for hvem der grundet særlige omstændigheder, som eksempelvis alvorlig sygdom eller barsel, ikke er registreret omsætning / B-indkomst i ovenstående perioder, kan angives anden periode på minimum en hel måned samt begrundelse herfor.

3. Kompensationens størrelse

Virksomheden kan få 75 procent af det forventede omsætningstab i kompensation pr. selvstændig, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle i virksomheden, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til i alt 46.000 kr. pr. måned  for den pågældende selvstændige.

Det er en forudsætning for modtagelse af kompensation for medarbejdende ægtefælle, at denne skal have deltaget væsentligt i driften af virksomheden senest 9. marts 2020.

En medarbejdende ægtefælle defineres som en fysisk person der ved seneste opgjorte årsopgørelse, er beskattet som medarbejdende ægtefælle. Såfremt den medarbejdende ægtefælle er indtrådt i virksomheden efter det senest opgjorte årsopgørelse, skal virksomheden indsende dokumentation for den medarbejdende ægtefælles deltagelse i virksomhedsdriften.

Personer kan få 75 procent af det forventede B-indkomsttab i kompensation, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

4. For hvilken periode opgøres omsætningstab - selvstændige?

Omsætningstabet opgøres for selvstændige som forskellen mellem omsætningen i kompensationsperiode og referenceperioden.

Kompensationsperioden er den periode hvori der ydes kompensation for omsætningstab, det vil sige i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020.

Referenceperioden er den sammenligningsperiode, den selvstændiges nedgang i omsætning henholdsvis B-indkomst opgøres i forhold til. Referenceperioden er perioden fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019.

For selvstændige, der ikke har haft omsætning i referenceperioden, er den nye referenceperiode perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 der danner grundlag for opgørelsen.

For selvstændige med virksomheder, der ikke har haft omsætning i hele referenceperioden, er det perioden fra stiftelsestidspunktet frem til d. 9. marts 2020 der danner grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

5. For hvilken periode opgøres omsætningstab - personer?

Omsætningstabet opgøres for personer, herunder freelancere som forskellen mellem B-indkomsten i kompensationsperiode og referenceperioden.

Kompensationsperioden er den periode hvori der ydes kompensation for B-indkomsttab, det vil sige i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020.

Referenceperioden er den sammenligningsperiode, personens nedgang i B-indkomst opgøres i forhold til. Referenceperioden er perioden fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019.

For personer, der ikke har haft B-indkomst i referenceperioden, er den nye referenceperiode perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 der danner grundlag for opgørelsen.

Personer der ikke har haft B-indkomst i hele referenceperioden, danner perioden for første registrerede B-indkomst frem til d. 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

6. Hvordan opgøres omsætningstab – selvstændige?

Omsætning defineres som salgsværdien  af  produkter  og  tjenesteydelser  m.v.  med  fradrag  af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet.

Virksomheden  skal  opgøre  omsætningen  ud  fra  de samme  principper  som  i virksomhedens seneste godkendte regnskab, der er aflagt senest d. 9. marts.

Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning.

Virksomheden kan alene medtage omsætning for den del af virksomheden, der er skattepligtig i Danmark

7. Hvordan opgøres omsætningstab – personer?

Omsætningstabet opgøres for personer, herunder freelancere som forskellen mellem B-indkomsten i kompensationsperiode og referenceperioden.

B-indkomst defineres som indkomst, hvorfra der ikke er fratrukket skat og AM-bidrag inden personen får udbetalt beløbet.

8. Der gives ikke kompensation for/til…

Der ydes ikke kompensation for tab, som godtgøres på anden vis, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner eller anden statslig kompensationsordning i anledning Coronavirussygdom (COVID-19).

Der ydes ikke kompensation for omsætningstab / B-indkomststab i kompensationsperioden som med rimelighed kunne være afværget.

Der ydes ikke kompensation for indtægtstab, som er finansieret af offentlige ydelser.

Der ydes ikke kompensation såfremt nedgang i omsætning  / B-indkomst skyldes manglende henføring af omsætning / B-indkomst til kompensationsperioden.

Organer inden for den offentlige forvaltning kan ikke modtage kompensation. Dette er eksempelvis statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv. samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør over halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

9. Ansøgning og dokumentation

Ansøgning  om  kompensation for forventet omsætningstab / B-indkomsttab skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via Virksomhedsguiden.dk - ”kompensation til selvstændige” senest den 30. juni 2020.

