Generalforsamling

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 15. NOVEMBER 2018 KL. 17.00

Til stede:
Fra bestyrelsen: Nathalie Mellbye, Pernille Jensen, Eva Holten, Anne Mette Drivsholm, Carsten Burke Christensen og Josephine Farsø.  
Øvrige: Anette Hansen, Linda Varmer, Martin Sælan, Lise Klitten, Inge-Golf Schmidt, Bjarne v H.H. Solberg, Lone Ernst, Silje Aune Dammen, Tim Spangsberg, Michael Breiner, Liselotte Justesen, Anders Hanghøj, Lena Hilbertsdotter, Gyde Berling-Rasmussen, Charlotte Calberg, Anders Engelbrecht, Eva Lendorph, Kirstine Auener, Andreas Buhl, Claes Oscar Börjeson, Johanne Eggert, Marzena Anna Goraj, Marie i Dali, Sabine Hviid og Andreas Harboe.
Fra sekretariatet: Charlotte Eeg, Susan Lindenskov, Ina Ellermann og Jakob Pelch (referent).

Dagsorden:
Valg af dirigent.
1.    Bestyrelsens beretning (bilag).
2.    Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte revisorpåtegnede regnskab for 2017 samt gennemgang og godkendelse af gennemsigtighedsrapport (bilag)
3.    Status over Sammenslutningens regnskab pr. 30. september 2018 (bilag)
4.    Forslag fra bestyrelsen:
a) Vedtægtsændringer (bilag)  
b) Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for scenografer (bilag)
c) Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for lysdesignere (bilag)
d) nedsættelse af kursusudvalg
e) diskussion af mentorordning
5.    Indkomne forslag: Intet
6.    Budget og forslag til kontingent for det kommende år (bilag)
7.    Valg af bestyrelse med eventuelle suppleanter (se fodnote)
8.    Valg af 2 medlemmer til Scenografernes Rettighedsfond
9.    Valg af kritisk revisor
10.     Eventuelt

Formanden Carsten Kristensen bød velkommen og foreslog Martin Sælan som dirigent.
Martin Sælan blev valgt med akklamation, takkede for valget og bad alle om at lave et navneskilt og sætte foran sig, da der var mange, der ikke kendte hinanden. Herefter konstaterede han, at der havde været tekniske problemer med indkaldelsen, så en del medlemmer først havde modtaget dagsordenen et par dage før generalforsamlingen. Han spurgte derfor, om der var indvendinger mod at afholde generalforsamlingen, hvilket ikke var tilfældet.
Der var i alt indkommet 3 fuldmagter, så der var herefter 32 stemmeberettigede medlemmer repræsenteret, idet 2 tilstedeværende pensionistmedlemmer ifølge vedtægterne ikke havde stemmeret.
Dirigenten rundsendte en samtykkeerklæring, som deltagerne kunne underskrive og derved godkende, at deres deltagelse på generalforsamlingen kunne offentliggøres. Samtlige deltagende underskrev denne erklæring.
Herefter præsenterede den nuværende bestyrelse sig, hvorefter man påbegyndte den udsendte dagsorden.

Ad 1.
I stedet for at gennemgå beretningen punkt for punkt blev der lavet nogle nedslag på forskellige emner:
1) Nathalie Mellbye fortalte, hvorledes bestyrelsen havde diskuteret og valgt en formand.
Man havde opstillet krav og ønsker til formandspostens indhold og ud fra Carstens store og meget varierede erfaringsgrundlag, var han blevet valgt.
Bestyrelsens fremmøde har desværre været meget ujævnt, da mange har haft arbejde i udland og Jylland, så derfor har det været ekstra godt at have en formand til at bevare kontinuiteten. På bestyrelsesseminaret i marts/april vil bestyrelsen lave en egentlig evaluering af perioden med en formand, men indtil nu har den kun været positiv.  
Carsten Kristensen var enig i vigtigheden af at have en person til at sikre kontinuiteten og også at være ansigtet udadtil. Hans arbejde/mødeaktiviteter har haft meget fokus på Create Denmark og ”Scenekunstens faggrupper”, som er samarbejdsorgan mellem formændene for de forskellige fagforeninger indenfor scenekunst.

