Vedtægter

DANSKE SCENOGRAFER

VEDTÆGTER

 

                                                             § 1

                                                           Navn.

Foreningens navn er: Danske Scenografer.

 

                                                             § 2

                                                         Formål.

Stk. 1.  Danske Scenografer organiserer scenografer, der arbejder indenfor teater, film, tv, udstillinger mv. samt kostume-, lyd- og lysdesignere.

Stk. 2. Danske Scenografers formål er:

1.  at varetage medlemmernes faglige og kunstneriske interesser af enhver art.

2.  at indgå faglige overenskomster med de relevante modparter indenfor arbejdsområdet.

 

                                                             § 3

                                                        Hjemsted.

Stk. 1. Danske Scenografer har hjemsted og værneting i København.

Stk. 2. Danske Scenografer er tilsluttet Akademikernes Centralorganisation (AC) og arbejdsløshedskassen FTFa.

 

                                                             § 4

                                                     Medlemskab.

Stk. 1. Danske Scenografer består af A-medlemmer, B-medlemmer (passive medlemmer), elev- og pensionist­med­lemmer samt eventuelle æresmedlemmer.

Stk. 2. Som A-medlem kan optages enhver myndig person der

a) her i landet har udført mindst én scenografi, 2 kostume-, lyd- eller lysdesigneropgave på et/en offentlig(t) af Danske Scenografer aner­kendt pro­fessionel(t) teater, TV-station eller filmselskab/produktionssel­skab.

b) har afgangseksamen fra en af Danske Scenografer anerkendt skole.

De under punkt a) nævnte betingelser kan efter bestyrelsens skøn helt eller delvist erstattes af andet scenografisk arbejde.

Dobbeltmedlemskab (A-medlemmer) med beslægtet fagforening kan besluttes af bestyrelsen.

Stk. 3. Som B-medlem (passivt medlem) kan optages enhver myndig person der:

a) ikke kan optages i henhold til § 4 stk. 2, og som ønsker at støtte Danske Scenografers formål, eller

b) ophører med at være erhvervsaktiv indenfor teater, TV- og filmscenografiproduktion.

Stk. 4. Som elevmedlem kan optages enhver myndig person, som er optaget på en af foreningen anerkendt skole for uddannelse af scenografer, kostume-, lyd- eller lysdesignere.

Stk. 5. Pensionerede A-medlemmer kan overflyttes til pensionistmedlemskab.

Stk. 6. Ansøgning om medlemskab tilstilles Danske Scenografers sekretariat med oplysning om tidligere relevant beskæftigelse og lønniveau. Procedure for bedømmelse af ansøgninger fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen afgør alle tvivlsspørgsmål om medlemskab og medlemsret.

Stk. 7. Personer, der har udført en fortjenstfuld indsats til fremme af Danske Scenografers formål, kan af bestyrelsen på en generalforsamling indstilles til udnævnelse som æresmedlem. Æresmedlemmer er kontingentfri.

 

                                                             § 5

                                                      Udlændinge.

Stk. 1. Udenlandske scenografer, kostume-, lyd- og lysdesignere kan efter bestyrelsens skøn optages som mid­lertidige A-med­lemmer i den periode, pågældende har beskæftigelse som scenograf her i landet, såfremt de i § 4, stk. 3 nævnte betingelser i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2. Såfremt optagelsesberettigede udenlandske scenografer, kostume-, lyd- eller lysdesignere kan dokumen­tere fuldt betalende medlemskab af deres hjemlands faglige sammenslut­ning, kan disse optages som B-med­lemmer.

 

                                                             § 6

                                              Ændring i medlemskab.

Stk. 1. A-medlemmer, der fungerer som teaterledere eller har tilsvarende admini­strative funktio­ner, skal - så længe funktionen varer - overgå til passivt medlem­skab.

