Generalforsamling

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 14. NOVEMBER 2019 KL. 17.00

 

Til stede:

Fra bestyrelsen: 8 medlemmer

Øvrige: 21 medlemmer

Fra sekretariatet: Charlotte Eeg, Susan Lindenskov, Ina Ellermann og Jakob Pelch (referent).

 

Dagsorden:

Valg af dirigent.

 1. Bestyrelsens beretning (bilag).
 2. Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte revisorpåtegnede regnskab for 2018 samt gennemgang og godkendelse af gennemsigtighedsrapport (bilag)
 3. Status over Sammenslutningens regnskab pr. 30. september 2019 (bilag)
 4. Forslag fra bestyrelsen:

  a) Vedtægtsændringer (bilag)

  b) Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for scenografer (bilag)

  c) Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for lysdesignere (bilag)

  d) diskussion af rettighedsproblematikken

 5. Indkomne forslag: Intet
 6. Budget og forslag til kontingent for det kommende år (bilag)
 7. Valg af bestyrelse med eventuelle suppleanter (se fodnote)
 8. Valg af 2 medlemmer til Scenografernes Rettighedsfond
 9. Valg af kritisk revisor
 10. Eventuelt

 

 

Formanden Carsten Kristensen bød velkommen og foreslog Julie Forchhammer som dirigent.

Julie Forchhammer blev valgt med akklamation, takkede for valget og bad alle om at lave et navneskilt og sætte foran sig, da der var mange, der ikke kendte hinanden. Herefter konstaterede hun, at generalforsamling var rettidigt indkaldt.

Der var i alt indkommet 3 fuldmagter, så der var herefter 32 stemmeberettigede medlemmer repræsenteret.  

Herefter præsenterede den nuværende bestyrelse sig, hvorefter man påbegyndte den udsendte dagsorden.

 

Ad 1.

I stedet for at gennemgå beretningen punkt for punkt blev der lavet nogle nedslag på forskellige emner:

Carsten Kristensen indledte med kort at fortælle om bestyrelsens arbejde det forløbne år, hvor hovedpunkterne er beskrevet i beretningen og vil blive yderligere gennemgået senere på generalforsamlingen.

Han fortalte, at 2018 var sluttet med et lille underskud, dog meget mindre end budgetteret, og at der igen havde været en medlemsfremgang, så der pr. 1. oktober 2019 var 265 medlemmer.

 

Jakob Pelch fortalte om problemerne med rettigheder til streaming.

Copydan-midlerne, som i mange år har givet mange scenografer en god indtægt, når de fik vist deres arbejde i tv, er desværre for nedadgående. Det skyldes, at hovedparten af midlerne stammer fra betaling for kabel-tv, og tilslutningerne hertil bliver færre og færre. Copydan regner med en nedgang på ca. 7 % årligt.

Det fremtidige mediebrug vil ligge på streaming, men her er der ikke rettighedspenge at få gennem Copydan. Producenterne vil have overdraget samtlige rettigheder, og fra FAF’s gamle overenskomster er de vant til at få disse for et næsten symbolsk beløb.

Den såkaldte ”dramagruppe” (skuespillerne, dramatikerne og filminstruktørerne) har traditionelt haft bedre aftaler om betaling for deres rettigheder, og det er ved at lykkes dem at få nogle aftaler i stand om betaling for udnyttelse på streaming.

Vi har nu etableret et tæt samarbejde med filmfotograferne og filmklipperne, og har hyret Lone Amtrup som konsulent til at forhandle kontrakter. Ved at forhandle 3 faggrupper fælles står vi stærkere.

Problemet er, at FAF forhandler overenskomst (og har gjort det i flere år efterhånden), der vil gælde for alle faggrupper – også scenografer, fotografer og klippere. Selv om vi har gjort producenterne opmærksomme på, at FAF kun repræsenterer ca 15 % af film/tv-scenograferne – og DS repræsenterer ca 75 %, ønsker producenterne at indgå aftalen med FAF. FAF er heller ikke indstillet på at tage rettighedshavergrupperne ud af overenskomsten.