2) Carsten Kristensen fortalte om Create Denmark (CD) og eksklusive mandater.
CD er en forhandlingsplatform mellem 9 organisationer indenfor det audiovisuelle område og varetager forhandlinger indenfor rettigheder. Udviklingen indenfor området med faldende seere til flow-tv og flere på streamingtjenesterne er ikke til vores fordel, idet midlerne fra Copydan derved falder uden at blive erstattet af andre. CD’s mål er at få betalinger fra udnyttelsen på streamingtjenesterne, men i forhandlingerne med producenterne har disse ikke villet lade kunstnerne bevare nogen rettigheder i relation til VOD udnyttelser, så forhandlingerne er reelt brudt sammen.
Derfor har de forskellige organisationer – herunder DS - nu aktiveret de såkaldte eksklusive mandater, så medlemmerne ikke selv kan indgå aftaler om rettighedsafgivelse til produktioner til streamingtjenesterne, men i stedet har overladt forhandlingerne til CD, der således kan forhandle samlet for alle grupper og derved stå meget stærkere end den enkelte.

3) Pernille Jensen fortalte om Coffe table bogen.
Bogen blev som de fleste bekendt færdig og udgivet i foråret med titlen ”Setting the Stage”. Den blev sendt til alle medlemmer, og der blev holdt en meget vellykket reception i anledning af udgivelsen. Den bliver solgt i Arnold Busk, har været på årets Bogforum og ligger på forlaget Lindhardt og Ringhofs hjemmeside, og forlaget har også en såkaldt foreign agent til at promovere den internationalt. Selv har vi haft bogen med til OISTAT jubilæet i Cardiff i august 2018 og til Frankrig på studierejsen. Endelig er den indsendt til PQ 19 konkurrencen om bedste publikation (det afgøres den 1. december 2018).
Bogen har været omtalt i DSB-bladet ”Ud og Se”, og Knirke Madelung og Tine Harden er blevet interviewet i P1. Der har hidtil desværre ikke været deciderede anmeldelser.
Vi havde bogen med til Kulturmøde Mors og har i det hele taget brugt den som gave og præsentation overfor bl.a. Mogens Jensen og Folketingets Kulturudvalg. Hun opfordrede alle til at promovere bogen og faget, hvor det er muligt.

4) Carsten Kristensen fortalte om Dansk Teater.
Dansk Teater (DT) er den nye arbejdsgiverorganisation indenfor teater. Den blev dannet i foråret 2018 som en sammenlægning mellem TIO og Danske Teatres Fællesråd ,og DS har været til ”kaffemøde” hos den nye forening.
Her blev fastslået, at den nuværende TIO-overenskomst fortsætter med dækning på de samme teatre. Der blev drøftet muligheden for en overenskomst med den anden ”søjle” i DT (de store institutionsteatre), men dette var de ikke umiddelbart indstillet på – de havde øjensynlig travlt nok med at forhandle deres nuværende overenskomster. Dette er måske positivt, for de var indstillet på fortsat at følge de kollegiale minimumssatser, som DS melder ud.
Vi påpegede 2 problemer: den udvidede rettighedsperiode på institutionsteatrene og konsulentbegrebet. DT virkede indstillet på at drøfte en form for aftale om rettighedsperiodens længde, og vi lovede at komme med et oplæg. De kunne tillige godt se problemet med brugen af ”konsulenter” i flæng, så dette var de også indstillet på at diskutere nærmere.
Et tredje problemfelt, som skal tages op, er at få lysdesignere med i TIO-overenskomsten.
Der var generel opbakning til at tage fat i disse problemer.

5) Anne Mette Drivsholm fortalte om udviklingen vedr. Production design uddannelsen.
Uddannelsen blev som bekendt nedlagt på Kunstakademiets Designskole, og en arbejdsgruppe bestående af Knirke Madelung, Jette Lehmann, Sabine Hviid, Gustav Pontoppidan, Lise Lotte Justesen, Sarah Fritsche, Jakob Pelch og hende selv har siden arbejdet på at få den etableret på Filmskolen i stedet for. Gruppen har haft løbende kontakt med Filmskolens rektor, Vince Wiedemann, som er interesseret i at få uddannelsen til skolen. Gruppen har udarbejdet et manifest, som næsten hele branchen støtter op om.
Der er tidligere sendt breve til både Uddannelses- og kulturministeren (det var dengang henholdsvis Ulla Tørnæs og Bertel Haarder), der begge var forstående overfor problemet og håbede, at Filmskolen vil tage hånd om det. Senere breve til kulturminister Mette Bock er derimod ikke blevet besvaret og et ønske om et møde heller ikke.
Gruppen har derfor haft møde med Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen, der var overmåde positiv og senere har gruppen haft foretræde for Folketingets Kulturudvalg, hvor flere medlemmer var overraskede over, at der nu ikke mere findes en uddannelse, og de lovede at tage fat i ministeren. Til begge disse møder havde gruppen medbragt ”Setting the Stage” som gave – og den blev vældig godt modtaget.
Skolen er i øvrigt i gang med en akkrediteringsproces, som der er modstand mod internt på skolen. Vi holder os ude af den diskussion, da det vigtigste er at få uddannelsen etableret på skolen – uanset længden.
Michael Breiner nævnte i den forbindelse, at erfaringen fra Scenekunstskolen viser, at det er en meget stor opgave, som Filmskolen måske er blevet lidt overvældet af.