Stk. 2. A-medlemmer, der i en periode på 3 på hinanden følgende år ikke har haft beskæftigelse som scenograf, kostume-, lyd- eller lysdesigner kan - efter at der er givet pågældende adgang til at udtale sig - af bestyrelsen overføres til passivt medlemskab. Dette gælder dog ikke registreret arbejdsløshed.

Stk. 3. Genoptager et passivt medlem arbejdet som scenograf, kostume-, lyd- eller lysdesigner, skal pågælden­de - for så vidt vedkommende ikke henhører under stk. 1 - overføres til A-medlemskab. Bestyrelsen kan dog dispensere herfra.

 

                                                             § 7

                                           Udmeldelse og eksklusion.

Stk. 1. Udmeldelse for samtlige medlemskategorier skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Stk. 2. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent senest 3 måneder efter påkravet, fortaber automatisk ret til medlemskab. Eventuel senere begæring om optagelse ifølge § 4 kan først behandles, når eventuel kontingent­restance er erlagt. Bestyrelsen kan dog i ganske særlige tilfælde dis­pensere herfra.

Stk. 3. Eksklusion kan ske:

1. Hvis et medlem åbenbart handler imod Danske Scenografers formål eller på

    anden måde skader dens interesser eller handler imod Danske Scenografers

    love eller lovlige generalforsamlingsbeslutninger.

2. Hvis et medlem handler imod de til enhver tid gældende overenskomster mv..

    mellem Danske Scenografer og de respektive arbejdsgiverorganisationer.

3. Hvis et medlem i strid med bestemmelserne i § 15 uden forudgående aftale herom     ikke vil overdrage sine rettigheder eksklusivt til Danske Scenografer. Undtaget

    herfra er dog dobbeltmedlemmer med FAF, såfremt de skriftligt har overdraget

    deres rettigheder dertil.

Stk. 4. Eksklusion skal for at være lovlig vedtages med mindst 3/4 af be­styrelsens samlede stemmer.

Stk. 5. Bestyrelsens afgørelser kan til enhver tid, af det medlem sagen vedrører, blive krævet optaget på dagsordenen på den førstkommende generalforsamling, såfremt begæring herom er fremsat overfor bestyrelsen senest 1 måned efter, at afgørelsen er kommet medlemmet til kundskab. Det pågældende medlem har taleret på generalforsamlingen, der med 2/3 flertal blandt de fremmødte kan omgøre bestyrelsens afgørelse.

 

                                                             § 8

                                                       Kontingent.

Stk. 1. Det til enhver tid gældende kontingent for A-medlemmer fastsættes af en generalforsam­ling og opkræves samt pristalsreguleres efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. B-medlemmer og pensionistmedlemmer får nedsat kontingent. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Elevmedlemmer er kontingentfrie

Stk. 3. Bestyrelsen kan efter anmodning nedsætte et medlems kontingent eller lade det helt bortfalde for en nærmere fastsat periode, såfremt det er be­grundet i medlemmets særlige forhold.

 

                                                             § 9

                                     Møderet, stemmeret og valgbarhed.

Stk. 1. Ethvert medlem har adgang til Danske Scenografers generalforsamling og medlems­møder. Dette gælder dog ikke medlemmer, der er omfattet af § 6, stk. l.

Stk. 2. Kun A-medlemmer er stemmeberettigede og valgbare.

 

                                                            § 10

                                   Ledelse, administration og bestyrelse.

Stk. 1. Generalforsamlingen er Danske Scenografers øverste myndighed.

Stk. 2. Til at forestå Danske Scenografers daglige drift under ansvar for generalforsamlingen vælges en bestyrelse på mindst 5 medlemmer. Et medlem kan højst sidde i bestyrelsen 8 år i træk.

Stk. 3. Der kan til de enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges en personlig suppleant, der deltager i bestyrelsesmøderne i tilfælde af bestyrelsesmedlemmets forfald.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og bestemmer selv sin arbejdsform, herunder nedsættelse af udvalg, hvor bestyrelsen kan supplere sig med med­lemmer og anden udefra kommende sagkyndig bistand.