Vi ved ikke, hvordan overenskomstforhandlingerne ender. FAF er ligesom DS med i Create Denmark, men om de følger Creates henstillinger og retningslinjer er tvivlsomt.

Marie i Dali spurgte, hvad man så kan gøre? Jakob Pelch svarede, at lige nu gjaldt det om at sige nej til kontrakter med total rettighedsoverdragelse og lade Lone Amtrup forhandle kontrakterne. Han opfordrede derfor også til, at medlemmerne henvendte sig til sekretariatet, når de får tilbudt arbejde på produktioner til streaming. Da alle medlemmer via de eksklusive mandater har overdraget forhandlingsretten til DS, kan de også altid henvise dertil.

Knirke Madelung supplerede med at fortælle, at det faktisk er dejligt i en forhandling at kunne sige dette til producenten.

PQ19-udstillingen blev kurateret af Rebekka Bentzen og Sara Vilslev, men ingen af dem kunne komme til generalforsamlingen. Jakob Pelch måtte derfor fortælle om udstillingen.

Til den danske stand havde kuratorerne valgt scenografen og kunstneren Julian Toldam Juhlin, der satte sin egen personlige historie og krop i spil som 31 årig jomfru. Han udstillede sig selv som en magisk jomfruskikkelse - en mytisk skikkelse, der i følge gammel europæisk folketro har helt særlige kræfter og hvis blod har helende egenskaber.

Værket var en knap 100 timer lang performance over 10 dage, som tog myten på ordet og forfulgte idéen om Jomfruens helende kræfter med en daglig tilbagevende, rituel live-tapning af jomfruens blod, forestået af en lokal sygeplejerske.

Installationen i Prag var en spektakulær, roterende neoninstallation med Jomfruen i centrum. I tilknytning til scenografien var en tombola, hvor publikum kunne vinde jomfruens lykkegivende, helbredende blod indeholdt i en nøglering.

Udstillingen var en kæmpesucces, uden tvivl den mest besøgte stand på PQ 19. Særligt i tiden op til den daglige blodtapning kl. 14.00 strømmede besøgende til, så 2-300 mennesker overværede seancen. Tombola-ideen gik også rent ind, i alt blev udloddet ca. 800 nøgleringe. Hovedparten var produceret på forhånd eller hjemme i lejligheden, som vi havde lejet under quadrenialen, men i forbindelse med den daglige blodtapning fik tilskuerne også vist, hvorledes nøgleringene blev lavet med det autentiske jomfrublod.

Carsten Kristensen supplerede med at fortælle, at vi forlods havde indsendt vores bog ”Setting the Stage” til konkurrencen om bedste bogproduktion de sidste 4 år, og her fik vi en ”Honorary PQ 2019 Scenography Publication Award”. Bogen blev i øvrigt solgt fra PQ’s boghandel og gik som varmt brød.

Jakob Pelch redegjorde herefter for projektet ”Eagle Eyes”, der vil afløse det hidtidige registreringssystem: Registration Denmark.

Dansk Journalistforbund og DFF engagerede i 2018 firmaet T & G til at udvikle et ny registreringssystem, ”Eagle Eyes”, hvor optiske læsere aflæser krediteringerne på skærmen og overfører disse til en database, der kan danne grundlag for videre behandling. De kan aflæse op mod 90 % af udsendelserne, så kun en lille del skal aflæses manuelt. Dertil arbejdes på at få overført flere datafiler med kreditlister direkte fra Tv-stationerne. Det bemærkes, at T & G er det samme firma, som har udviklet DS’ rettighedsdatabase, som behandler de data, vi får om udsendelserne.