Ad 2.
Regnskab:
Jakob Pelch fortalte, at den kritiske revisor, Anja Myung, havde gennemgået regnskabet og ikke fundet anledning til bemærkninger.
I forhold til budgettet er der både kommet flere indtægter og udgifter, og samlet blev der et underskud på 114.446 kr. – mod et budgetteret underskud på 10.021 kr.
På indtægtssiden var der sammenlignet med budgettet kommet flere penge både fra kontingenter og fra administrationsbidrag.
På udgiftssiden var der et stort merforbrug på lønninger. Dette skyldes dels, at man måtte afskedige bogholderen, hvilket førte til udgifter til en vikar – samtidig med den afskedigede bogholder fik løn i fratrædelsesperioden, hvor hun ikke arbejdede. Nok så meget skyldtes det dog, at sekretariatslederen opdagede, at han havde fået for lidt i løn gennem 18 år. Der er derfor kommet en større efterbetaling for de sidste 5 år (som er grænsen, man efterbetaler). Det bemærkes i den forbindelse, af da ca. 1/3 af lønnen finansieres via administrationsbidragene, så steg administrationsbidraget på indtægtssiden også.
Herudover var der færre udgifter til aktiviteter, da bestyrelsesmødet kun blev afholdt som et 1-dags møde på Kgs. Nytorv, og den fælles adressebog blev stoppet.
Det bemærkes i øvrigt, at Berlinlejligheden i statusopgørelsen kun er værdisat til købsprisen på 693.054 kr., men den er utvivlsomt meget mere værd. Her ligger således en skjult formue.
Egenkapitalen (som er udtryk for formuen) er herefter på 1,793.926 kr.
Derudover har lejligheden på Kgs. Nytorv sit eget lille regnskab, hvor DS’ andel af egenkapitalen udgør 2.058.131 kr.
Alt i alt er DS en overmåde velkonsolideret forening.

Gennemsigtighedsrapport:
Jakob Pelch gennemgik kort hovedtallene i den gennemsigtighedsrapport, der er et krav i den nye lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Rapporten dækker også Scenografernes Rettighedsfond (SRF) og Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning (LOF).
Rapporterne beskriver baggrunden, den juridisk- og forvaltningsmæssige struktur, hvilke Copydan foreninger, der modtages midler fra, fordelingspolitikken, fordelingsnøgler og hvilke udbetalinger, der har været
For scenografernes vedkommende afsættes der ikke midler til kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige formål, idet der i forvejen ligger mange ufordelte midler, der kan bruges til dette. Administrationsbidraget for både SRF og LOF var på ca. 8 %, hvilket er meget lavt, sandsynligvis det laveste overhovedet blandt rettighedsorganisationerne.
SRF udbetalte i 2017 11.433.880 kr. til individuel fordeling og 880.198 kr. til kollektiv uddeling. LOF udbetalte 95.618 kr. til individuel fordeling og 140.969 kr. kollektivt. Det var første år, at LOF uddelte individuelt, og det har været svært at finde alle rettighedshaverne, da man af økonomiske grunde ikke abonnerer på registreringen fra Registration Denmark (så ville næsten alle midlerne gå til dette).
Rapporten og regnskaberne vil blive lagt op på DS’ og LOF’s hjemmesider.
Anders Engelbrecht spurgte til, hvordan beløbet til hver enkelt rettighedshaver bliver beregnet. Han var lidt utilfreds med, at det var meget uigennemskueligt, og han opfordrede til mere åbenhed.
Martin Sælan var enig i dette, men påpegede samtidig, at det er svært med fuldstændig gennemskuelighed ned til hver enkelt udsendelse. Han forklarede, hvorledes principperne bag beregningerne var – at man modtager penge for visninger på udvalgte kanaler ud fra kriterier som udsendelsens længde, om det var genudsendelse eller serie, og han forklarede den såkaldte ”t-shirt model”, som alle scenografierne indplaceres i. Han nævnte tillige, at DS opererer med et rotationsprincip, så der kommer et nyt medlem af Styrelsen hvert år ved at den længst siddende går ud (hvilket i år vil sige ham selv).
Anders Engelbrecht spurgte om disse kriterier og t-shirtmodel kan offentliggøres, hvortil Jakob Pelch svarede, at det kunne han ikke se nogen hindring for, og han lovede at lave en kort beskrivelse af systemet, som medlemmerne kan få sammen med en kopi af t-shirt modellen.