I ansøgningen skal opgørelsen af det kompensationsberettigede tab indsendes

Endvidere skal ansøgeren anføre hvorvidt den selvstændige og dennes eventuelle medhjælpende ægtefælle modtager offentlige ydelser og det skal i forbindelse  med  ansøgningen  sandsynliggøres,  at omsætningstabet / B-indkomsttabet sker som følge af udbruddet af COVID-19.

Vi er ved at afklare hvorledes dette sandsynliggøres.

Selvstændige med et CVR-nr. skal  anføre følgende oplysninger ved ansøgning om kompensation (1):

2) Virksomhedsnavn, CVR-nr. og stiftelsesdato.

3) Antal ansatte opgjort i hele årsværk i virksomheden.

4) Navn og ejerandel på virksomhedsejere.

5) Dokumentation for fast arbejde i virksomheden, herunder løn, udbetaling af overskud fra virksomheden og evt. anden dokumentation.

6) Evt. navn og CPR-nr. på medarbejdende ægtefælle.

7) Virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden.

8) Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden.

9) Hvis referenceperioden ikke er kalenderåret 2019 skal dette samt årsag hertil anføres. 

10) Kontaktoplysning med navn, telefonnummer og e-mail.

11) Hvorvidt den selvstændige og dennes eventuelle medarbejdende ægtefælle modtager offentlige ydelser for samme tab, der søges kompensation for.

Ansøger skal endvidere under strafansvar på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger er korrekte, og at ansøger ikke selv er skyld i omsætningstabet / B-indkomsttabet. Tro- og loveerklæringen kan tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

Selvstændige uden CVR-nr. (personer, herunder freelancere) skal  anføre følgende oplysninger ved ansøgning om kompensation (1):

2) Navn og CPR-nr.

3) Personens realiserede B-indkomst for referenceperioden.

4) Personens forventede B-indkomst i kompensationsperioden.

5) Hvis referenceperioden ikke er kalenderåret 2019 skal dette samt årsag hertil anføres.

6) Kontaktoplysning med navn, telefonnummer og e-mail.

7) Hvorvidt den selvstændige og dennes eventuelle medarbejdende ægtefælle modtager offentlige ydelser for samme tab, der søges kompensation for.

Ansøger skal endvidere under strafansvar på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger er korrekte, og at ansøger ikke selv er skyld i tabet. Tro- og loveerklæringen kan tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

10. Udbetaling af kompensation

Udbetaling af kompensation vil, for selvstændige med CVR-nr. ske til virksomhedens NemKonto.

Dette sker når krav til dokumentation mv. på ansøgningstidspunktet er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

For personer, dvs. freelancere mv. uden CVR-nr. udbetales kompensationen direkte til den selvstændiges NemKonto, når krav til dokumentation mv. på ansøgningstidspunktet er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Der udbetales kompensation på baggrund af det forventede omsætningstab og ikke det konstaterede.

Erhvervsstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis virksomheden ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt.

11. Skattepligt

Kompensationen er skattepligtig.

12. Kontrol og regulering af kompensation

Der gennemføres løbende kontrol med den udbetalte kompensation.

Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

Den selvstændige skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over det faktiske     omsætningstab fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Personen skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over det faktiske B-indkomsttab fra     referenceperioden til kompensationsperioden.

Erhvervsstyrelsen kan efterregulere den udbetale kompensation på grundlag af den indsendte kompensation. Kompensation kan nedsættes hvis tabet er mindre end i det i ansøgningen anførte og forhøjes hvis tabet er større end det i ansøgningen anførte.

Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis den der ikke er indsendt dokumentation senest d. 8. december 2020 eller en anden frist sat af Erhvervsstyrelsen.

Ved opgørelse af et eventuelt tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

13. Overskridelse af 800.000 kr.’s grænsen

Kompensation skal fuldt ud tilbagebetales, hvis ansøgerens indkomst for indkomståret 2020 overstiger 800.000 kr uanset om beløbsgrænsen overskrides med én krone eller flere. 

Tilsvarende gælder for medarbejdende ægtefælle, der er udbetalt kompensation for.

Indkomst defineres som personlig indkomst, aktieindkomst fra selskaber, hvis der er søgt om omsætningskompensation for selskabet og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

Grænsen gælder også for medarbejde ægtefælle. 

14. Ret til kompensation kan bortfalde

Retten til kompensation kan bortfalde, hvis virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning.

Hvis der er sket udbetaling af kompensation, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

15. Krav om revisorbistand

Der er ikke krav om revisorbistand på ansøgningstidspunktet.

Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der udtages til kontrol, at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Virksomheden, dennes ledelse og eventuelle revisor skal på forlangende udlevere de oplysninger til Erhvervsstyrelsen, som er nødvendige for styrelsens udøvelse af kontrol.