Eagle Eyes er nu færdigudviklet, og DS har besluttet – i øvrigt sammen med FAF – at indgå som partner. Vi får en ejerandel på 14,5 % (ligesom DFF og FAF), og afholder derfor også 14,5 % af udgifterne til systemet. Over en 5-årig periode vil det blive en samlet udgift på ca. 1,2 mio. kr., som afholdes af rettighedsmidlerne. Det er håbet/forventningen, at andre organisationer vil få behov for at få data fra Eagle Eyes, så der vil sandsynligvis også komme nogle indtægter.

Anne Mette Drivsholm fortalte om udviklingen vedr. Production design uddannelsen.

Arbejdsgruppen havde som tidligere fortalt haft møde med Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen, der var overmåde positiv og senere har gruppen haft foretræde for Folketingets Kulturudvalg, hvor flere medlemmer var overraskede over, at der nu ikke mere findes en uddannelse, og de lovede at tage fat i ministeren. Til begge disse møder havde gruppen medbragt ”Setting the Stage” som gave – og den blev vældig godt modtaget.

Mogens Jensen endte med direkte at love oprettelsen af en PD-uddannelse, så derfor var det lidt af en skuffelse, at han ikke blev kulturminister.

Samtidig har arbejdsgruppen haft tæt kontakt til Filmskolens rektor, Vinca Wiedeman, der har production design som et fokuspunkt på Filmskolen. I øjeblikket er skolen i gang med en omstilling til en 3 + 2-årig uddannelse på linje med de øvrige videregående uddannelser. Denne omlægning med sammenhørende akkreditering af uddannelsen optager imidlertid meget tid, så udsigterne for etablering af en decideret uddannelse er blevet lidt fjernere, selv om der i skolens læringsmål står, at de skal have production design.

En mulighed, der er blevet luftet, er muligheden for at tage en Master i PD – på tværs af kunstuddannelserne på Holmen. Dette er dog ikke arbejdsgruppens 1. prioritet.

Knirke Madelung spurgte, hvorfor Filmskolen ikke tager skridtet og opretter PD-uddannelsen, hvortil Anne Mette Drivsholm svarede, at de mangler pengene – og ikke tør tage dem fra de andre linjer.

Carsten Kristensen fortalte om Dansk Teater.

Dansk Teater (DT) blev dannet i 2018 som en sammenlægning mellem TIO og Danske Teatres Fællesråd. DS har overenskomst med det gamle TIO – den er rimelig velfungerende.

Derimod er der ikke nogen overenskomst med de store teatre – der udmelder vi hvert år de såkaldte kollegiale minimumssatser. Imidlertid er der de senere år opstået 2 problemfelter, som der skal gøres noget ved. Det er dels den mere og mere udbredte brug af ansættelse som konsulent, og dels en udvidelse af teatrets rettighedsperiode til at spille forestillingen.

DS har været til et par ”kaffemøder” med Danske Teater, hvor vi har fortalt om problemerne, men nu har vi bedt om deciderede forhandlinger – hvor også et tredje problemfelt skal tages op, nemlig at få lysdesignere med i TIO-overenskomsten.

Spørgsmålet er, om vi skal holde disse problemfelter isolerede eller gå ind og forhandle en decideret overenskomst. Risikoen ved at forhandle overenskomst vil være, at lønnen helt sikert vil blive sat under pres. Det har vores søsterorganisationer nemlig oplevet, når de har åbnet for forhandlinger.

Marie i Dali nævnte, at genopsætninger bliver mere og mere udbredt, så dette var meget vigtige emner.

Inge-Golf Schmidt fortalte, at den hidtidige samarbejdsaftale er fra 2008 og er blevet noget forældet i forhold til den virkelige verdens forandringer. DS har opsagt den med virkning fra 1. januar 2020, og vi er i gang med forhandlinger med FAF om en ny aftale.

Vi har særlig 2 dagsordener:

Vi ønsker en ændret sammensætning af styrelsen for Scenografernes Rettighedsfond.
Vi ønsker at ansætte Charlotte Eeg fuld tid i DS.