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger af sin midte et Forretningsudvalg. Danske Scenografer tegnes i forhold til tredjemand af forretningsudvalgsmedlemmerne og lederen af sekretariatet hver for sig, ved køb og salg af fast ejendom, indgåelse og ophævelse af lejemål dog kun af forretningsudvalgsmedlemmerne i forening.

Stk. 6. Bestyrelsen kan i stedet for et forretningsudvalg konstituere sig med en formand og eventuelt også en næstformand. Disse overtager i så fald forretningsudvalgets beføjelser efter stk. 5. Formand og næstformand kan aflønnes i henhold til bestyrelsens nærmere beslutning.

 

                                                            § 11

                                                       Regnskab.

Stk. 1. Danske Scenografers regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres hvert år af en statsautoriseret revisor og af en af generalforsam­lingen valgt kritisk revisor.

 

                                                            § 12

                                                Generalforsamlinger.

Stk. 1. Generalforsamlinger er dels ordinære, dels ekstraordinære.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved direkte skriftlig eller elektronisk indkaldelse af hvert mødeberettiget medlem.

Stk. 4. ­Dagsorden med bilag, herunder bestyrelsesgodkendt og revisorpå­tegnet regnskab, budgetfor­slag for det kommende regnskabsår, gennemsigtighedsrapport, evt. ved­tægtsforslag og bestyrelsens skriftlige beretning udsendes senest 1 uge før generalforsam­lingens afholdelse.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når mindst 3/4 af de samlede bestyrelses­medlemmer anser det for nødvendigt - eller mindst 25% af Danske Scenografers A-medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal ge­neralforsamlingen afholdes senest 14 dage efter at begæringen er kommet sekretariatet i hænde.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved direkte skriftlig eller elektronisk indkaldelse til hvert mødeberettiget medlem.

Indkaldelsen skal ledsages af en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

 

                                                            § 13

Stk. 1. Enhver generalforsamling vælger først og særskilt - uden for dags­orde­n - en dirigent, der ikke må være medlem af eller suppleant til bestyrel­sen eller ansat af Danske Scenografer.

Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er lovlig og leder forhand­lingerne samt træffer alle afgørelser vedrørende afstemningerne.

Stk. 2. Dagsordenen for ordinære generalforsamlinger skal omfatte følgende punkter:

                  1.               Bestyrelsens beretning

                    2.              Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte revisorpåtegnede regnskab samt gennemgang og godkendelse af gennemsigtighedsrapport.

                  3.               Status over Danske Scenografers regnskab pr. 30. september

                  4.               Forslag fra bestyrelsen

                  5.               Indkomne forslag

                  6.               Budget og forslag til kontingent for det kommende år

                    7.              Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for scenografer

8.       Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for lysdesignere

                  9.               Valg af bestyrelse

                  10.             Valg af 2 medlemmer til Scenografernes Rettighedsfond

                  11.             Valg kritisk revisor

                  12.             Eventuelt

Stk. 3. Eventuelle yderligere punkter på dagsordenen fastsættes af bestyrel­sen. Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest 2 uger før generalforsam­lingens afholdelse. Kun emner, der er angivet på dagsordenen kan tages op til behandling.

 

                                                            § 14

                                                     Afstemninger.

Stk. 1. Alle afgørelser træffes af generalforsamlingen med simpel majoritet blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, jfr. dog § 7, stk. 5, §§ 16 og 17. Ved valg, hvor der skal vælges mere end en person, skal hvert stemmeberettiget medlem stemme på samme antal kandidater, som der skal vælges. De kandidater med flest stemmer er valgt.

Stk. 2. Fraværende stemmeberettigede medlemmer kan lade sig repræsentere og afgive stemme ved et med skriftlig fuldmagt tilstedeværende mødeberetti­get medlem. Fuldmagter skal straks efter dirigentvalget afleveres til prøvelse hos dirigenten.