Ad 3.
Jakob Pelch gennemgik ¾-års regnskabet, hvor det var vigtigt at notere sig, at udgifter og indtægter ikke er jævnt fordelt over året, så regnskabet kan kun bruges med store forbehold.
På indtægtssiden bliver kontingentindtægterne større end budgetteret som følge af flere medlemmer. DS har i øjeblikket det højeste antal medlemmer nogensinde.
På udgiftssiden bliver lønningerne lidt højere, fordi der er kommet end formand, hvis honorering ikke er blevet budgetteret. Herudover har der været uforudsete udgifter i forbindelse med persondataforordningen i form af indkøb af aflåselige skabe og dør og ekstern konsulentbistand.
Bogholdersituationen gav også ekstraudgifter i form af stillingsopslag og behov for øget hjælp fra revisor.
I den anden retning trækker, at adressebogen er stoppet, og at historikergruppen ikke vil komme til at bruge det afsatte beløb. Dette vil dog blive hensat til brug i 2019.
Alt i alt forventes årsresultatet at blive nogenlunde som forventet.

Ad 4a.
1) Carsten Kristensen fremlagde forslaget om vedtægtsændring.
Baggrunden var, at LO og FTF efter flere års forhandlinger var blevet enige om at slå sig sammen til et forbund, og dette nye store forbund havde bestyrelsen svært ved at se DS være en del af. I stedet havde man taget kontakt til AC og er blevet godkendt som medlemsorganisation. Modtagelsen i AC har været meget positiv, og DS er blevet en del af en såkaldt fællesrepræsentation, kaldet De nye 6. Her deltager også arkitekterne, som er meget interesserede i et nærmere samarbejde.
Da der i vedtægterne står, at DS er medlem af FTF, foreslås dette derfor ændret til AC.
Efter en kortere diskussion gik man over til afstemning, og forlaget blev vedtaget enstemmigt.
.
:Ad 4b.
Jakob Pelch forklarede, at forslaget var det samme som sidste år og en stadfæstelse af praksis, hvor SRF varetager den praktiske administration og beslutninger vedrørende rettighedsmidler. SRF består af 3 repræsentanter fra DS og 3 fra FAF.
Forsalget blev vedtaget enstemmigt.

Ad 4c.
Jakob Pelch forklarede, at forslaget også her var det samme som sidste år og en stadfæstelse af praksis, hvor LOF varetager den praktiske administration og beslutninger vedrørende rettighedsmidler. LOF består af 2 repræsentanter fra DS og 2 fra TL.
Forsalget blev vedtaget enstemmigt.

Ad 4d.
Eva Holten fortalte, at kursusudvalget har fungeret meget dårligt det sidste års tid, da der har været meget ringe fremmøde. Bestyrelsen ønskede derfor at revitalisere udvalget og forsøge at få flere aktive med. Måske skulle mødetidspunkter og mødeform ændres?
Pernille Jensen tilbød at være tovholder på revitaliseringen og selv gå med i det nye udvalg. Hun efterlyste ideer til kurser og nye former for aktiviteter. Til formålet var medbragt en boks, hvor alle deltagerne blev bedt om at skrive et ønske/forslag og lægge i boksen. Det kunne også være tilbud om selv at afholde kursus.
Dem, der gerne ville være med i det nye kursusudvalg blev bedt om at give besked til Pernille.
Martin Sælan fortalte, at han var med i erfagruppen om dukker og spurgte i den forbindelse, om referater herfra skal sendes ud til alle, hvilket der var stemning for.
Marie i Dali spurgte, om man kunne være med i kursusudvalget, selv om man i perioder ikke kunne deltage – også dette var der en positiv holdning til.
 