Ad 1: Sammensætningen er pt 3 fra FAF og 3 fra DS, sådan har det været altid (dvs mindst 25 år). For 20 år siden var afspejlede dette fordelingen af modtagerne af rettighedsmidlerne, men gennem årene er flere og flere gået fra FAF til DS, ligesom næsten alle nyuddannede melder sig ind i DS. Fordelingen i dag er således blevet 15 % FAF, 75 % DS og 10 % ikke-medlemmer eller udlændinge. Denne fordeling ønsker vi afspejlet i styrelsens sammensætning.

Dertil ønsker vi også en begrænsning på, hvor mange år man kan sidde i styrelsen (2 af FAF’s repræsentanter har siddet i over 20 år!).

Ad 2: Charlotte Eeg vil gerne ansættes fuld tid hos DS, og bestyrelsen er enig i, at Jakob skal aflastes, idet arbejdsmængden er steget meget de senere år – bl.a. på grund af de flere medlemmer. Hun vil primært tage sig af rettighedssystemet, herunder godkendelse af kontrakter, af GDPR, medlemsadministrationen mv.

Herefter vil der kun bogholderen være fælles personale med FAF.

Marie i Dali spurgte til styrelsens kompetencer – kan de f.eks. give støtte til sprogkurser?

Jakob Pelch svarede, at midlerne skal bruges til at gavne scenografernes rettigheder, og hvis styrelsen mente, at et sprogkursus kan gøre dette, så er der ikke juridisk noget til hinder for at give støtte.

Carsten Kristensen fortalte, at DS fra den 1. januar 2019 er blevet medlem af AC, idet FTF blev slået sammen med LO til et nyt stort forbund, FH, som vi ikke syntes at passe ind i. Vi er blevet medlem af en undergruppe ”De nye 6”, hvor bl.a. Arkitekterne også er med. Konkret har vi fra AC fået støtte i striden med FAF om overenskomstens dækningsområde.

Carsten deltager desuden i forpersonsgruppen indenfor teaterområdet, hvor forpersonerne mødes 4 gange årligt og diskuterer politiske emner og udveksler erfaringer.

Eva Holten fortalte, at Dansk Kunstnerråd næste år vil opprioritere deltagelsen i Kulturmøde Mors og have et telt på pladsen. Fokus vil være på den kunstneriske proces og refleksioner på arbejdet – ikke så meget de sædvanlige debatter og samtaler. DS kan få 2 timer i teltet.

En anden mulighed for deltagelse i Kulturmøde Mors er Scenekunstens hus, hvor man kan købe et slot til mere traditionelle debatter.

Eva Holten og Pernille Jensen vil lave en arbejdsgruppe tiol at forberede det og opfordrede interesserede til at deltage i denne. Der vil blive rundsendt et oplæg.

 

Ad 2.

Jakob Pelch fortalte, at den kritiske revisor, Anja Myung, havde gennemgået regnskabet, stillet en række spørgsmål og fået svar på disse. Herefter han hun ikke fundet anledning til bemærkninger.

I forhold til budgettet er der både kommet flere kontingentindtægter på grund af det øgede medlemstal., mens udgifterne blev nogenlunde som budgetteret. Det betød, at der var et samlet underskud på 7.267 kr. – mod et budgetteret underskud på 107.800 kr.

På udgiftssiden var der merudgifter til anskaffelse af inventar, til IT og til advokatbistand. Dette skyldtes den nye persondatalov, som dels krævede en del advokatbistand og undervisning i reglerne, og dels fordrede en omlægning af It-systemet og indkøb af aflåselige skabe.

Til gengæld var der færre udgifter til andre administrative omkostninger. Udgifterne til lejligheden i Berlin blev også mindre end budgetteret.  

Egenkapitalen (som er udtryk for formuen) er herefter på 1,946.907 kr. Lejligheden i Berlin er værdisat til købsprisen 693.054 kr., men er sandsynligvis mere end det 3-dobbelte værd. Så her ligger gemt en skjult formue.