Stk. 3. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, såfremt mindst 1 tilstedeværende stemmeberettiget kræver det.

 

                                                            § 15

                                                Overenskomster mv.

Stk. 1. Generalforsamlinger kan vedtage foranstaltninger der fastsætter indskrænk­ninger i med­lemmernes ret til at samarbejde med teatre, Danmarks Radio og lignende.

Stk. 2. Enhver overenskomst mellem Danske Scenografer og de respektive arbejdsgivere skal vedtages i be­styrelsen og derefter forelægges en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling til orientering.

Stk. 3. Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af Danske Scenografer indgåede aftaler, herunder aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet indhold, som medlemmerne har ophavsretten til.

Stk. 4. I kraft af medlemskabet af Danske Scenografer overdrager ethvert medlem til foreningen en ikke-eksklusiv ret til på medlemmets vegne at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til foreningens beslutninger inden for de til enhver tid gældende formålsbestemmelser. Overdragelsen gælder i det omfang, medlemmet har de pågældende rettigheder i behold. Medlemmet bemyndiger foreningen til at foretage ethvert retligt eller faktisk skridt i forbindelse med varetagelsen af denne ret. Foreningen kan på medlemmets vegne påtale enhver krænkelse af disse rettigheder. Foreningen kan indgå repræsentationsaftaler med tilsvarende udenlandske organisationer.

Uanset bestemmelserne i dette stykke kan Danske Scenografers bestyrelse beslutte, at overdragelsen for så vidt angår de juridiske og økonomiske rettigheder til audiovisuelle værker helt eller delvist skal være eksklusiv.

Stk. 5. Danske Scenografer kan overlade forvaltningen af de i denne bestemmelse angivne aftaler eller dele heraf til andre organisationer, herunder foreninger under Copydan.

Stk. 6. Overdragelsen omfatter bl.a. rettigheder, som varetages af de kollektive forvaltningsorganisationer, såsom Copydan-foreningerne, som Danske Scenografer er medlem af. Medlemmerne har ret til at få oplyst, på hvilke områder der er indgået aftaler.

Stk. 7. De til Danske Scenografer indkomne Copydan-vederlag mv. fordeles i videst muligt omfang individuelt til de berettigede og ellers kollektivt.

 

                                                            § 16

                                                    Lovændringer.

Ændringer i eller tilføjelser til nærværende love - herunder almindelig lovrevi­sion - kan foretages, når de ved 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemme­berettigede medlemmer vedtages på en ordinær eller ekstraordinær general­forsamling.

 

                                                            § 17

Danske Scenografers opløsning.

Stk. 1. Forslag om Danske Scenografers opløsning kan kun fremsættes på en i dette øjemed med 14 dages varsel indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Opløsning kan kun finde sted, såfremt den vedtages med mindst 3/4 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer og såfremt mindst 3/4 af Danske Scenografers stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på den ekstraordi­nære generalforsamling.

Stk. 3. Opnås på generalforsamlingen fornødent flertal, men har det tilstræk­kelige antal stemme­berettigede medlemmer ikke været repræsenteret, ind­kaldes til ny ekstraordinær generalforsam­ling med samme varsel, og op­løsningen kan da vedtages med 3/4 majoritet uanset hvor mange medlemmer, der har givet møde.

Stk. 4. Samtidig med opløsningen skal der træffes bestemmelse om an­vendelse af Danske Scenografers midler.

 

-----------------------------------------------

Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 16. november 1975 og som revideret på generalforsamlingerne den 18. november 1977, den 17. marts 1982, den 14. november 1982, den 29. marts 1989, den 28. marts 1990, den 21. marts 1991, den 25. marts 1993, den 23. marts 1995, den 16. november 1997, den 14. november 1999, den 17. november 2002, den 7. november 2004, den 14. november 2010, den 13. november 2011, den 18. november 2012, den 17. november 2013, den 17. november 2016, den 16. november 2017, den 15. november 2018 og den 14. november 2019.