Ad 4e.
Nathalie Mellbye fortalte, at på Scenekunstskolen kan man nu gå ud efter 3 års uddannelse, og derfor kunne disse nyuddannede (og i øvrigt også andre nyuddannede) måske have behov for faglig støtte.
Sceneinstruktørerne har lavet en mentorordning, hvor der på hjemmesiden er et antal mentorer, som man kan kontakte, hvis man har behov for (akut) faglig hjælp, og på Scenekunstskolen vil de etablere en kontaktordning mellem 1. års studerende og 4. års studerende. Dette kunne man forestille sig fortsætte, efter uddannelsen var færdiggjort.
Eva Lendorph var enig i, at der nok var et behov for dette.
Marie i Dali mente, at de eventuelle mentorer skal have lov at sige nej (f.eks. på grund af. travlhed) og påpegede, at man altid har lov at ringe til hinanden. De fleste er altid meget hjælpsomme.
Johanne Eggert mente, at i forhold til de ret få færdiguddannede vil det blive en overkommelig opgave for mentorerne.
Eva Holten sagde, at man skulle kunne melde sig til og fra som mentor og mente, at det bør undersøges, hvor godt instruktørernes ordning fungerer, og hvor meget den bliver brugt.
Anne Mette Drivsholm erindrede om, at bestyrelsen har lovet at holde et møde med de senere års færdiguddannede fra Designskolen. Dette er ikke blevet glemt og skal nok blive afholdt.

Ad 5.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.,

Ad 6.
Jakob Pelch gennemgik budgettet for 2019.
Forudsætningen i budgettet er et uændret kontingent og det samme antal medlemmer som nu. Det bemærkes, at kontingentet har været stabilt siden 2011, så de øgede udgifter som følge af den almindelige inflation er blevet dækket ved det konstant stigende antal medlemmer. Det bemærkes endvidere, at fællesomkostningerne på Kgs. Nytorv (kopimaskine, fælles personale, telefon, internet mv) deles med FAF efter medlemstal. Fordelingsnøglen har gennem tiden forskubbet sig i FAF’s favør som følge af, at FAF taber medlemmer, mens DS får flere, så DS betaler en større og større andel. Lokalerelaterede udgifter fordeles 50 – 50, idet DS og FAF ejer halvdelen af ejendommen hver.
Det bemærkes, at der i budgettet IKKE er afsat midler til historikergruppen, da der er en del hensættelser fra 2017 og 2018.
Berlin lejligheden forventes at give et mindre underskud, men samlet set budgetteres med et overskud på 23.428 kr.
Anette Hansen var ikke sikker på, at de hensatte midler kunne dække udgifterne til ”historiebogen”, som burde kunne blive færdig i 2019.
Det blev derfor foreslået, at bestyrelsen blev bemyndiget til om nødvendigt at afholde eventuelle merudgifter til udgivelsen.
Med denne bemærkning blev budgettet godkendt enstemmigt.

.Ad 7.
Dirigenten gennemgik, hvem der var opstillet, og hvem der trak sig fra bestyrelsen.
Udover de i indkaldelsen nævnte, opstillede Inge-Golf Schmidt og Eva Lendorph.
De opstillede fortalte, hvilket område de arbejdede indenfor.
Samtlige opstillede blev valgt med akklamation, og de afgående blev takket for deres arbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsen for 2018-19 ser herefter således ud:
Anne Mette Drivsholm
Eva Holten
Natalie Melbye
Pernille Jensen
Carsten Kristensen
Gustav Pontoppidan
Inge-Golf Schmidt
Eva Lendorph
Ditlev Brinth
Michael Breiner
Johanne Eggert
Silje Aune Dammen
Palle Christensen

Ad 8.
Bestyrelsen genopstillede Sabine Hviid og Josephine Farsø, mens Martin Sælan træder ud som følge af rotationsprincippet. Ifølge vedtægterne skal DS’ bestyrelse efterfølgende udpege den sidste repræsentant i Styrelsen.
Anders Engelbrecht ytrede interesse for at deltage, hvilket bestyrelsen noterede sig.
De opstillede blev valgt med akklamation.

Ad 9.
Bestyrelsen foreslog Anja Myung Hansen, der blev genvalgt med akklamation.

Ad 10.
Anders Engelbrecht fortalte om sit værksted i Værløse, hvor de forsøger at genetablere den teatermaleruddannelse, der forsvandt på Det Kongelige Teater. De forsøger i øjeblikket at finde en formel ramme at få uddannelsen ind i - den tidligere uddannelse var i et samarbejde med Kunstakademiet.
Marie i Dali mente, at det i den forbindelse er nødvendigt at få noget input og viden fra scenografer.

Nathalie Melbye oplyste, at Katrine Gjerding sammen med film- og teaterbranchens fælles gruppe har arbejdet meget med MeeToo og det psykiske arbejdsmiljø. De har lavet et etisk manifest, som hun oplæste.
Manifestet vil blive sendt ud sammen med referatet.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og hermed var generalforsamlingens formelle del afsluttet – kl. ca. 19.30.
Der blev herefter budt på mad og vin samt almindelig snak, sladder og hygge i et par timer.