Derudover har lejligheden på Kgs. Nytorv sit eget lille regnskab, hvor DS’ andel af egenkapitalen udgør 2.184.506 kr.

Alt i alt er DS en overmåde velkonsolideret forening.

Regnskab og gennemsigtighedsrapporterne blev godkendt.

 

Ad 3.

Jakob Pelch gennemgik ¾-års regnskabet, hvor det var vigtigt at notere sig, at udgifter og indtægter ikke er jævnt fordelt over året, så regnskabet kan kun bruges med store forbehold.

På indtægtssiden bliver kontingentindtægterne større end budgetteret som følge af flere medlemmer. DS har i øjeblikket det højeste antal medlemmer nogensinde. Administrationsgodtgørelsen bliver også højere end budgetteret.

På udgiftssiden forventes ikke de store overordnede afvigelser. Det bemærkes, at formandshonoraret er delt i 2 og står opført dels under lønudgifter og dels under honorar bestyrelse. Mange af udgifterne til historiebogen er endnu ikke afholdt, så der vil sandsynligvis blive et merforbrug her.

Alt i alt forventes årsresultatet at blive bedre end budgetteret.

 

Ad 4a.

1) Carsten Kristensen fremlagde forslaget om vedtægtsændring.

Formålet er at få de studerende til at melde sig ind i DS, særlig på Scenekunstskolen er der hård konkurrence fra TL, der forsøger at få lyd- og lyselever til at melde sig ind med henvisning til, at det er gratis.

Samtidig er kontingentindtægterne fra studerende ikke særlig betydningsfulde i relation til det samlede budget, mens de måske kan mærkes for den enkelte studerende.

Forlaget blev vedtaget enstemmigt.

 

:Ad 4b.

Jakob Pelch forklarede, at forslaget var det samme som sidste år og en stadfæstelse af praksis, hvor SRF varetager den praktiske administration og beslutninger vedrørende rettighedsmidler. SRF består pt af 3 repræsentanter fra DS og 3 fra FAF.

Forsalget blev vedtaget enstemmigt.

 

Ad 4c.

Jakob Pelch forklarede, at forslaget også her var det samme som sidste år og en stadfæstelse af praksis, hvor LOF varetager den praktiske administration og beslutninger vedrørende rettighedsmidler. LOF består af 2 repræsentanter fra DS og 2 fra TL.

Forsalget blev vedtaget enstemmigt.

 

Ad 4d.

Der var bred enighed om, at punktet var diskuteret udtømmende under pkt. 1, så det blev ikke behandlet nærmere.

 

Ad 5.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.,

 

Ad 6.

Jakob Pelch gennemgik budgettet for 2020.

Forudsætningen i budgettet er et uændret kontingent og det samme antal medlemmer som nu. Det bemærkes, at kontingentet har været stabilt siden 2011, så de øgede udgifter som følge af den almindelige inflation er blevet dækket ved det konstant stigende antal medlemmer. Det bemærkes endvidere, at fællesomkostningerne på Kgs. Nytorv (kopimaskine, fælles personale, telefon, internet mv) deles med FAF efter medlemstal. Fordelingsnøglen har gennem tiden forskubbet sig i FAF’s favør som følge af, at FAF taber medlemmer, mens DS får flere, så DS betaler en større og større andel. Lokalerelaterede udgifter fordeles 50 – 50, idet DS og FAF ejer halvdelen af ejendommen hver.

Budgettet bygger på indeværende års budget med følgende korrektioner af betydning:

Charlotte Eeg ansættes fult ud i DS den 1. januar 2020. Det medfører selvsagt øgede lønudgifter, men samtidig også øget administrationsbidrag, da langt hovedparten af hendes arbejde vil angå rettighedssystemet og derfor betales af Scenografernes Rettighedsfond.

Der er afsat øgede midler til deltagelse i Kulturmøde Mors og til release party ved historiebogens udgivelse januar 2020.

Berlin lejligheden forventes at give et mindre underskud, men samlet set budgetteres med et overskud på 1.500 kr.

Budgettet blev godkendt enstemmigt.

 

.Ad 7.

Dirigenten gennemgik, hvem der var opstillet, og hvem der trak sig fra bestyrelsen. Palle Christensen har meddelt, at han alligevel ikke vil opstille på grund af manglende tid.

Samtlige opstillede blev valgt med akklamation, og de afgående blev takket for deres arbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen for 2019-20 ser herefter således ud:

Anne Mette Drivsholm

Pernille Jensen

Carsten Kristensen

Gustav Pontoppidan

Inge-Golf Schmidt

Ditlev Brinth

Johanne Eggert

Rebekka Bentzen

Knirke Madelung

 

Ad 8.

Bestyrelsen genopstillede Anders Engelbrecht og Josephine Farsø, mens Sabine Hviid træder ud som følge af rotationsprincippet. Ifølge vedtægterne skal DS’ bestyrelse efterfølgende udpege den sidste repræsentant i Styrelsen. Muligvis vil de pågående forhandlinger med FAF resultere i flere repræsentanter fra DS, som bestyrelsen så må udpege.

De opstillede blev valgt med akklamation.

 

Ad 9.

Bestyrelsen foreslog Anja Myung Hansen, der blev genvalgt med akklamation.

 

Ad 10.

Sarah Fritsche fortalte, at hun netop har været til generalforsamling i Artscenico, den internationale organisation for production designere. Den har været nogle år undervejs, men er nu blevet officielt stiftet med 13 medlemsorganisationer. Organisationen skal diskutere løn- og arbejdsforhold, rettigheder mv. På den netop afholdte generalforsamling i Wien – hvor Anja Wessel og hendes selv deltog – blev der besluttet vedtægter og kontingent.

Det viser sig, at de andre landes PD’ere arbejder meget internationalt og i mange af landene får man en højere løn end herhjemme. Der er også stor fokus på ”grøn filmproduktion”, idet filmindustrien er en stor CO2-udleder. Her er Danmark virkelig meget bagefter. Med hensyn til det kunstnerisk er der stor forskel på landene, f.eks. opfattes PD’ere i Frankrig blot som ”filmarbejdere”

Danmark blev i øvrigt valgt som værtsland for næste års generalforsamling, der holdes over en weekend. Hun efterlyste interesserede til at være med til at arrangere det.

Knirke Madelung bad om, at der bliver lagt noget op om dette på hjemmesiden.

Hun henviste i øvrigt til hjemmesiden https://www.productiondesignerscollective.org/

Personerne bag vil gerne være med til at arrangere weekenden i København.

Knirke Madelung opfordrede til, at man meldte sig til de forskellige udvalg, hvortil Eva Holten sagde, at særlig kursusudvalget trænger til nyt blod.

Nathalie Melbye spurgte, om mentorordningen bliver benyttet. Det blev oplyst, at Michael Breiner har vejledt et par gange, men derudover var der ikke viden om andre.

Lise Klitten oplyste ang det internationale, at der vil blive en costume design udstilling i Mexico næste år, og i 2021 vil der afholdt blive World Stage Design i Calgary, Canada. Hertil kan alle søge om individuelt.

Den netop afholdte ”Innovative costumes” i Moskva havde 7 danske udstillere, der er udgivet en bog om udstillingen.

Sebastian Tingkær spurgte til salget af ”Setting the Stage”, hvortil Jakob Pelch svarede, at den er udsolgt fra forlaget, mens vi selv har omkring 100 eksemplarer liggende. Alle nye medlemmer får et eksemplar, og de bruges også til gaver og repræsentation.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og hermed var generalforsamlingens formelle del afsluttet – kl. ca. 19.00.

Der blev herefter budt på mad og vin samt almindelig snak, sladder og hygge i et par timer.